รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง

มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เพื่อความเป็นมืออาชีพ  ** ยกเลิก

วันที่ 8-9 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

รับจำนวนจำกัด  60 คนเท่านั้น ชำระเงินก่อนได้สิทธิ์ก่อน (การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินแล้วเท่านั้น)

 

หลักการและเหตุผล

ผู้ที่ทำงานกับไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย รวมถึงผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบจะต้องทราบถึงวิธีการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และสามารถนำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยกับการทำงานในสถานประกอบการ อันเป็นสิ่งที่สถานประกอบการทุกแห่งต้องการ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงวิธีการทำงานกับระบบไฟฟ้าที่ถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งสามารถเลือกใช้อุปกรณ์และวิธีการป้องกันอันตรายได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของ วสท. และ มาตรฐานสากลอื่นๆ เช่น NFPA 70E Version 2018 และ IEEE 1584 Version 2018

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น วิธีการหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากการทำงานกับไฟฟ้า รู้วิธีจัดทำสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัย คำนวณความรุนแรงของอันตราย และเลือกใช้วิธีปฏิบัติงานและอุปกรณ์ความปลอดภัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีระบบการล็อกและแขวนป้ายอย่างถูกต้อง และสามารถจัดระบบการจัดการด้านความปลอดภัยที่ดีได้

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

วิศวกรไฟฟ้า ผู้ที่ทำงานกับระบบไฟฟ้า ผู้ควบคุมงาน และช่างเทคนิคไฟฟ้า ที่มีพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

 

วิทยากร

1    นายบุญถิ่น  เอมย่านยาว

ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  การไฟฟ้านครหลวง

2    นายกิตติ  เลียงเครือ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3    นายสิทธิพงศ์  เกิดมณี

ตำแหน่ง  ผู้จัดการแผนกรีเลย์และระบบแรงสูง โรงไฟฟ้า โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

4    นายชัยยา  ปาณาราชา

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า และที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ, สำนักงานกฎหมาย ชัยยา ทนายความ

 

กำหนดการ

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563

08.00-08.50 น.        ลงทะเบียน

08.50-09.00 น.        พิธีเปิด โดย นายลือชัย  ทองนิล

ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.

09.00-10.00 น.        กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไฟฟ้า

โดย   นายไชยา  ปาณาราช

10.00-10.30 น.        การประเมินความเสี่ยงและการจัดทำข้อกำหนดในการทำงาน

โดย   นายบุญถิ่น  เอมย่านยาว,

10.45-12.15 น.        การจัดสภาพการทำงานกับไฟฟ้าให้ปลอดภัย

โดย  นายบุญถิ่น  เอมย่านยาว

12.15-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.30 น.        การคำนวณกระแสลัดวงจร การจำกัดกระแสลัดวงจร และ Relay coordination

โดย  นายกิตติ  เลียงเครือ

 

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563

09.00-10.30 น.        ลักษณะอันตรายจากไฟฟ้า Electric shock, Arc flash, Arc blast และแนวทางการป้องกัน                          อันตราย

โดย  นายสิทธิพงศ์  เกิดมณี

10.45-16.30 น.        การคำนวณ Arc flash ตามมาตรฐาน NFPA70 E Version 2018, IEEE 1584 Version 2018,    การเลือกใช้ PPE และป้ายเตือนอันตราย

Workshop การคำนวณ Arc flash และการออกแบบป้ายเตือนอันตราย

เทคนิคการลดอันตรายจาก Arc flash

โดย  นายสิทธิพงศ์  เกิดมณี

 

หมายเหตุ:

เวลา 10.30-10.45, 14.45-15.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง – เครื่องดื่ม

เวลา 12.15-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563

08.00-08.50 น.        ลงทะเบียน

08.50-09.00 น.        พิธีเปิด โดย นายลือชัย  ทองนิล

ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.

09.00-10.00 น.        กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไฟฟ้า

โดย   นายไชยา  ปาณาราช

10.00-10.30 น.        การประเมินความเสี่ยงและการจัดทำข้อกำหนดในการทำงาน

โดย   นายบุญถิ่น  เอมย่านยาว,

10.45-12.15 น.        การจัดสภาพการทำงานกับไฟฟ้าให้ปลอดภัย

โดย  นายบุญถิ่น  เอมย่านยาว

12.15-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.30 น.        การคำนวณกระแสลัดวงจร การจำกัดกระแสลัดวงจร และ Relay coordination

โดย  นายกิตติ  เลียงเครือ

 

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563

09.00-10.30 น.        ลักษณะอันตรายจากไฟฟ้า Electric shock, Arc flash, Arc blast และแนวทางการป้องกัน                          อันตราย

โดย  นายสิทธิพงศ์  เกิดมณี

10.45-16.30 น.        การคำนวณ Arc flash ตามมาตรฐาน NFPA70 E Version 2018, IEEE 1584 Version 2018,    การเลือกใช้ PPE และป้ายเตือนอันตราย

Workshop การคำนวณ Arc flash และการออกแบบป้ายเตือนอันตราย

เทคนิคการลดอันตรายจาก Arc flash

โดย  นายสิทธิพงศ์  เกิดมณี

 

หมายเหตุ:

เวลา 10.30-10.45, 14.45-15.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง – เครื่องดื่ม

เวลา 12.15-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะวิทยากร

8-9/6/2563 มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เพื่อความเป็นมืออาชีพ

คณะวิทยากร

1    นายบุญถิ่น  เอมย่านยาว

ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  การไฟฟ้านครหลวง

2    นายกิตติ  เลียงเครือ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3    นายสิทธิพงศ์  เกิดมณี

ตำแหน่ง  ผู้จัดการแผนกรีเลย์และระบบแรงสูง โรงไฟฟ้า โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

4    นายชัยยา  ปาณาราชา

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า และที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ, สำนักงานกฎหมาย ชัยยา ทนายความ

วันที่จัด

08/09/2020

สถานที่จัด

ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 02 ก.ย. 63
สมาชิก วสท. บาท บาท
ราชการ / รัฐวิสาหกิจ /บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

ร่างแผ่นพับ-ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า-2563-แก้ไข3.pdf