รหัสอบรม:

การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ)
รุ่นที่ 56
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
———————-
รับจำนวนจำกัด 30 ท่านแรกที่ชำระเงินก่อนเท่านั้น
(เนื่องจากมีภาคปฏิบัติ ดังนั้น วสท. จึงขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ชำระเงินก่อน หากเกินจะต้องรอเข้ารุ่นต่อไป
———————-

วัตถุประสงค์
ระบบไฟฟ้าอาคารเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง หากการติดตั้งไม่ได้มาตรฐานจะนำไปสู่อันตรายต่อผู้ใช้ อาจเกิดไฟไหม้ หรือเกิดความสูญเปล่าเนื่องจากไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน นอกจากนั้นในขณะที่ใช้ไฟฟ้า ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ก็สามารถทำให้ระบบไฟฟ้า มีปัญหาคุณภาพเสีย เช่น ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน มี ฮาร์โมนิคส์ ค่า Power Factor ไม่เหมาะระบบไฟฟ้าเกิดความร้อนมากผิดปกติอาจทำให้เครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนถึงอาคารชำรุดเสียหายได้ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ลำพังการติดตั้งตามมาตรฐานและตรวจพินิจด้วยสายตาเท่านั้น ยังไม่สามารถพบเห็นปัญหาที่แฝงอยู่ได้ ในยุโรปจึงมีมาตรฐาน IEC-60364 สำหรับทดสอบระบบไฟฟ้าติดตั้งใหม่และระบบเก่าตามระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้งานในอาคารนั้น ส่วนการตรวจและทดสอบเพื่อการบำรุงรักษาคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality) ก็เป็นประโยชน์และจำเป็นที่จะต้องรู้สภาพไฟตก ไฟเกิน ฮาร์โมนิคส์ ฯลฯ ซึ่งที่กล่าวมาเราสามารถหาวิธีและเครื่องมือวัดและทดสอบสภาพต่างๆ ของระบบไฟฟ้าอาคารได้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. จึงจัดอบรมที่มีทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวิชาชีพต่อไป

การอบรมนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร วิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า เจ้าของอาคาร ผู้ออกแบบ/ผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้า ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าอาคาร อาจารย์ นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจงานระบบไฟฟ้า และผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการเกิดความเสียหายมากกว่าการแก้ไขหลังจากการเกิดความเสียหาย

กำหนดการ
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.15 น. มาตรฐานการทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าตาม IEC 60364 รายการทดสอบ เช่น
– ความต่อเนื่องของสาย L,N,PE
– ความถูกต้องของการเข้าขั้วสาย L,N,PE
– ความต้านทานสายดินและเสาหลักดิน,Loop Impedance
– การทดสอบเครื่องตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสรั่วลงดิน,กระแส,เวลา (RCD)
– อื่นๆ
– หลักความปลอดภัยในการทดสอบและคุณภาพเครื่องทดสอบ
– ความหมายขององค์ประกอบคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality)
(Sag, Swell, Outage, Frequency Variation, Harmonic, Power Factor, ฯลฯ)
วิทยากร คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์
13.15 – 13.45 น. ประสบการณ์ตรวจและทดสอบระบบไฟฟ้า
13.45 – 14.45 น. – Power Quality analyzer
– Grounding Measurement
– IR Thermometer Principle & Application
15.00 – 16.30 น. ปฏิบัติการทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ
เช่น Insulation Tester ,Ground Tester, Electrical Installation tester
ปฏิบัติ Power Quality Analyzer, IR Thermometer
วิทยากร: ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง
วิทยากร: ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค

หมายเหตุ : coffee Break เวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.45-15.00 น.
Lunch เวลา 12.15-13.15 น.

คณะวิทยากร
 คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์, Metrology Product Director, บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
 ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค, Power Quality Analyzer & IRT Engineer, บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
 ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง, ผู้จัดการหน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์, บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.15 น. มาตรฐานการทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าตาม IEC 60364 รายการทดสอบ เช่น
– ความต่อเนื่องของสาย L,N,PE
– ความถูกต้องของการเข้าขั้วสาย L,N,PE
– ความต้านทานสายดินและเสาหลักดิน,Loop Impedance
– การทดสอบเครื่องตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสรั่วลงดิน,กระแส,เวลา (RCD)
– อื่นๆ
– หลักความปลอดภัยในการทดสอบและคุณภาพเครื่องทดสอบ
– ความหมายขององค์ประกอบคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality)
(Sag, Swell, Outage, Frequency Variation, Harmonic, Power Factor, ฯลฯ)
วิทยากร คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์
13.15 – 13.45 น. ประสบการณ์ตรวจและทดสอบระบบไฟฟ้า
13.45 – 14.45 น. – Power Quality analyzer
– Grounding Measurement
– IR Thermometer Principle & Application
15.00 – 16.30 น. ปฏิบัติการทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ
เช่น Insulation Tester ,Ground Tester, Electrical Installation tester
ปฏิบัติ Power Quality Analyzer, IR Thermometer
วิทยากร: ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง
วิทยากร: ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค

หมายเหตุ : coffee Break เวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.45-15.00 น.
Lunch เวลา 12.15-13.15 น.

คณะวิทยากร

20/10/2563การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 56

คณะวิทยากร
 คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์, Metrology Product Director, บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
 ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค, Power Quality Analyzer & IRT Engineer, บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
 ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง, ผู้จัดการหน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์, บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วันที่จัด

16/07/2020

สถานที่จัด

ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

การอบรมนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร วิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า เจ้าของอาคาร ผู้ออกแบบ/ผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้า ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าอาคาร อาจารย์ นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจงานระบบไฟฟ้า และผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการเกิดความเสียหายมากกว่าการแก้ไขหลังจากการเกิดความเสียหาย

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 14 ต.ค. 63
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าฯ-รุ่นที่-56.pdf