รหัสอบรม:

การเลือก การใช้งาน และการทดสอบแผงสวิตช์แรงดันปานกลาง-แรงต่ำ ตามมาตรฐาน IEC รุ่นที่ 1/2564   ** เลื่อนไม่มีกำหนด

ตามมาตรฐาน IEC 

รุ่นที่ 1/2564 :  วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2564 (วันศุกร์-เสาร์)   *** เลื่อนไม่มีกำหนด

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

 

 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

 

 

หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง-แรงต่ำ ได้พัฒนาไปมากเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน เนื่องจากปัจจุบันลักษณะการใช้งาน โหลด สภาพพื้นที่ และมาตรฐานได้เปลี่ยนแปลงไปมาก รวมทั้งความต้องการด้านคุณภาพไฟฟ้าและความปลอดภัยก็เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย

หลักสูตรนี้จึงเป็นการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติที่จำเป็นของแผงสวิตช์เพื่อการประยุกต์ใช้งาน มาตรฐานต่างๆ และการทดสอบที่เกี่ยวข้อง การติดตั้ง การใช้งาน รวมถึงกรณีศึกษาปัญหาที่มักพบเป็นประจำ

ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่สำคัญกับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง อันจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับวิศวกร ช่างเทคนิค และทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำหน้าที่เลือกแผงสวิตช์ ออกแบบ ติดตั้ง การใช้งาน ให้คำปรึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง และเจ้าของกิจการ เพื่อให้สามารถใช้งานแผงสวิตช์แรงต่ำได้อย่างคุ้มค่า และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล IEC62271, IEC61439-2 เป็นต้น

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมร่วมอบรม  

  • วิศวกรไฟฟ้าส่วนงานออกแบบ งานที่ปรึกษา ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรฐานฯ งานติดตั้ง งานซ่อมบำรุง
  • เจ้าของกิจการ ผู้ควบคุมดูแลอาคารฯ วิศวกรประจำอาคาร วิศวกรประจำโรงงาน
  • ช่างเทคนิคไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
  • หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อบต. อบจ.
  • ผู้สนใจที่มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า วิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกล วิศวกรอุตสาหการ จป. เป็นต้น

 

คณะวิทยากร

  1. คุณพิชิตคเชนทร์ คณีกุล ผู้ตรวจการ การไฟฟ้านครหลวง
  2. คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล กรรมการและเลขานุการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ

 

รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564        

08.30-09.00 น.      ลงทะเบียน

09.00-09.15 น.       ประธานกล่าวเปิดงาน

09.15-10.30 น.       มาตรฐานและการใช้งานเกี่ยวกับแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง

–    มาตรฐานแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง

–    ประเภทของแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง

–    ส่วนประกอบที่สำคัญของแผงสวิตช์ (Switchboard Components)

โดย  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

10.45-12.00 น.       มาตรฐานและการใช้งานเกี่ยวกับแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง (ต่อเนื่อง)

–    การติดตั้ง (Switchboard Installations)

–    การประยุกต์ใช้งาน (Switchboard Applications)

โดย  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

13.00-14.30 น.       การเลือกใช้ และการทดสอบแผงสวิตช์แรงต่ำ

โดย  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

14.30-14.45 น.       พักรับประทานน้ำชา – กาแฟ

14.45-16.00 น.       การทดสอบเฉพาะแบบ มอก.1436,IEC60439-1 และ IEC61439-1

โดย  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

16.00-16.30 น.       สอบ – เฉลย และ ถาม – ตอบ

 

 

รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564       

09.00-11.00 น.       ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ

–    มาตรฐานแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ IEC61439-1,2 และ มอก.1436

โดย  คุณพิชิตคเชนทร์ คณีกุล

11.45-12.00 น.       แนวทางการออกแบบและประเมินราคาแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ

โดย  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

13.00-14.30 น.       มาตรฐานและการเลือกใช้ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCB, MCCB, ACB)

โดย  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

14.30-14.45 น.       พักรับประทานน้ำชา – กาแฟ

14.45-16.00 น.       การประยุกต์ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับ Ground Fault Protection

โดย  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

16.00-16.30 น.       สอบ – เฉลย และ ถาม – ตอบ

 

หมายเหตุ:  ð  เวลา 10.30-10.45, 14.45-15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง – เครื่องดื่ม

ð  หัวข้อและเวลาการบรรยาย อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คณะวิทยากร

19-20/02/2564 การเลือก การใช้งาน และการทดสอบแผงสวิตช์แรงดันปานกลาง-แรงต่ำ ตามมาตรฐาน IEC รุ่นที่ 1/2564

คณะวิทยากร

  1. คุณพิชิตคเชนทร์ คณีกุล ผู้ตรวจการ การไฟฟ้านครหลวง
  2. คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล กรรมการและเลขานุการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.

วันที่จัด

19/02/2021

สถานที่จัด

ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมร่วมอบรม  

วิศวกรไฟฟ้าส่วนงานออกแบบ งานที่ปรึกษา ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรฐานฯ งานติดตั้ง งานซ่อมบำรุง
เจ้าของกิจการ ผู้ควบคุมดูแลอาคารฯ วิศวกรประจำอาคาร วิศวกรประจำโรงงาน
ช่างเทคนิคไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อบต. อบจ.
ผู้สนใจที่มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า วิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกล วิศวกรอุตสาหการ จป. เป็นต้น

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 12 ก.พ. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

แผงสวิตซ์แรงดันปานกลาง-แรงต่ำ-รุ่นที่-1-64.pdf