รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง การตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 (วันอังคาร-พุธ)
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับสถานประกอบการ อาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม หากเกิดขัดข้องหรือชำรุด จะส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก
การตรวจสอบและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) จะเป็นการวางแผนการป้องกันไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่ต้องหยุดการใช้งานแบบฉุกเฉิน และจะเป็นการเพิ่มผลผลิต รวมถึงลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อีกยังเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย
วสท. ได้เล็งเห็นถึงปัญหา จึงได้จัดอบรมโดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานจริงมาบรรยาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงมีเข้าใจถึงวิธีการตรวจสอบ ทดสอบ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าอย่างเป็นระบบและตรงตามมาตรฐานสากล ผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ในเรื่องการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบการเดินสายไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและสตาร์ตเตอร์ แผงสวิตช์ และหม้อแปลงไฟฟ้า
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหารฝ่ายวิศวกรรม วิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิคไฟฟ้า ผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ผู้ตรวจสอบอาคาร และผู้สนใจทั่วไปที่มีพื้นความรู้ทางไฟฟ้า ที่เกี่ยวข้องกับงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงาน สถานที่ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ และ อาคารชุดและอาคารขนาดใหญ่ เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมร่วมอบรม
• วิศวกรไฟฟ้าส่วนงานที่ปรึกษา งานติดตั้ง และงานซ่อมบำรุง
• เจ้าของกิจการ ผู้ควบคุมดูแลอาคารฯ วิศวกรประจำอาคาร วิศวกรประจำโรงงาน
• ช่างเทคนิคไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
• หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อบต. อบจ.
• ผู้สนใจทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า

คณะวิทยากร
1. คุณปราการ กาญจนวตี, ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.
2. คุณจิรายุ ไทย ประเสริฐ, Industrial group product manager บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
3. คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล, กรรมการและเลขานุการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท., บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
4. คุณสุภัค นุชสวาท บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย จำกัด
5. คุณสรสิทธิ์ พึ่งสุข, ประธานกรรมการ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน), ประธานบริษัท ซันโคเอนจิเนียริ่ง จำกัด
6. คุณศิริชัย หอมนาน, วิศวกรโครงการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

กำหนดการ
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563
08.00 – 08.50 น. ลงทะเบียน
08.50 – 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม
09.00 – 10.30 น. หลักการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การตรวจสอบระบบการเดินสายไฟฟ้า
และระบบสายดิน
คุณปราการ กาญจนวตี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณจิรายุ ไทยประเสริฐ, Industrial group product manager
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานของว่าง
10.45 – 12.15 น. การตรวจสอบและบำรุงรักษา motor starter
โดย คุณสุภัค นุชสวาท
บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย จำกัด
12.15 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การตรวจสอบและบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า
โดย คุณสรสิทธิ์ พึ่งสุข
บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน), บริษัท ซันโคเอนจิเนียริ่ง จำกัด
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานของว่าง
14.45 – 16.30 น. การตรวจสอบและบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า (ต่อ)
โดย คุณสรสิทธิ์ พึ่งสุข
บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน), บริษัท ซันโคเอนจิเนียริ่ง จำกัด

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563
09.00 – 10.30 น. การตรวจสอบและบำรุงรักษาแผงสวิตช์ (แรงต่ำและแรงกลาง) และอุปกรณ์
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานของว่าง
10.45 – 12.15 น. การตรวจสอบและบำรุงรักษาแผงสวิตช์ (แรงต่ำและแรงกลาง) และอุปกรณ์ (ต่อ)
คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล
บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.00 น. การตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (แบบน้ำมันและแบบแห้ง)
โดย คุณศิริชัย หอมนาน
บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานของว่าง
15.15 – 16.30 น. การตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (แบบน้ำมันและแบบแห้ง)
โดย คุณศิริชัย หอมนาน
บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.15-13.00 น.

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (ซอยเทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 521, 525 โทรสาร 0-2184-4662
E-Mail : [email protected] , www.eit.or.th

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563
08.00 – 08.50 น. ลงทะเบียน
08.50 – 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม
09.00 – 10.30 น. หลักการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การตรวจสอบระบบการเดินสายไฟฟ้า
และระบบสายดิน
คุณปราการ กาญจนวตี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณจิรายุ ไทยประเสริฐ, Industrial group product manager
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานของว่าง
10.45 – 12.15 น. การตรวจสอบและบำรุงรักษา motor starter
โดย คุณสุภัค นุชสวาท
บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย จำกัด
12.15 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การตรวจสอบและบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า
โดย คุณสรสิทธิ์ พึ่งสุข
บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน), บริษัท ซันโคเอนจิเนียริ่ง จำกัด
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานของว่าง
14.45 – 16.30 น. การตรวจสอบและบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า (ต่อ)
โดย คุณสรสิทธิ์ พึ่งสุข
บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน), บริษัท ซันโคเอนจิเนียริ่ง จำกัด

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563
09.00 – 10.30 น. การตรวจสอบและบำรุงรักษาแผงสวิตช์ (แรงต่ำและแรงกลาง) และอุปกรณ์
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานของว่าง
10.45 – 12.15 น. การตรวจสอบและบำรุงรักษาแผงสวิตช์ (แรงต่ำและแรงกลาง) และอุปกรณ์ (ต่อ)
คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล
บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.00 น. การตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (แบบน้ำมันและแบบแห้ง)
โดย คุณศิริชัย หอมนาน
บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานของว่าง
15.15 – 16.30 น. การตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (แบบน้ำมันและแบบแห้ง)
โดย คุณศิริชัย หอมนาน
บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.15-13.00 น.

คณะวิทยากร

18-19/8/2563 การอบรมเรื่อง การตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

คณะวิทยากร
1. คุณปราการ กาญจนวตี, ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.
2. คุณจิรายุ ไทย ประเสริฐ, Industrial group product manager บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
3. คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล, กรรมการและเลขานุการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท., บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
4. คุณสุภัค นุชสวาท บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย จำกัด
5. คุณสรสิทธิ์ พึ่งสุข, ประธานกรรมการ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน), ประธานบริษัท ซันโคเอนจิเนียริ่ง จำกัด
6. คุณศิริชัย หอมนาน, วิศวกรโครงการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่จัด

18/08/2020

สถานที่จัด

ชั้น 4 ห้อง 1 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมร่วมอบรม
• วิศวกรไฟฟ้าส่วนงานที่ปรึกษา งานติดตั้ง และงานซ่อมบำรุง
• เจ้าของกิจการ ผู้ควบคุมดูแลอาคารฯ วิศวกรประจำอาคาร วิศวกรประจำโรงงาน
• ช่างเทคนิคไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
• หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อบต. อบจ.
• ผู้สนใจทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า-edit4.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร