รหัสอบรม:

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน Electric Railway Traction Engineering 

วันที่ 7-8 และ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563         

เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร  วสท.

จัดโดยคณะกรรมการวิศวกรรมระบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ลักการและเหตุผล

          ด้วยคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบขนส่งทางราง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการรองรับการให้บริการด้านระบบขนส่งทางราง จึงได้ร่วมดำเนินการจัดโครงการอบรมเรื่อง Electric Railway Traction Engineering ในระหว่างวันที่ 7-8 และ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 (ศุกร์-เสาร์)       ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านดังกล่าวให้กับวิศวกร นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ โดยมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการศึกษาดูงานของผู้ดำเนินการบริหารจัดการการเดินรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร อันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบขนส่งทางรางให้เข้าใจพื้นฐานงานในด้านระบบไฟฟ้าสำหรับระบบขนส่งทางราง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านระบบขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟ้าสำหรับ ระบบขนส่งทางราง
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ณะวิทยากร

 • รศ.ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • รศ.ดร.มงคล กงศ์หิรัญ                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • รศ.ดร.ยุทธนา  ขำสุวรรณ์                     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

 กำหนดการ

 

 

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563                  

 

วิทยากรโดย :  รศ. ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

09.00-12.00    Electric Railway Traction Technology

 • Historical Development of Electric Railway Traction
 • Electric Traction Systems for EMU and Electric Locomotives
 • Train Movement and Performance Calculation
 • Electric Traction Systems Design

12.00-13.00    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00    Auxiliary Power Supply for  Rolling Stocks

 • Onboard Auxiliary Power Supply Requirement
 • Onboard Auxiliary Loads
 • Onboard Auxiliary Power Supply structure
 • Earthing and Return Circuits
 • Protection and Input Filters

 

 

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

วิทยากรโดย : รศ.ดร.มงคล กงศ์หิรัญ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

09.00-12.00    DC Traction Drives and Motor Control

 • DC Traction Motor
 • DC Traction Motor Drive

12.00-13.00    พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

13.00-16.00    AC Traction Drives and Motor Control

 • AC Traction Motor
 • AC Traction Motor Drive: Induction Motor
 • AC Traction Motor Drive: Synchronous Motor
 • AC Traction Motor Drive: Permanent-magnet Synchronous Motor

 

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

 

วิทยากรโดย : รศ. ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

09.00-12.00    Power Electronics for Traction Systems

 • Power Diode and Power Thyristors
 • Snubber Circuits
 • Power Rectifiers
 • Thyristors, GTOs and IGBTs

วิทยากรโดย :    รศ. ดร. ยุทธนา ขำสุวรรณ์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.00-16.00     Traction Converters and Inverters

 • Voltage Source Converters/Inverters
 • Current Source Converters/Inverters
 • Multi-Level Power Converters/Inverters
 • Quasi-Square Wave Operation
  • Pulse-Width Modulation (PWM) Operation
  • Harmonic Elimination PWM

 

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563   

09.00-12.00    ศึกษาดูงาน “ซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้า”

(ขึ้นรถตู้ ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ)

ณ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

คณะวิทยากร

วันที่จัด

07/02/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วสท

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

พจนีย์ เที่ยงไํธสง

รายละเอียดและใบสมัคร

electric-railway-traction-กุมภาพันธ์-63-2.pdf