รหัสอบรม:

การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและการป้องกันเสิร์จ

วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันอาคารสมัยใหม่มักประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขับเคลื่อนระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบควบคุม และระบบปฏิบัติการต่างๆ ภายในอาคาร ซึ่งนอกจากการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกโดยทั่วไป เช่น ระบบตัวนำล่อฟ้า ระบบตัวนำลงดิน ระบบรากสายดิน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันจำเป็นต้องมีแนวคิดในการป้องกันผลกระทบจากอิมพัลส์แม่เหล็กฟ้าผ่า (LEMP) เพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วย เช่น Grounding and Bonding Network, Shielding, การป้องกันเสิร์จ เป็นต้น
การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีความประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจหลักการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าที่ถูกต้องตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และมาตรฐาน IEC 62305 เพื่อให้มีมาตรการการป้องกันที่ครบถ้วนกับอาคาร ทั้งในเรื่องการป้องกันความเสียหาย ต่ออาคาร ความปลอดภัยต่อชีวิต และการป้องกันระบบปฏิบัติการต่างๆ เกิดความล้มเหลว นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะมีตัวอย่างกรณีศึกษาต่างๆ ในการออกแบบที่น่าสนใจ และมีการ Workshop เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้มากขึ้น

วิทยากรพิเศษ
1. คุณลือชัย ทองนิล
2. คุณเกียรติ อัชรพงศ์
3. คุณอรรณพ โรมา วิทยากร
1. กอบกิจ สดวกการ
2. ภัทรกฤช พิศพรรณ
3. ธนัญชัย ห่อชื่อ

กำหนดการ

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
09.00 – 10.30 • ข้อมูลของระบบป้องกันฟ้าผ่า
– การปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า IEC ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน
– การบังคับใช้มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าในประเทศไทย
– การประเมินความเสี่ยงโดยนำข้อมูลฟ้าผ่าในประเทศไทยมาประยุกต์ใช้เพื่อเลือกระดับการป้องกันฟ้าผ่า
10.30 – 10.45 Coffee Break
10.45 – 12.00 • การออกแบบระบบตัวนำล่อฟ้าและระยะการแยก (Separation Distance)
• การออกแบบระบบตัวนำลงดิน, การประสานศักย์ (Bonding), การกำบังของอาคาร (Shielding)
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 • การออกแบบระบบรากสายดินรูปแบบต่างๆ เช่น รากสายดินแบบ ก., รากสายดินวงแหวน, รากสายดินฐานรากคอนกรีต, รากสายดินแบบเคาเตอร์พอยซ์ เป็นต้น
• การทดสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐาน IEC 62561 Series (8 Parts)
14.30 – 14.45 Coffee Break
14.45 – 16.30 • เสวนาและอภิปรายกรณีศึกษาแนวทางการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า
– อาคารมรดกวัฒนธรรมที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสิ่งปลูกสร้างและความปลอดภัยต่อชีวิต รวมถึงความสวยงามทางสถาปัตยกรรม เช่น พระราชวัง โบราณสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น
– การป้องกันฟ้าผ่าสำหรับอาคารสูงที่ต้องคำนึงถึงประเด็นต่างๆ เช่น การป้องกันฟ้าผ่าด้านข้าง วงแหวนประสานศักย์รอบอาคาร การติดตั้งตัวนำลงดินในโครงสร้างคอนกรีต เป็นต้น
– โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยจากการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้าต่อระบบปฏิบัติการและระบบควบคุมต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563
9.00 – 10.30 • การแบ่งย่านป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection Zones: LPZ)
• ลักษณะของรูปคลื่นกระแสฟ้าผ่าและแรงดันเสิร์จ
• การทำงานของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD) และคุณสมบัติของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD)
10.30 – 10.45 Coffee Break
10.45 – 12.00 • การออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จสำหรับระบบไฟฟ้าแรงต่ำ, ระบบสื่อสาร, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน
• การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จตามมาตรฐาน IEC 61643
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 • เสวนาและอภิปรายกรณีศึกษาแนวทางการออกแบบระบบป้องกันเสิร์จ
– โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีระบบปฏิบัติการและระบบควบคุมต่างๆ
– โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
– สถานีวิทยุสื่อสาร
14.30 – 14.45 Coffee Break
14.45 – 16.30 • Workshop การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและการป้องกันเสิร์จ พร้อมทั้งเสวนาและอภิปรายการออกแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 521, 525 โทรสาร 0-2184-4662 E-Mail : [email protected] www.eit.or.th

