รหัสอบรม:

พื้นฐานความรู้เบื้องต้นสำหรับวิศวกรไฟฟ้า

(สำหรับการใช้งาน และการพัฒนาเป็นวิศวกรมืออาชีพ** เลื่อน ไม่มีกำหนด

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

www.eit.or.th

 

 ลงทะเบียน  คลิกที่นี่

 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

 

หลักการและเหตุผล

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นฐานความรู้เบื้องต้นสำหรับวิศวกรไฟฟ้า สำหรับการใช้งาน และการสอบเลื่อนระดับ ของวิศวกรที่จบใหม่ และวิศวกรที่ต้องการทบทวนความรู้เพื่อปูพื้นฐานการนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาเป็นวิศวกรมืออาชีพ และการสอบ  ดังนั้น จึงได้จัดอบรมในหลักสูตรนี้ขึ้น เป็นระยะเวลา 1 วัน โดยมีเนื้อหาต่างๆ เช่น ไฟฟ้ากระแสสลับ, ค่า RMS, ค่า Peak, สามเหลี่ยมกำลัง (kVA kW kvar), บริภัณฑ์ไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, Circuit breaker, เครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical Machine),  การกำหนดค่า %Zk ของหม้อแปลงไฟฟ้า, การคำนวณหากระแสลัดวงจรด้วยวิธี Infinite bus จากค่า %Zk, คำนวณหาค่าไฟฟ้าฯ

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อทบทวนความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า
  2. เพื่อปูพื้นฐานทำความรู้จักเครื่องจักรกลไฟฟ้า
  3. เพื่อเรียนรู้การคำนวณกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และคำนวณค่าไฟฟ้า

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

วิศวกรระดับภาคีวิศวกร วิศวกรระดับภาคีพิเศษ ท่านที่สนใจที่จะเรียนรู้ต่อเนื่องจากหลักสูตร

ผู้ไม่ได้เป็นวิศวกรไฟฟ้าและมีความสนใจเนื้อหาข้างต้น

 

คณะวิทยากร 

1     อาจารย์สุจิ คอประเสริฐศักดิ์                 (พื้นฐานระบบไฟฟ้า)

รองประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท., รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชา จำกัด

2    อาจารย์พิชิต ลำยอง                          (เครื่องจักรกลไฟฟ้า)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท., อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3    อาจารย์สุวิทย์ ศรีสุข                           (การคำนวณพื้นฐานทางไฟฟ้า)

กรรมการวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.

 

 

กำหนดการ

08.30-08.50 น.            ลงทะเบียน

08.50-09.00 น.            พิธีเปิด โดย นายลือชัย  ทองนิล

ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

09.00-10.30 น.            ไฟฟ้าพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้ากระแสสลับ ค่า RMS ค่า Peak สามเหลี่ยมกำลัง (kVA kW kvar) บริภัณฑ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า Circuit breaker (AT AF IC)

โดย   อ.สุจิ คอประเสริฐศักดิ์

10.30-10.45 น.            Coffee break

10:45-12:15                เครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical Machines) เช่น Generator Motor

โดย   อ.พิชิต ลำยอง

12.15-13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน  (45 นาที)

13.00-14.30 น.            การกำหนดค่า %Zk ของหม้อแปลงไฟฟ้า การคำนวณหากระแสลัดวงจร

ด้วยวิธี Infinite bus จากค่า %Zk

โดย   อ.สุวิทย์ ศรีสุข

14.30-14.45 น.            Coffee break

14.45-16.15 น.               คำนวณหาค่าไฟฟ้าจากใบแจ้งหนี้ การใช้ไฟฟ้าของนิติบุคคลอาคารชุดพักอาศัย

ประเภท 3.2.2

การหาข้อมูลจากใบแจ้งหนี้มาใส่ลงในสามเหลี่ยมกำลังพร้อมการคำนวณหาค่า

kVA สูงสุดประจำเดือน และหาค่า Power Factor ต่ำสุดประจำเดือน

โดย   อ.สุวิทย์ ศรีสุข

16.15-16.30 น.            ถาม-ตอบ

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ

08.30-08.50 น.            ลงทะเบียน

08.50-09.00 น.            พิธีเปิด โดย นายลือชัย  ทองนิล

ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

09.00-10.30 น.            ไฟฟ้าพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้ากระแสสลับ ค่า RMS ค่า Peak สามเหลี่ยมกำลัง (kVA kW kvar) บริภัณฑ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า Circuit breaker (AT AF IC)

โดย   อ.สุจิ คอประเสริฐศักดิ์

10.30-10.45 น.            Coffee break

10:45-12:15                เครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical Machines) เช่น Generator Motor

โดย   อ.พิชิต ลำยอง

12.15-13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน  (45 นาที)

13.00-14.30 น.            การกำหนดค่า %Zk ของหม้อแปลงไฟฟ้า การคำนวณหากระแสลัดวงจร

ด้วยวิธี Infinite bus จากค่า %Zk

โดย   อ.สุวิทย์ ศรีสุข

14.30-14.45 น.            Coffee break

14.45-16.15 น.               คำนวณหาค่าไฟฟ้าจากใบแจ้งหนี้ การใช้ไฟฟ้าของนิติบุคคลอาคารชุดพักอาศัย

ประเภท 3.2.2

การหาข้อมูลจากใบแจ้งหนี้มาใส่ลงในสามเหลี่ยมกำลังพร้อมการคำนวณหาค่า

kVA สูงสุดประจำเดือน และหาค่า Power Factor ต่ำสุดประจำเดือน

โดย   อ.สุวิทย์ ศรีสุข

16.15-16.30 น.            ถาม-ตอบ

คณะวิทยากร

26/8/2564 พื้นฐานความรู้เบื้องต้นสำหรับวิศวกรไฟฟ้า (สำหรับการใช้งาน และการพัฒนาเป็นวิศวกรมืออาชีพ)

คณะวิทยากร

  1. อาจารย์สุจิ คอประเสริฐศักดิ์                 (พื้นฐานระบบไฟฟ้า)

รองประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท., รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชา จำกัด

  1. อาจารย์พิชิต ลำยอง                          (เครื่องจักรกลไฟฟ้า)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท., อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  1. อาจารย์สุวิทย์ ศรีสุข                           (การคำนวณพื้นฐานทางไฟฟ้า)

กรรมการวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.

 

วันที่จัด

26/08/2021

สถานที่จัด

วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
วิศวกรระดับภาคีวิศวกร วิศวกรระดับภาคีพิเศษ ท่านที่สนใจที่จะเรียนรู้ต่อเนื่องจากหลักสูตร
ผู้ไม่ได้เป็นวิศวกรไฟฟ้าและมีความสนใจเนื้อหาข้างต้น

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 19 ส.ค. 64
วสท. บาท บาท
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร