รหัสอบรม:

โครงการอบรม  หลักสูตร แนวทางการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

น้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมมีส่วนประกอบของมลสารหลายชนิด  จำเป็นต้องได้รับการบำบัดอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปล่อยมลสารออกไปปนเปื้อนกับแหล่งน้ำต่างๆในสิ่งแวดล้อม  ดังนั้นความรู้ความเข้าใจด้านการคำนวณออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมจึงมีความสำคัญในการแก้ปัญหาน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการคำนวณออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
  2. เพื่อให้มีแนวทางในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมได้ดีขึ้น จากกรณีศึกษาในหลักสูตรฯ

 

 

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

08:30 – 09:00 น.           ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 น.           ที่มาและคุณลักษณะของน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10:30 – 10:45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 น.           หลักการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพแบบเติมอากาศรูปแบบต่างๆ

12:00 – 13:00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 15:00 น.           หลักการออกแบบระบบบำบัดชีวภาพแบบไร้ออกซิเจน (anaerobic treatment) รูปแบบต่างๆ

14:30 – 14:45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

14:40 – 16:00 น.           หลักการออกแบบระบบบำบัดเคมีแบบต่างๆ

คณะวิทยากร

แนวทางการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม
รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล

วันที่จัด

14/11/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 05 พ.ย. 63
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

Industrial-wastewater.pdf