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
09.00 – 10.30 • ข้อมูลของระบบป้องกันฟ้าผ่า
– การปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า IEC ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน
– การบังคับใช้มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าในประเทศไทย
– การประเมินความเสี่ยงโดยนำข้อมูลฟ้าผ่าในประเทศไทยมาประยุกต์ใช้เพื่อเลือกระดับการป้องกันฟ้าผ่า
10.30 – 10.45 Coffee Break
10.45 – 12.00 • การออกแบบระบบตัวนำล่อฟ้าและระยะการแยก (Separation Distance)
• การออกแบบระบบตัวนำลงดิน, การประสานศักย์ (Bonding), การกำบังของอาคาร (Shielding)
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 • การออกแบบระบบรากสายดินรูปแบบต่างๆ เช่น รากสายดินแบบ ก., รากสายดินวงแหวน, รากสายดินฐานรากคอนกรีต, รากสายดินแบบเคาเตอร์พอยซ์ เป็นต้น
• การทดสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐาน IEC 62561 Series (8 Parts)
14.30 – 14.45 Coffee Break
14.45 – 16.30 • เสวนาและอภิปรายกรณีศึกษาแนวทางการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า
– อาคารมรดกวัฒนธรรมที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสิ่งปลูกสร้างและความปลอดภัยต่อชีวิต รวมถึงความสวยงามทางสถาปัตยกรรม เช่น พระราชวัง โบราณสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น
– การป้องกันฟ้าผ่าสำหรับอาคารสูงที่ต้องคำนึงถึงประเด็นต่างๆ เช่น การป้องกันฟ้าผ่าด้านข้าง วงแหวนประสานศักย์รอบอาคาร การติดตั้งตัวนำลงดินในโครงสร้างคอนกรีต เป็นต้น
– โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยจากการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้าต่อระบบปฏิบัติการและระบบควบคุมต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563
9.00 – 10.30 • การแบ่งย่านป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection Zones: LPZ)
• ลักษณะของรูปคลื่นกระแสฟ้าผ่าและแรงดันเสิร์จ
• การทำงานของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD) และคุณสมบัติของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD)
10.30 – 10.45 Coffee Break
10.45 – 12.00 • การออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จสำหรับระบบไฟฟ้าแรงต่ำ, ระบบสื่อสาร, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน
• การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จตามมาตรฐาน IEC 61643
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 • เสวนาและอภิปรายกรณีศึกษาแนวทางการออกแบบระบบป้องกันเสิร์จ
– โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีระบบปฏิบัติการและระบบควบคุมต่างๆ
– โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
– สถานีวิทยุสื่อสาร
14.30 – 14.45 Coffee Break
14.45 – 16.30 • Workshop การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและการป้องกันเสิร์จ พร้อมทั้งเสวนาและอภิปรายการออกแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะวิทยากร

26-27/8/2563 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและการป้องกันเสิร์จ

วิทยากร
1. กอบกิจ สดวกการ
2. ภัทรกฤช พิศพรรณ
3. ธนัญชัย ห่อชื่อ

วิทยากรพิเศษ
1. คุณลือชัย ทองนิล
2. คุณเกียรติ อัชรพงศ์
3. คุณอรรณพ โรมา

วันที่จัด

26/08/2020

สถานที่จัด

ชั้น 4 ห้อง 1อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 18 ส.ค. 63
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

Brochure-การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า-เสิร์จ-edit2.pdf