รหัสอบรม:

การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง

“การออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน”

วันที่ 23-24 กันยายน 2563 (วันพุธ-วันพฤหัสบดี) (เดิมกำหนด 22-23 กรกฎาคม)

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

*** ผู้อบรมทุกท่านต้องนำคอมพิวเตอร์ (notebook) ที่ install โปรแกรม DIALux Version 4.10 up มาร่วมฝึกการปฏิบัติการจำลองออกแบบด้วย

หลักการและเหตุผล

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน เป็นระบบที่มีความสำคัญอย่างมากด้านความปลอดภัยของผู้ที่ทำงาน และ/หรือพักอาศัยอยู่ภายในอาคาร เพื่อให้สามารถอพยพออกจากอาคารได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน เช่น เมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติล้มเหลว หรือ เกิดเพลิงไหม้ ฯลฯ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินจะต้องติดตั้งโคมไฟฟ้า 2 ชนิดทำงานร่วมกัน คือ โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (ให้แสงสว่างในภาวะฉุกเฉิน) กับ โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (ให้สารสนเทศเกี่ยวกับทางหนีภัย ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงทางออกสุดท้ายได้อย่างต่อเนื่องและชัดเจน)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ปรับปรุง “มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน” เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ซึ่งมีสาระสำคัญที่เพิ่มเติมจากฉบับเดิม คือ การใช้โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน การเพิ่มระยะเวลาการส่องสว่าง ฯลฯ เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ทั้งผู้ออกแบบ ผู้ติดตั้ง ผู้ตรวจสอบและทดสอบระบบ ตลอดจนผู้ผลิตสินค้า ได้มีความรู้เชิงลึกในระบบดังกล่าวนี้ วสท.จึงจัดอบรมครั้งนี้ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยการอบรมภาคทฤษฎีของมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่ และการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์การออกแบบด้วยโปรแกรม DIALux

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมได้รับความรู้ล่าสุดของ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
  2. เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถใช้โปรแกรม DIALux วิเคราะห์การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินทั้งในทาง

หนีภัย พื้นที่โล่งภายในอาคาร และพื้นที่งานความเสี่ยงสูง โดยใช้โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน และ/หรือ โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ

 

วิทยากร

รศ.ไชยะ แช่มช้อย                อุปนายก สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

คุณสุวิชญาน์  เมธมโนรมย์       (ผู้ช่วยสอน)

 

กำหนดการ

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 (ภาคทฤษฎี)

08.00 – 08.50 น.                ลงทะเบียน

08.50 – 09.00 น.                พิธีเปิดการอบรม

09.00 – 10.30 น.                การออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 1

10.30 – 10.45 น.                พักรับประทานของว่าง

10.45 – 12.00 น.                การออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 2

12.00 – 13.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.15 น.               การติดตั้งโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 1

14.15 – 14.30 น.               พักรับประทานของว่าง

14.30 – 16.00 น.               การติดตั้งโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 2

วิทยากร  รศ.ไชยะ  แช่มช้อย,

16.00 – 16.30 น.               ถาม-ตอบปัญหา (ถ้ามี)

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 (ภาคปฏิบัติ)

09.00 – 10.00 น.                แนะนำเทคนิคการใช้งานโปรแกรม DIALux

10.00 – 10.45 น.                การวิเคราะห์การออกแบบการส่องสว่างทางหนีภัยด้วยโคมไฟฟ้าชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน

10.45 – 11.00 น.                พักรับประทานของว่าง

11.00 – 12.15 น.                การวิเคราะห์การออกแบบการส่องสว่างทางหนีภัยด้วยโคมไฟฟ้าชนิดชุดเบ็ดเสร็จ

12.15 – 13.15 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 15.00 น.                การวิเคราะห์การออกแบบการส่องสว่างพื้นที่โล่งภายในอาคารด้วยโคมไฟฟ้าชนิดติดตั้ง           กับฝ้าเพดาน และชุดเบ็ดเสร็จ

15.00 – 15.15 น.               พักรับประทานของว่าง

15.15 – 16.30 น.               การวิเคราะห์การออกแบบการส่องสว่างพื้นที่งานความเสี่ยงสูงด้วยโคมไฟฟ้าชนิดติดตั้งกับ       ฝ้าเพดาน และชุดเบ็ดเสร็จ

วิทยากร  รศ.ไชยะ  แช่มช้อย,

คุณสุวิชญาน์  เมธมโนรมย์  (ผู้ช่วยสอน)

 

หมายเหตุ :  ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องนำคอมพิวเตอร์ (Notebook) ที่ Install โปรแกรม DIALux version 4.10 up

               มาร่วมฝึกปฏิบัติการจำลองการออกแบบ

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 (ภาคทฤษฎี)

08.00 – 08.50 น.               ลงทะเบียน

08.50 – 09.00 น.                พิธีเปิดการอบรม

09.00 – 10.30 น.                การออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 1

10.30 – 10.45 น.                พักรับประทานของว่าง

10.45 – 12.00 น.                การออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 2

12.00 – 13.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.15 น.               การติดตั้งโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 1

14.15 – 14.30 น.               พักรับประทานของว่าง

14.30 – 16.00 น.               การติดตั้งโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 2

วิทยากร  รศ.ไชยะ  แช่มช้อย,

16.00 – 16.30 น.               ถาม-ตอบปัญหา (ถ้ามี)

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 (ภาคปฏิบัติ)

09.00 – 10.00 น.                แนะนำเทคนิคการใช้งานโปรแกรม DIALux

10.00 – 10.45 น.                การวิเคราะห์การออกแบบการส่องสว่างทางหนีภัยด้วยโคมไฟฟ้าชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน

10.45 – 11.00 น.                พักรับประทานของว่าง

11.00 – 12.15 น.                การวิเคราะห์การออกแบบการส่องสว่างทางหนีภัยด้วยโคมไฟฟ้าชนิดชุดเบ็ดเสร็จ

12.15 – 13.15 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 15.00 น.                การวิเคราะห์การออกแบบการส่องสว่างพื้นที่โล่งภายในอาคารด้วยโคมไฟฟ้าชนิดติดตั้ง           กับฝ้าเพดาน และชุดเบ็ดเสร็จ

15.00 – 15.15 น.               พักรับประทานของว่าง

15.15 – 16.30 น.               การวิเคราะห์การออกแบบการส่องสว่างพื้นที่งานความเสี่ยงสูงด้วยโคมไฟฟ้าชนิดติดตั้งกับ       ฝ้าเพดาน และชุดเบ็ดเสร็จ

วิทยากร  รศ.ไชยะ  แช่มช้อย,

คุณสุวิชญาน์  เมธมโนรมย์  (ผู้ช่วยสอน)

 

หมายเหตุ :  ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องนำคอมพิวเตอร์ (Notebook) ที่ Install โปรแกรม DIALux version 4.10 up

               มาร่วมฝึกปฏิบัติการจำลองการออกแบบ

คณะวิทยากร

23-24/9/2563 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (เลื่อนจากเดิมวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563)

วิทยากร

รศ.ไชยะ แช่มช้อย                อุปนายก สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

คุณสุวิชญาน์  เมธมโนรมย์       (ผู้ช่วยสอน)

วันที่จัด

23/09/2020

สถานที่จัด

ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 16 ก.ย. 63
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน2563-edit1.pdf