รหัสอบรม:

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาฟรีได้ที่

https://forms.gle/yfqYxYUMzgLUcSkq6

โครงการสัมมนา

การเสริมกำลังอาคารเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว

 Seismic Retrofitting of Building Structures

วัน 17 กันยายน 2564

เวลา 09.00-17.30 น. ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom

จัดโดย  คณะอนุกรรมการผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)  มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศูนย์วิจัยวิศวกรรมแผ่นดินไหวแห่งชาติ (National Center for Research on Earthquake Engineering) ประเทศไต้หวัน National Taiwan University (NTU) ประเทศไต้หวัน

มหาวิทยาลัย Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์

 

วามเป็นมา

          จากการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมา ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนตลอดจนบุคคลทั่วไป ได้ตระหนักถึงภัยจากแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมาตรการที่เชื่อว่ามีประสิทธิภาพในการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัตินี้ได้แก่ (1) กำหนดให้อาคารและ   สิ่งปลูกสร้างที่จะเกิดขึ้นใหม่ ต้องได้รับการออกแบบก่อสร้างให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้ในระดับ         ที่เหมาะสม  (2) ปรับปรุงอาคารที่มีอยู่ในปัจจุบันที่อ่อนแอให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้โดยไม่เกิด    ความเสียหายรุนแรง ในส่วนการออกแบบก่อสร้างอาคารใหม่ให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้ในระดับ        ที่เหมาะสมซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามยังมีอาคารที่สร้างแล้วเสร็จเป็นจำนวนอีกมากมาย    ทั่วประเทศที่ไม่ได้คำนึงถึงแรงแผ่นดินไหวในการออกแบบ ซึ่งหากเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในระดับที่คาดการไว้    อาจทำให้อาคารเหล่านี้เกิดความเสียหายขึ้นได้ อาคารเหล่านี้อาจจะมีความจำเป็นต้องได้รับการเสริมกำลังให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้ในระดับที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การเสริมกำลังอาคารสำหรับต้านทานแผ่นดินไหว ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทย  วิศวกรและเจ้าของอาคาร ยังต้องการข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการเลือกใช้ระบบโครงสร้างหรือรูปแบบวิธีการเสริมกำลัง

ในการนี้ คณะอนุกรรมการผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ     จึงได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษขึ้น ในหัวข้อการเสริมกำลังอาคารเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว โดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศ โดยความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์วิจัยวิศวกรรมแผ่นดินไหวแห่งชาติ (National Center for Research on Earthquake Engineering) มหาวิทยาลัย National Taiwan University (NTU) ประเทศไต้หวันและมหาวิทยาลัย Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในด้านการเสริมกำลังอาคารเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว

วิทยากร

  1. อาจารย์และนักวิจัย จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมแผ่นดินไหวแห่งชาติ (National Center for Research on Earthquake Engineering) ประเทศไต้หวัน และมหาวิทยาลัย Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
  2. กรรมการในคณะอนุกรรมการผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

กำหนดการ :  ภาษาบรรยาย ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ขึ้นกับวิทยากร

 

 

08.00-09.00 น.      เข้าร่วมอบรมสัมมนา ผ่าน Application ZOOM

09.00-09.10 น.       พิธีเปิดการอบรมสัมมนา

โดย     Prof. Chung-Che Chou

Director General of the National Center for Research on Earthquake Engineering, Taiwan

09.10-09.30 น.       พิธีเปิดการอบรมสัมมนา

โดย     รศ.ดร. วิโรจน์ บุญญภิญโญ

ประธานคณะอนุกรรมการผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม วสท.

09.30-10.30 น.       Seismic Retrofitting: Rationale, Importance, and Implications for Thailand

โดย     ศาสตราจารย์ ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย

ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการผลกระทบจากแรงลมและแผ่นดินไหว วสท.

10.30-12.00 น.       Seismic Retrofitting Projects in Taiwan

โดย     Prof. Shyh-Jiann Hwang

National Taiwan University ประเทศไต้หวัน (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

12.00-13.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น.       Seismic Vulnerability Screening Indices

โดย     Prof. Aishwarya Y. Puranam

National Taiwan University ประเทศไต้หวัน (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

14.00-15.00 น.       Examples of Seismic Retrofitting Projects in Thailand

โดย     รศ.ดร. สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

กรรมการ คณะอนุกรรมการผลกระทบจากแรงลมและแผ่นดินไหว วสท.

15.00-16.00 น.       Seismic Assessment Methods of Reinforced Concrete Buildings

โดย     Prof. Fu-Pei Hsiao

National Center for Research on Earthquake Engineering

ประเทศไต้หวัน (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

16.00-17.00 น.       Seismic Retrofitting Using FRP

โดย     Prof. Bing Li

Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์ (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

17.00-17.30 น.       Discussion

คณะวิทยากร

วันที่จัด

17/09/2021

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร นายช่าง หน่วยงานทั่วไป บุคคลทั่วไป และผู้ที่มีความสนใจ นิสิตนักศึกษา

จำนวนที่รับ

200 คน (จำนวนที่ว่าง 200 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

NCREE-One-Day-Seminar-Program-R3-2-1.pdf