รหัสอบรม:

การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง

“การออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน”

ประจำปี 2564

รุ่นที่ 1 :  วันที่ 3-4 มีนาคม 2564  เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 2 :  วันที่ 1-2 กันยายน 2564  เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.  ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

ฟรี **  หนังสือมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน

และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุเฉิน  วสท.

 

ลงทะเบียน รุ่นที่ 1  คลิกที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ 

 

 

หลักการและเหตุผล

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้อาคาร โดยใช้เป็นเครื่องมือให้แสงสว่างและนำทางไปสู่สถานที่ปลอดภัยได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติล้มเหลว หรือ เกิดเพลิงไหม้ ฯลฯ รวมทั้งทราบถึงพื้นที่เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์แจ้งเหตุ และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ได้อย่างชัดเจน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้จัดการอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน เพื่อให้ทราบและเข้าใจในข้อกำหนดด้านการออกแบบ การติดตั้ง การดูแลและการตรวจสอบ รวมถึงการใช้โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนระบบเสริมต่างๆ เช่น ระบบนำทางแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อใช้ในทางหนีภัย พื้นที่โล่งภายในอาคาร และพื้นที่งานความเสี่ยงสูง ทำให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับอาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โรงแรม โรงพยาบาล สถานบริการ และโรงมหรสพ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังได้ทราบถึงการออกแบบด้วยโปรแกรม DIALux อีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่มาตรฐาน วิธีการนำไปใช้ และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ถูกต้องในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
 2. เพื่อพัฒนาทักษะวิธีคิดกระบวนการพิจารณา และความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในการออกแบบ การติดตั้ง การดูแลและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
 3. เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ล่าสุดของระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
 4. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถเข้าใจในโปรแกรม DIALux วิเคราะห์การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน
 5. เพื่อพัฒนาวิชาชีพของวิศวกรให้มีคุณภาพในระดับวิศวกรอาเซียน

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

 1. วิศวกรไฟฟ้าและช่างไฟฟ้า
 2. สถาปนิก / มัณฑนากร
 3. ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน หรือความปลอดภัย
 4. เจ้าหน้าที่ปลอดภัยในสถานประกอบการ หรืออาคาร
 5. ผู้ออกแบบ ผู้ติดตั้ง ผู้ใช้งาน ผู้ตรวจสอบและทดสอบระบบ ตลอดจนผู้ผลิตสินค้า
 6. ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
 7. บุคคลทั่วไป อาจารย์ และนิสิต / นักศึกษา

 

วิทยากร

 

 • รศ.ถาวร อมตกิตติ์             ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินฯ
 • รศ.ไชยะ แช่มช้อย             อุปนายก สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
 • คุณสุวิชญาน์ เมธมโนรมย์      อนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินฯ
 • คุณกิตติ สุขุตมตันติ            อนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินฯ
 • คุณเกษม นิลเจริญ             อนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินฯ

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

รุ่นที่ 1 :  วันที่ 3-4 มีนาคม 2564 

รุ่นที่ 2 :  วันที่ 1-2 กันยายน 2564 

09.00 – 12.00 น.          ข้อกำหนดและข้อแนะนำระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ตามมาตรฐาน วสท.

–  ข้อกำหนดด้านการให้แสงสว่าง การทำงาน ระยะห่าง และระยะเวลาจ่ายไฟ ของระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน

–  ข้อกำหนดด้านการทำงาน ระยะห่าง และระยะเวลาจ่ายไฟ ของระบบโคมไฟฟ้าป้ายทางออฉุกเฉิน

–  ข้อกำหนดของวงจรไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

–  ข้อกำหนดของระบบแบตเตอรี่

–  ข้อแนะนำสำหรับระบบนำทางติดตั้งต่ำแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

–  มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร  รศ.ถาวร  อมตกิตติ์

12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.          ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

–  พื้นฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

–  องค์ประกอบของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

–  ประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าแสงสว่างและการใช้งาน

–  ลักษณะของโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

–  ตัวอย่างการวิเคราะห์การออกแบบการส่องสว่างโดยใช้โปรแกรม DIALux

วิทยากร  รศ.ไชยะ  แช่มช้อย

รุ่นที่ 1 :  วันที่ 3-4 มีนาคม 2564 

รุ่นที่ 2 :  วันที่ 1-2 กันยายน 2564 

09.00 – 12.00 น.          การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

–  พื้นฐานการออกแบบ

–  การจัดการและการแบ่งพื้นที่

–  การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินอย่างเหมาะสม

–  การออกแบบระบบโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินอย่างเหมาะสม

–  การออกแบบวงจรไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

–  การป้องกันวงจรไฟฟ้า และขนาดสายไฟฟ้าพร้อมท่อ

–  แบบแปลนและรายละเอียดแบบแปลน

วิทยากร  คุณสุวิชญาน์  เมธมโนรมย์

12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.          การติดตั้ง การดูแล และการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

–  พื้นฐานการติดดั้ง

–  การเลือกใช้ระบบและอุปกรณ์

–  การติดตั้งและการปรับตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน

–  การติดตั้งและการปรับตั้งระบบโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

–  แบบฟอร์มและรายการรับรองการทำงานแล้วเสร็จ

วิทยากร  คุณกิตติ  สุขุตมตันติ

–  พื้นฐานการดูแลและการตรวจสอบ

–  เครื่องมือและระบบที่ใช้ในการดูแลและการตรวจสอบ

–  การตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (รวมตรวจสอบแบบรวมศูนย์)

–  การตรวจสอบระบบโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (รวมตรวจสอบแบบรวมศูนย์)

–  แบบฟอร์มและรายการตรวจสอบและทดสอบระหว่างใช้งาน

วิทยากร  คุณเกษม  นิลเจริญ

 

คณะวิทยากร

วันที่จัด

03/03/2021

สถานที่จัด

ชั้น 6 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 24 ก.พ. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน-รุ่น1-64-แก้ไข3.pdf