รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง  “การตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า” รุ่นที่ 2   *** เลื่อน ยังไม่มีกำหนด**

วันที่ 23-24 มีนาคม 2564 (วันอังคาร-พุธ)

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ 

 

หลักการและเหตุผล

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับสถานประกอบการ อาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม หากเกิดขัดข้องหรือชำรุด จะส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก

การตรวจสอบและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) จะเป็นการวางแผนการป้องกันไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่ต้องหยุดการใช้งานแบบฉุกเฉิน และจะเป็นการเพิ่มผลผลิต รวมถึงลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อีกยังเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย

วสท. ได้เล็งเห็นถึงปัญหา จึงได้จัดอบรมโดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานจริงมาบรรยาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงมีเข้าใจถึงวิธีการตรวจสอบ ทดสอบ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าอย่างเป็นระบบและตรงตามมาตรฐานสากล ผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ในเรื่องการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบการเดินสายไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและสตาร์ตเตอร์ แผงสวิตช์ และหม้อแปลงไฟฟ้า

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ       

ผู้บริหารฝ่ายวิศวกรรม วิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิคไฟฟ้า ผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ผู้ตรวจสอบอาคาร และผู้สนใจทั่วไปที่มีพื้นความรู้ทางไฟฟ้า ที่เกี่ยวข้องกับงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงาน สถานที่ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ และ อาคารชุดและอาคารขนาดใหญ่ เป็นต้น

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมร่วมอบรม  

 • วิศวกรไฟฟ้าส่วนงานที่ปรึกษา งานติดตั้ง และงานซ่อมบำรุง
 • เจ้าของกิจการ ผู้ควบคุมดูแลอาคารฯ วิศวกรประจำอาคาร วิศวกรประจำโรงงาน
 • ช่างเทคนิคไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
 • หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อบต. อบจ.
 • ผู้สนใจทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า

 

 

คณะวิทยากร   

 1. คุณปราการ กาญจนวตี, ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.
 2. คุณจิรายุ ไทยประเสริฐ, Industrial group product manager บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
 3. คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล, กรรมการและเลขานุการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท., บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
 4. 4. คุณสุภัค นุชสวาท บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย จำกัด
 5. 5. คุณสรสิทธิ์ พึ่งสุข, ประธานกรรมการบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน), ประธานบริษัท  ซันโค เอนจิเนียริ่ง จำกัด
 6. คุณศิริชัย หอมนาน, วิศวกรโครงการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

 

กำหนดการ

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564

08.00 – 08.50 น.          ลงทะเบียน

08.50 – 09.00 น.          พิธีเปิดการอบรม

09.00 – 10.30 น.          หลักการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การตรวจสอบระบบการเดินสายไฟฟ้า

และระบบสายดิน

คุณปราการ กาญจนวตี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณจิรายุ ไทยประเสริฐ, Industrial group product manager

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

10.30 – 10.45 น.          พักรับประทานของว่าง

10.45 – 12.15 น.          การตรวจสอบและบำรุงรักษา motor starter

โดย    คุณสุภัค นุชสวาท

บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย จำกัด

12.15 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.          การตรวจสอบและบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า

โดย    คุณสรสิทธิ์   พึ่งสุข

บริษัท  อาซีฟา จำกัด (มหาชน), บริษัท  ซันโคเอนจิเนียริ่ง จำกัด

14.30 – 14.45 น.          พักรับประทานของว่าง

14.45 – 16.30 น.          การตรวจสอบและบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า (ต่อ)

โดย    คุณสรสิทธิ์   พึ่งสุข

บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน), บริษัท  ซันโคเอนจิเนียริ่ง จำกัด

 

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564

09.00 – 10.30 น.          การตรวจสอบและบำรุงรักษาแผงสวิตช์ (แรงต่ำและแรงกลาง) และอุปกรณ์

