รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง “การออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคารระดับต้น”

(ทฤษฎีและปฏิบัติ)

วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 (วันพฤหัสบดี, วันศุกร์)

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา)

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ฟรี หนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย เล่มละ 300  บาท

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

 

 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

 

 

หลักการและเหตุผล

ระบบไฟฟ้าที่ดี ประกอบด้วยหลายส่วนด้วยกัน ซึ่งได้แก่ การออกแบบ การกำหนดและเลือกใช้บริภัณฑ์ไฟฟ้า การติดตั้ง การตรวจรับงาน การใช้งาน และการตรวจสอบและบำรุงรักษา

การได้มาซึ่งระบบไฟฟ้าที่ดีนั้นต้องเริ่มจากการออกแบบที่ดีก่อนเป็นลำดับแรก ผู้ออกแบบต้องศึกษารายละเอียดทั้งหมดและดำเนินการให้ถูกต้อง สอดคล้องและตรงกับความต้องการใช้งาน ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าต้องมีความปลอดภัย สามารถใช้งานได้ดีเต็มประสิทธิภาพ มีความเชื่อถือได้ มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย มาตรฐานและข้อกำหนดของบริภัณฑ์ที่จะใช้งาน เป็นต้น

ในปัจจุบันพบปัญหางานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าในหลายส่วน สาเหตุสำคัญประการหนึ่งเกิดจากการออกแบบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและไม่ประสานสัมพันธ์กับงานด้านสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบเครื่องกล งานระบบสุขาภิบาล ตลอดจนผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค เช่น การไฟฟ้าฯ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น จึงก่อให้เกิดปัญหาข้อจำกัดในการติดตั้ง ส่งผลกระทบต่อการตรวจรับงาน การใช้งาน และการตรวจสอบบำรุงรักษา ไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วย

วสท.ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีนโยบายให้จัดทำหลักสูตรการอบรม เรื่อง “การออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคารระดับต้น” ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบงานระบบไฟฟ้าภายในอาคารระดับพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือศึกษาเพิ่มเติมจากมาตรฐานและหลักสูตรอื่น ๆ ของ วสท. เพื่อการบรรลุเป้าหมายให้ได้มาซึ่งระบบไฟฟ้าที่ดีต่อไป

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะทราบถึงแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการออกแบบงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทาง ไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการประมาณโหลด เพื่อให้ทราบขนาดของระบบไฟฟ้าเบื้องต้น ให้สามารถวางแผนและการจัดเตรียม พื้นที่สำหรับงานระบบไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงประเมินงบประมาณค่าก่อสร้างเบื้องต้นได้
 3. ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการคำนวณหาขนาดอุปกรณ์ป้องกัน การกำหนดขนาดสาย การเลือกวิธีการเดินสาย การกำหนดขนาด สายดิน การคำนวณโหลดวงจรย่อยไฟฟ้าแสงสว่างและวงจรย่อยเต้ารับ การเขียนแบบ เช่น การเขียนแผนภาพเส้นเดียว (single line      diagram) การเขียนแผนภาพแนวดิ่ง (riser diagram) การเขียนแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ เป็นต้น
 4. ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตงานของตนเองที่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564

08.00 – 08.50 น.          ลงทะเบียน

08.50 – 09.00 น.          พิธีเปิดการอบรม

 • – 10.30 น. ­   ระบบไฟฟ้าที่ดี

­   มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตงานวิศวกรรมควบคุม

โดย    คุณสุธี  ปิ่นไพสิฐ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

10.30 – 10.45 น.          พักรับประทานของว่าง

10.45 – 12.15 น.          ­   แนวทางการออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

­   ศึกษาแบบรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรมของอาคารต้นแบบ

การกำหนดขอบเขตงาน

การประมาณโหลดเบื้องต้น

โดย    คุณเอกชัย ประสงค์ และคณะ

12.15 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.          ­   การเขียนแผนภาพเส้นเดียว (single line diagram)

­   การเขียนแผนภาพแนวตั้ง (riser diagram)

14.30 – 14.45 น.          พักรับประทานของว่าง

 • – 16.30 น. ­ การคำนวณหาขนาดเครื่องป้องกันกระแสเกิน

­   การกำหนดขนาดสายเมน สายป้อนต่าง ๆ และสายดิน

ความต้องการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

โดย    คุณเอกชัย ประสงค์ และคณะ

 

 

 

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564

09.00 – 10.30 น.          ­   แนวทางการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

­   แนวทางการออกแบบวงจรย่อยเต้ารับไฟฟ้า

10.30 – 10.45 น.          พักรับประทานของว่าง

 • – 12.15 น. ­   การเขียนตารางการใช้ไฟฟ้า (load schedule)

­   โหลดงานระบบประกอบอาคารอื่น ๆ

ข้อแนะนำในการออกแบบงานระบบประกอบอาคารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

โดย    คุณเอกชัย ประสงค์ และคณะ

12.15 – 13.15 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 15.00 น.          ­   การจัดทำสัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้าและแนวทางการเขียนแบบ

­   สรุปภาพรวมของแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และข้อเสนอแนะต่าง ๆ

15.00 – 15.15 น.          พักรับประทานของว่าง

15.15 – 16.30 น.          ­   แนวทางการประมาณราคาระบบไฟฟ้าสำหรับงานอาคาร

โดย    คุณเอกชัย ประสงค์ และคณะ

 

หมายเหตุ :      พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.15-13.00 น.

คณะวิทยากร

18-19/03/2564 การออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคารระดับต้น” (ทฤษฎีและปฏิบัติ)

คณะวิทยากร

 1. 1. นายสุธี ปิ่นไพสิฐ, กรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.
 2. 2. นายเอกชัย ประสงค์, กรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.
 3. 3. นายจตุพร อรุณพันธุ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
 4. 4. นายกิติศักดิ์ ผึ้งทอง กรมโยธาธิการและผังเมือง

วันที่จัด

18/03/2021

สถานที่จัด

ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 11 มี.ค. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

การออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร-แก้ไข3.pdf