รหัสอบรม:

โครงการอบรม การออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
ตามกฎกระทรวง และ มาตรฐาน มยผ. 1301/1302-61 ฉบับใหม่
วันที่ 17-19 กันยายน 2563 ณ ห้อง Le Lotus
และ 24-26 กันยายน 2563 ณ ห้อง Salon B
เวลา 08.30-17.00 น. ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ (รัชดา)
จัดโดย  คณะอนุกรรมการสาขาผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม
คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความเป็นมา
ปัจจุบัน กฎหมาย และ มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวในประเทศไทย ได้รับการปรับปรุงและแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในปัจจุบันยิ่งขึ้น โดยมี กฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว และมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.1301/1302-61) ที่มีเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับเดิมในหลายประเด็น ดังนั้น เพื่อให้ วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้ถึงเนื้อหาที่สำคัญ และเป็นแนวทางให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงและมาตรฐานฉบับใหม่ทั้งสองนี้ได้อย่างถูกต้อง คณะอนุกรรมการสาขาผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม และคณะอนุกรรมการสาขาปฐพี จึงร่วมกันจัดการอบรมสัมมนานี้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวขึ้น

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

17/09/2020

สถานที่จัด

โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ (รัชดา

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 11 ก.ย. 63
สมาชิก อบรมวันที่ 17-19 และ 24-26 บาท บาท
สมาชิก อบรมวันที่ 17-19 บาท บาท
สมาชิก อบรมวันที่ 24-26 บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ทั่วไป อบรม 17-19 และ 24-26 บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ทั่วไป อบรม 17-19 บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิชาหกิจ/ทั่วไป อบรม 24-26 บาท บาท
อบรม ZOOM 17-19,24-26 สมาชิก บาท บาท
อบรม zoom 17-19 สมาชิก บาท บาท
อบรม zoom 24-26 สมาชิก บาท บาท
อบรม zoom 17-19,24-26 ราชการ/บุคคลทั่วไป บาท บาท
อบรม zoom 17-19 ราชการ/บุคลทั่วไป บาท บาท
อบรม zoom 24-26 ราชการ/บุคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการแผ่นดินไหว ร่วมกับ คณะอนุกรรมการปฐพี

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

พจนีย์ เที่ยงไธสง

รายละเอียดและใบสมัคร

earthquake-new.pdf