รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 13

วันที่  16-17  ตุลาคม พ.ศ.  2562 ณ อาคาร วสท.

หลักการและเหตุผล

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบอำนวยความสะดวกและระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองขณะที่กระแสไฟฟ้าหลักดับหรือขัดข้องได้ตลอดเวลาจึงมีความสำคัญ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้ร่างมาตรฐานใหม่ การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและติดตั้งฯ

ด้วยเหตุดังกล่าว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดการอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

 1. วิศวกรผู้ออกแบบงานระบบไฟฟ้า,เครื่องกล,สิ่งแวดล้อม
 2. วิศวกรผู้ควบคุมงานและติดตั้งระบบฯ
 3. วิศวกรผู้ดูแลบำรุงรักษาอาคารและระบบไฟฟ้าสำรอง
 4. เจ้าของอาคาร, เจ้าของโครงการ, วิศวกรฝ่ายขายและผู้ติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ผู้สนใจงานระบบไฟฟ้าสำรองทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
16-10-62

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.             ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฐานแท่นเครื่องและความต้องการในการติดตั้ง

ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 • ฐานแท่นเครื่อง
 • ตำแหน่งติดตั้ง

วิทยากร  ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร

10.30 – 10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

10.45  -12.15 น.                          การติดตั้งทางเครื่องกล

 • ฐานแท่นรองรับความสั่นสะเทือน
 • ระบบท่อไอเสีย
 • ระบบระบายอากาศภายในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำหรือของเหลวระบายความร้อน

วิทยากร  นายสุชาติ จงควินิต

12.15 – 13.15 น.             พักรับประทานอาหาร

13.15 – 14.45 น.             การติดตั้งทางเครื่องกล (ต่อ)

 • ระบบระบายความร้อนฯ แบบต่างๆ
 • ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

วิทยากร  นายธวัช มีชัย

14.45 – 15.00 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 น.             การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า

วิทยากร  นายพรชัย บรรจงใหม่

16.00 – 16.30 น.             สรุปการบรรยายและถาม – ตอบปัญหาข้อสงสัย

17-10-62

08.00 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.             การติดตั้งทางไฟฟ้า

 • รูปแบบการติดตั้งทั่วไปสำหรับระบบแรงต่ำ
 • การจัดระดับชั้นของระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง
 • เกณฑ์ทั่วไปประกอบการพิจารณาเบื้องต้นในการกำหนดประเภทการจ่ายระบบไฟฟ้าสำรอง
 • การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าและการเดินสายไฟฟ้า

วิทยากร  ผศ.ดร.สำเริง  ฮินท่าไม้

10.30 – 10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.             การติดตั้งทางไฟฟ้า (ต่อ)

 • การป้องกันทางไฟฟ้า
 • ระบบสายดิน
 • อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ
 • การขนานแหล่งจ่ายไฟเข้าระบบ

วิทยากร  นายวิเชียร บุษยบัณฑูร

12.15 – 13.15 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.45 น.             การทดสอบเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า

 • การทดสอบเพื่อส่งมอบงาน
 • การทดสอบประจำเดือน
 • การทดสอบประจำปี

วิทยากร  นายพรชัย บรรจงใหม่

14.45 – 15.00 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 น.             ระบบป้องกันเสียง (Soundproof System)

ภาคผนวก ก, ข และตัวอย่างการคำนวณ

วิทยากร  นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี

16.00 – 16.30 น.             สรุปการบรรยายและถาม – ตอบปัญหาข้อสงสัย

คณะวิทยากร

คณะวิทยากร
1. นายวิเชียร บุษยบัณฑูร

กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิศวกร

กรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยอาคาร วสท

อนุกรรมการมาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้าของประเทศไทย วสท

อนุกรรมการร่างมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วสท

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด

ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร

ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร

อนุกรรมการร่างมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

คณะกรรมการอำนวยการ วสท. ประจำปีวาระ 2560-2562 ตำแหน่งนายทะเบียน

วุฒิวิศวกรไฟฟ้ากำลัง วฟก. 1119

 

นายธวัช มีชัย

นายธวัช มีชัย

นายกสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

ประธานอนุกรรมการร่างมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ผศ.ดร.สำเริง ฮินท่าไม้

อนุกรรมการร่างมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี

อนุกรรมและเลขานุการการร่างมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เลขาธิการสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

วุฒิวิศวกรไฟฟ้า วฟก.818/ ACPE.01242-TH

กรรมการผู้จัดการ บริษัท นอร์ธพลัส จำกัด

นายสุชาติ จงควินิต

นาย สุชาติ จงควินิต

อนุกรรมการร่างมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

อุปนายกสมาคมคนที่ 2 สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด

นายพรชัย บรรจงใหม่

อนุกรรมการร่างมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

มาตรฐานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

วันที่จัด

16/10/2019

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้ออกแบบงานระบบไฟฟ้า,เครื่องกล,สิ่งแวดล้อม
2. วิศวกรผู้ควบคุมงานและติดตั้งระบบฯ
3. วิศวกรผู้ดูแลบำรุงรักษาอาคารและระบบไฟฟ้าสำรอง
4. เจ้าของอาคาร, เจ้าของโครงการ, วิศวกรฝ่ายขายและผู้ติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
5. ผู้สนใจงานระบบไฟฟ้าสำรองทั่วไป

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 04 ต.ค. 62
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ ฝ่ายโครงการ วิชาการ
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 510 โทรสาร 02-319 2710-1
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

GEN1316-17-10-62-1.pdf