รหัสอบรม:

การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ

หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)”

ระหว่างวันที่ 26 – 29 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

บุคลากร ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าขององค์กร  การพัฒนาทรัพยากรโดยเฉพาะในด้านบุคลากรจึงถือเป็นการสร้างประสิทธิภาพให้กับองค์กรสูงสุด  องค์กรหลายองค์กรที่ใช้เครื่องจักรกลทุ่นแรงประเภทเครนหรือปั้นจั่น ต่างทราบดีว่างานในลักษณะนี้ค่อนข้างอันตรายและมีมูลค่าของงานที่แพง  เนื่องมาจากราคาของเครื่องจักรที่มีราคาไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทจนถึงบางประเภทที่มีราคาถึง 30 ล้านบาท อีกทั้งอุปกรณ์ที่องค์กรต้องการเคลื่อนย้ายก็มีมูลค่าสูงเช่นกันบางชิ้นนับค่าไม่ได้ ซึ่งถ้างานผิดพลาดแล้วอาจหมายถึงชีวิต และทรัพย์สินและอาจรวมถึงการล่มสลายขององค์กรเลยทีเดียว การตรวจสอบเครื่องจักรให้มีความพร้อมเสมอจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดขององค์กร

การตรวจสอบอย่างไรเครื่องจักรจึงจะมีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย จึงเป็นปัญหาที่หลายองค์กรตระหนักถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ได้มีระบบบริหารงาน ISO 9001, ISO14001 และ มอก. 18001 แนวคิดก็คือ เราจะต้องรู้จักเครื่องจักรประเภทนี้เป็นอย่างดี เช่น ระบบเครื่องยนต์ ระบบไฮดรอลิค ระบบขับเคลื่อน และขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล  และเราจะต้องรู้จักตัวเองเช่นกันว่าจะสามารถตรวจสอบเครื่องจักรดังกล่าวได้หรือไม่อย่างไร

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นที่องค์กรจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจต่อผู้ที่มีหน้าที่ดังกล่าว เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเหล่านี้ ให้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลเครื่องจักรทุ่นแรงประเภทนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

 • สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง ต่อวิธีการใช้เครื่องจักรและระบบต่างๆของเครื่องจักร
 • เพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบเครื่องจักร
 • สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร
 • การประเมินความเสี่ยงในการใช้เครื่องจักรและมาตรการควบคุม
 • เสริมสร้างประสบการณ์ในการตรวจสอบเครื่องจักร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การเพิ่มพูนความรู้ /ทักษะ ตามหลักวิชาการ ให้กับบุคลากร ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล เครื่องจักรทุ่นแรง และสามารถนำไปปฏิบัติตามกฎหมายการตรวจสอบ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม

 • วิศวกรที่เกี่ยวข้อง/พนักงานขับเครื่องจักร/ผู้ควบคุมเครื่องจักร/โฟร์แมน/ช่างเทคนิค/ช่างบำรุงรักษา/ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

เนื้อหาการฝึกอบรม

 • ระบบการทำงานของเครื่องยนต์ (Diesel Engine System)
 • ระบบการทำงานของไฮดรอลิค (Hydraulic System)
 • ประเภทของเครน( Type of crane)
 • ประสิทธิภาพของเครน
 • การตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครน/ปั้นจั่นแบบเคลื่อนที่และชนิดอยู่กับที่
 • การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์หนัก (Heavy Equipment Handling)
 • การเลือกสลิงและการผูกมัด(Lifting and Moving)
 • สัญญาณมือตามมาตรฐานสากล ( International Sign  for Lifting and Moving)
 • จราจรทางบกและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการใช้เครื่องจักรที่สัมพันธ์กับระบบ ISO 9001 ISO 14001 และ มอก.18001
 • ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร
 • การฝึกปฏิบัติกับเครื่องจักร กับรถเครนขนาดประมาณ 16-25 ตัน(Truck crane)

