รหัสอบรม:

                  

        การสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสมัยใหม่”

       พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร”

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องเบญจรงค์  โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง

ปิดรับสมัครแล้วค่ะ 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.      พิธีเปิด

09.15 – 10.45 น.     ระบบชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จ เเละข้อพิจารณาในการออกแบบ

บรรยายโดย  ผศ.ดร.ชูชัย  สุจิวรกุล

สาขาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10.45 – 11.00 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 – 12.00 น.     นวัตกรรมงานเหล็กเสริมในโครงการก่อสร้างสมัยใหม่

บรรยายโดย  คุณพินิต ลี้จินดา

ผู้จัดการแผนกอาวุโสพัฒนาตลาด

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.15 น.   การก่อสร้างอาคารด้วยระบบ Precast Concrete

                         บรรยายโดย    ดร.ทรงเกียรติ  มธุพยนต์

        Senior Project Manager

บริษัท ซีวิลแอนด์สตรัคเจอรัล เอ็นจิเนียร์ส จำกัด (CASE)

14.15 – 14.30 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 – 15.00 น.     ช่วงเสวนา

                                      โดย                                                                                             ผศ.ดร.ชูชัย  สุจิรวรกุล

คุณพินิต ลี้จินดา

ดร.ทรงเกียรติ  มธุพยนต์

ผู้ดำเนินรายการ         ผศ.ดร.ธวัขชัย  ตันชัยสวัสดิ์

          หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15.00 – 16.30 น.           การเตรียมความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร

                                 บรรยายโดย      ดร.ธเนศ  วีระศิริ

                        นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยากร

วันที่จัด

08/02/2019

สถานที่จัด

โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สนับสนุนโดย บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณศิราภรณ์ บัวเจตธรรม
โทรศัพท์ : 02-184-4600-9 ต่อ 522 โทรสาร : 02-184-4662
E-mail : [email protected] หรือ www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับสัมมนา-TATA-ภาคเหนือ-จังหวัดลำปาง-Update-no.1.pdf