10.30 – 10.45 น.          พักรับประทานของว่าง

10.45 – 12.15 น.          การตรวจสอบและบำรุงรักษาแผงสวิตช์ (แรงต่ำและแรงกลาง) และอุปกรณ์ (ต่อ)

โดย    คุณเตชทัต  บูรณะอัศวกุล

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท., บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

12.15 – 13.15 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 15.00 น.          การตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (แบบน้ำมันและแบบแห้ง)

โดย    คุณศิริชัย หอมนาน

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

15.00 – 15.15 น.          พักรับประทานของว่าง

15.15 – 16.30 น.          การตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (แบบน้ำมันและแบบแห้ง)

โดย    คุณศิริชัย หอมนาน

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

 

หมายเหตุ :      พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.15-13.00 น.

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564

08.00 – 08.50 น.          ลงทะเบียน

08.50 – 09.00 น.          พิธีเปิดการอบรม

09.00 – 10.30 น.          หลักการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การตรวจสอบระบบการเดินสายไฟฟ้า

และระบบสายดิน

คุณปราการ กาญจนวตี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณจิรายุ ไทยประเสริฐ, Industrial group product manager

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

10.30 – 10.45 น.          พักรับประทานของว่าง

10.45 – 12.15 น.          การตรวจสอบและบำรุงรักษา motor starter

โดย    คุณสุภัค นุชสวาท

บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย จำกัด

12.15 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.          การตรวจสอบและบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า

โดย    คุณสรสิทธิ์   พึ่งสุข

บริษัท  อาซีฟา จำกัด (มหาชน), บริษัท  ซันโคเอนจิเนียริ่ง จำกัด

14.30 – 14.45 น.          พักรับประทานของว่าง

14.45 – 16.30 น.          การตรวจสอบและบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า (ต่อ)

โดย    คุณสรสิทธิ์   พึ่งสุข

บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน), บริษัท  ซันโคเอนจิเนียริ่ง จำกัด

 

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564

09.00 – 10.30 น.          การตรวจสอบและบำรุงรักษาแผงสวิตช์ (แรงต่ำและแรงกลาง) และอุปกรณ์

10.30 – 10.45 น.          พักรับประทานของว่าง

10.45 – 12.15 น.          การตรวจสอบและบำรุงรักษาแผงสวิตช์ (แรงต่ำและแรงกลาง) และอุปกรณ์ (ต่อ)

โดย    คุณเตชทัต  บูรณะอัศวกุล

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท., บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

12.15 – 13.15 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 15.00 น.          การตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (แบบน้ำมันและแบบแห้ง)

โดย    คุณศิริชัย หอมนาน

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

15.00 – 15.15 น.          พักรับประทานของว่าง

15.15 – 16.30 น.          การตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (แบบน้ำมันและแบบแห้ง)

โดย    คุณศิริชัย หอมนาน

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

 

หมายเหตุ :      พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.15-13.00 น.

คณะวิทยากร

23-24/03/2564 การตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า รุ่นที่ 2

คณะวิทยากร   

 1. คุณปราการ กาญจนวตี, ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.
 2. คุณจิรายุ ไทยประเสริฐ, Industrial group product manager บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
 3. คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล, กรรมการและเลขานุการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท., บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
 4. 4. คุณสุภัค นุชสวาท บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย จำกัด
 5. 5. คุณสรสิทธิ์ พึ่งสุข, ประธานกรรมการบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน), ประธานบริษัท  ซันโค เอนจิเนียริ่ง จำกัด
 6. คุณศิริชัย หอมนาน, วิศวกรโครงการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่จัด

23/03/2021

สถานที่จัด

ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมร่วมอบรม
• วิศวกรไฟฟ้าส่วนงานที่ปรึกษา งานติดตั้ง และงานซ่อมบำรุง
• เจ้าของกิจการ ผู้ควบคุมดูแลอาคารฯ วิศวกรประจำอาคาร วิศวกรประจำโรงงาน
• ช่างเทคนิคไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
• หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อบต. อบจ.
• ผู้สนใจทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

การตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า-รุ่นที่-2.pdf