รหัสอบรม:

8การสัมมนา “มหกรรมดาตาเซนเตอร์”

วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 (วันพฤหัสบดี-วันศุกร์)

ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก

หลักการและเหตุผล

จากนโยบายการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้มีการส่งเสริมและวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งมีทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาใน 5 ด้าน คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ (Hard Infrastructure) โครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการ (Service Infrastructure) โครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน (Soft Infrastructure) ด้านส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ (Digital Economy Promotion) และด้านการพัฒนาสังคมดิจิทัล (Digital Society)

 

เป็นที่ทราบดีว่า “ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือดาตาเซนเตอร์” เป็นหัวใจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ (Hard Infrastructure) เนื่องจากData center เป็นศูนย์ในการประมวลและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ดังนั้น ดาตาเซนเตอร์ (Data center) ที่จัดตั้งขึ้นจึงต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับได้ทั้งในประเทศและนานาประเทศ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมี มาตรฐานศูนย์ข้อมูลคอมพิวตอร์สำหรับประเทศ (National Data Center Standard) เพื่อผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบติดตั้งดาตาเซนเตอร์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถปฏิบัติงานร่วมกัน (Interoperation) ได้อย่างราบรื่น

วสท. เห็นว่าเรื่อง “National Data Center Standard” มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ของประเทศโดยรวม จึงได้มีการจัดทำมาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นฉบับแรกของประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและติดตั้งดาตาเซนเตอร์ หรือ ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ มาตรฐานฉบับนี้จะกล่าวถึง การวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆ ระบบไฟฟ้า ระบบการต่อลงดิน ระบบปรับอากาศ รวมถึงการออกแบบระบบเคเบิลและโครงข่ายข้อมูล ตั้งแต่ขั้นตอนของการพัฒนาอาคาร ซึ่งจะเป็นการวางแผนงานที่ถูกต้องในระหว่างการก่อสร้างหรือการปรับปรุงขยายพื้นที่อย่างเป็นระบบ ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน การบำรุงรักษา  แม้จะต้องมีการขยายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของดาตาเซนเตอร์ในอนาคตให้เหมาะสมกับการใช้งานหรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ก็จะเป็นเพียงการลงทุนเพิ่มตามขนาดของการเติบโตเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องทิ้งของเดิม จึงเป็นประโยชน์ต่อประเทศในทุกด้านโดยรวม

 

        การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

  1. ผู้ลงทุน ผู้จัดการโครงการ ผู้ออกแบบติดตั้ง ผู้บริหารดาตาเซนเตอร์ ผู้ดูแลงานระบบ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับดาตาเซนเตอร์
  2. ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายระบบอุปกรณ์ทุกชนิดสำหรับดาตาเซนเตอร์
  3. ผู้ใช้บริการดาตาเซนเตอร์
  4. ผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

หัวข้อการสัมมนา

มาตรฐานดาตาเซนเตอร์ และการรับรองมาตรฐานสำหรับประเทศไทย

HIGH SPEED MIGRATION HOW NOW MEET’S NEXT

Next Generation Thermal Management for Data Center

Data Center Solutions at the Edge

แนะนำการต่อลงดินและการต่อประสาน (Grounding, Shielding & Bonding) และการกำบัง สำหรับงานดาตาเซนเตอร์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จสำหรับงานดาตาเซนเตอร์ตามมาตรฐาน วสท. 022012-59

ระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ำสำหรับ DATA CENTER

Innovation Isolated Parallel Bus to Tier IV Data Center Design

High Power Datacenter Solutions

Fire Prevention for Data Center

การเลือกใช้สารดับเพลิงใน Data Center

Troubleshooting fiber optics in Data Center

The Next Generation of Aspirating Smoke Detection

Dynamic UPS System for Data Center

Network IT Infrastructure

In Telligent IT and data center infrastructure investment in business 4.0

ระบบดับเพลิงสารสะอาดสำหรับห้อง Data Center

Knowledge Sharing of Carrier Graded Data Center

Automatic Transfer Switches for Data Center

GIGAWIRE ระบบ INTERNET ของ TOT

คณะวิทยากร

วันที่จัด

03/05/2018

สถานที่จัด

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

150 คน (จำนวนที่ว่าง 150 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

data-center2.pdf