รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 

รุ่นที่ 1/2564

วันที่ 27, 28 สิงหาคม, และ 4 กันยายน  2564    ***เปลี่ยนเป็นออนไลน์ ระบบ zoom

 จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)     

www.eit.or.th

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

 

 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ 

 

 

หลักการและเหตุผล     

เนื่องจากมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 มีการปรับปรุงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ ตาม มอก.11-2553 ซึ่งอ้างตามมาตรฐาน IEC การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือข้อกำหนดการใช้งาน การเดินสาย และขนาดกระแสของสายไฟฟ้า อีกทั้งเพิ่มข้อกำหนดการติดตั้งสำหรับสถานที่เฉพาะและบทอื่น ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบกับการออกแบบ การติดตั้ง และการตรวจสอบ ปัจจุบันมาตรฐานดังกล่าวได้พิมพ์เสร็จแล้ว ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องทราบรายละเอียดเพื่อที่จะได้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดอบรมขึ้นเพื่อเผยแพร่มาตรฐานฯดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้และความเข้าใจตรงกัน ซึ่งจะสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

 

คณะวิทยากร  (อาจจะมีการสลับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม

 • นายลือชัย ทองนิล   ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ. 2554-2556, และปัจจุบัน
 • ผศ.ประสิทธิ์  พิทยพัฒน์    ที่ปรึกษา คณะกรรมการสาขาไฟฟ้า วสท.
 • นายกิตติพงษ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์   เหรัญญิก และกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 7
 • นายสุธี  ปิ่นไพสิฐ   คณะกรรมการ วสท., อดีต ผอ.สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • นายศิวเวทย์  อัครพันธุ์   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • นายเตชทัต  บูรณะอัศวกุล   เลขานุการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ.2557-2565, บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
 • นายกิตติศักดิ์  วรรณแก้ว   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • นายบุญถิ่น  เอมย่านยาว   การไฟฟ้านครหลวง

 

กำหนดการ 

ลงทะเบียน เวลา 08.30-09.00 น.

พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.15 น. และ 14.30-14.45 น. , พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

08.30-09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.          บทที่ 5     ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุ

13.00-16.30 น.          บทที่ 2     มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

บทที่ 6     บริภัณฑ์ไฟฟ้า

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม  2564

09.00-12.00 น.          บทที่ 4     การต่อลงดิน

13.00-16.30 น.          บทที่ 3     ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย

บทที่ 8     สถานที่เฉพาะ

                           

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564

09.00-12.00 น.          บทที่ 7     บริเวณอันตราย

บทที่ 9     อาคารชุด อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ

บทที่ 10    บริภัณฑ์เฉพาะงาน

13.00-16.30 น.          บทที่ 1     นิยามและข้อกำหนดทั่วไป

บทที่ 11    มาตรฐานการทนไฟของสายไฟฟ้า

บทที่ 12    วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต

บทที่ 13    อาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน

บทที่ 14    การติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว

                             

หมายเหตุ : กำหนดการ / วิทยากร อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หมายเหตุ:  วสท. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ชำระเงินก่อนเท่านั้น หากกรณีที่นั่งเต็ม จะต้องเลือกเข้าอบรมในรุ่นต่อไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ 

ลงทะเบียน เวลา 08.30-09.00 น.

พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.15 น. และ 14.30-14.45 น. , พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

08.30-09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.          บทที่ 5     ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุ

13.00-16.30 น.          บทที่ 2     มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

บทที่ 6     บริภัณฑ์ไฟฟ้า

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม  2564

09.00-12.00 น.          บทที่ 4     การต่อลงดิน

13.00-16.30 น.          บทที่ 3     ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย

บทที่ 8     สถานที่เฉพาะ

                           

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564

09.00-12.00 น.          บทที่ 7     บริเวณอันตราย

บทที่ 9     อาคารชุด อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ

บทที่ 10    บริภัณฑ์เฉพาะงาน

13.00-16.30 น.          บทที่ 1     นิยามและข้อกำหนดทั่วไป

บทที่ 11    มาตรฐานการทนไฟของสายไฟฟ้า

บทที่ 12    วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต

บทที่ 13    อาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน

บทที่ 14    การติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว

คณะวิทยากร

6-8/8/2564มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 1/2564

คณะวิทยากร  (อาจจะมีการสลับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)

 • นายลือชัย ทองนิล   ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ. 2554-2556, และปัจจุบัน , กรรมการสภาวิศวกร
 • ผศ.ประสิทธิ์  พิทยพัฒน์   อาจารย์พิเศษภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ที่ปรึกษา  คณะกรรมการสาขาไฟฟ้า วสท.
 • นายกิตติพงษ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์   ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ.2557-2559, กรรมการสภาวิศวกร
 • นายสุธี  ปิ่นไพสิฐ   คณะกรรมการ วสท., อดีต ผอ.สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • นายศิวเวทย์  อัครพันธุ์   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • นายเตชทัต  บูรณะอัศวกุล   เลขานุการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ.2557-2565, บริษัท อาซีฟา จำกัด  (มหาชน)
 • นายกิตติศักดิ์  วรรณแก้ว   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • นายบุญถิ่น  เอมย่านยาว   การไฟฟ้านครหลวง

วันที่จัด

27/08/2021

สถานที่จัด

ณ โรงแรม เอส รัชดา เลเซอร์  (S Ratchada Leisure Hotel) ณ ห้องแกรนบอลรูม  ชั้น 2

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

300 คน (จำนวนที่ว่าง 300 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 30 ก.ค. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย-ปี2564-รุ่น-1-ออนไลน์-แก้ไข4-new.pdf