   รูปแบบการฝึกอบรม

 • การบรรยาย การระดมสมอง การศึกษากรณี Case study การนำเสนอ การฝึกปฏิบัติกับรถเครนขนาดประมาณ 16-25 ตัน(Truck crane) และการทดสอบทางภาคทฤษฎี
 • ในแต่ละช่วงของการอบรมจะมีวิทยากรทำหน้าที่เป็น Facilitator และทำหน้าที่ Coach ในระหว่างการทำกรณีศึกษา –การฝึกปฏิบัติ

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน
ชำระก่อน
20 เมษายน พ.ศ.2561
ชำระหลัง
20 เมษายน พ.ศ.2561
สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)
10,000 บาท
11,000 บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
11,000 บาท
12,000 บาท
บุคคลทั่วไป
12,000 บาท
13,000 บาท

หมายเหตุ

 1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3%
 2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร
 3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร
 4. การโอนเงิน กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน

มาที่  Fax No : 0-2184-4597

 1. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมี รายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้

5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน

5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน

5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

 1. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่าน เต็มจำนวน

สิทธิประโยชน์

 1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

 1. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้นายจ้าง        ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด
 2. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC)

การชำระเงิน

เช็ค                      สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน        บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

–  ธนาคารไทยพาณิชย์      สาขา สภากาชาดไทย              เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

–  ธนาคารกรุงเทพ           สาขา สุรวงศ์                        เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

–  ธนาคารกรุงไทย           สาขา จามจุรีสแควร์                เลขที่บัญชี  162-0-09914-4

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561

08.30 –  09.00 น.                 ลงทะเบียน และรับเอกสาร

09.00 – 10.30 น.                 กฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

10.30 – 10.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.                 กฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

12.00 – 13.00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.15 น.                 ประเภทของเครน

14.15 – 14.30 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 – 16.00 น.                 ความปลอดภัยในการทำงาน

16.00 – 16.30 น.                 ถาม-ตอบ

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561

09.00 – 10.30 น.               การวางแผนการทำงาน

10.30  – 10.45  น.               พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00  น.               ระบบการทำงานของเครน การตรวจสอบ และการ Operate

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.15  น.               การตระหนักในด้านความปลอดภัย

14.15 – 14.30  น.               พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 – 16.00 น.               คุณภาพในการทำงานและความปลอดภัย

16.00 – 16.30 น.               ถาม-ตอบ

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2561

09.00  –  12.00 น.                เดินทางไปดูงานและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับรถเครน

12.00  –  13.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน

13.00  –  14.30 น.                ประสิทธิภาพของเครนและความปลอดภัย

14.30  –  14.45 น.                พักรับประทานอาหารว่าง      

14.45  –  16.00 น.                การตรวจสอบส่วนประกอบของเครนตามกฎหมายและวางแผนการตรวจสอบ

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2561

09.00 –  10.30 น.                การเลือกสลิงและการผูกมัด (Lifting and Moving)

10.30 –  10.45 น.                พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 –  12.00 น.                การวางแผนการยก (Lifting Plan)

12.00 –  13.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 –  14.15 น.                ทบทวนปัญหาในการทำงาน

14.15 –  14.30 น.                พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 –  16.00 น.                ทดสอบข้อเขียน

คณะวิทยากร

การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)
คุณสาธิต บูรพรรณ์
คุณโฆษิต ปลื้มสระไชย

วันที่จัด

26/04/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรที่เกี่ยวข้อง/พนักงานขับเครื่องจักร/ผู้ควบคุมเครื่องจักร/โฟร์แมน/ช่างเทคนิค/ช่างบำรุงรักษา/ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 20 เม.ย. 61
สมาชิก วสท./นิสิตนักศึกษา (ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทรศัพท์ (02) 184 4600-9 ต่อ 527 โทรสาร (02) 184 4597
email : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

เครน-ปั้นจั่น-26-29เมย61.pdf