รหัสอบรม:

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน Electric Railway Traction Engineering Module

วันที่ 22-23 และ 29-30 พฤศจิกายน 2562         

เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องทรัพย์ไพลิน ชั้น 2 โรงแรมทาวน์อินทาวน์

จัดโดยคณะกรรมการวิศวกรรมระบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ลักการและเหตุผล

          ด้วยคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบขนส่งทางราง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการรองรับการให้บริการด้านระบบขนส่งทางราง จึงได้ร่วมดำเนินการจัดโครงการอบรมเรื่อง Electric Railway Traction Engineering ในระหว่างวันที่ 23-23 และ 29-30 พฤศจิกายน 2562 (ศุกร์-เสาร์) ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านดังกล่าวให้กับวิศวกร นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ โดยมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการศึกษาดูงานของผู้ดำเนินการบริหารจัดการการเดินรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร อันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบขนส่งทางรางให้เข้าใจพื้นฐานงานในด้านระบบไฟฟ้าสำหรับระบบขนส่งทางราง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านระบบขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟ้าสำหรับ ระบบขนส่งทางราง
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ณะวิทยากร

 • รศ.ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • รศ.ดร.มงคล กงศ์หิรัญ                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562                   

วิทยากรโดย รศ. ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

09.00-12.00    Electric Railway Traction Technology

 • Historical Development of Electric Railway Traction
 • Electric Traction Systems for EMU and Electric Locomotives
 • Train Movement and Performance Calculation
 • Electric Traction Systems Design

12.00-13.00    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00    Auxiliary Power Supply for  Rolling Stocks      

 • Onboard Auxiliary Power Supply Requirement
 • Onboard Auxiliary Loads
 • Onboard Auxiliary Power Supply structure
 • Earthing and Return Circuits
 • Protection and Input Filters

 

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562

วิทยากรโดย : รศ.ดร.มงคล  กงศ์หิรัญ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

09.00-12.00  DC Traction Drives and Motor Control                                                 

 • DC Traction Motor
 • DC Traction Motor Drive

12.00-13.00    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00    AC Traction Drives and Motor Control                                                    

 • AC Traction Motor
 • AC Traction Motor Drive: Induction Motor
 • AC Traction Motor Drive: Synchronous Motor
 • AC Traction Motor Drive: Permanent-magnet Synchronous Motor

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

วิทยากรโดย รศ. ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

09.00-12.00  Power Electronics for Traction Systems

 • Power Diode and Power Thyristors
 • Snubber Circuits
 • Power Rectifiers
 • Thyristors, GTOs and IGBTs

12.00-13.00    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00    Traction Converters and Inverters                                                

 • Voltage Source Converters/Inverters
 • Current Source Converters/Inverters
 • Multi-Level Power Converters/Inverters
 • Quasi-Square Wave Operation
 • Pulse-Width Modulation (PWM) Operation
 • Harmonic Elimination PWM

 

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562   

09.00-12.00    ศึกษาดูงาน “ซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้า” (ขึ้นรถตู้ ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ)

                   ณ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

คณะวิทยากร

วันที่จัด

22/11/2019

สถานที่จัด

โรงแรมทาวอินทาวน์

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วสท

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

พจนีย์ เที่ยงไํธสง

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับelectric-railway-traction-up-1.pdf