รหัสอบรม:

การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ
หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)”
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1-2 เมษายน พ.ศ.2566

(เลื่อนจาก23 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566)

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

สมัครผ่านลิ้งค์ หรือ QR CODE นี้

https://docs.google.com/forms/d/1_RRXtpI6qJcwV-OqcQatkz2vuwtsW0u8kUwyz6BZSbo/edit

หลักการและเหตุผล
บุคลากร ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าขององค์กร การพัฒนาทรัพยากรโดยเฉพาะในด้านบุคลากรจึงถือเป็นการสร้างประสิทธิภาพให้กับองค์กรสูงสุด องค์กรหลายองค์กรที่ใช้เครื่องจักรกลทุ่นแรงประเภทเครนหรือปั้นจั่น ต่างทราบดีว่างานในลักษณะนี้ค่อนข้างอันตรายและมีมูลค่าของงานที่แพง เนื่องมาจากราคาของเครื่องจักรที่มีราคาไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทจนถึงบางประเภทที่มีราคาถึง 30 ล้านบาท อีกทั้งอุปกรณ์ที่องค์กรต้องการเคลื่อนย้ายก็มีมูลค่าสูงเช่นกันบางชิ้นนับค่าไม่ได้ ซึ่งถ้างานผิดพลาดแล้วอาจหมายถึงชีวิต และทรัพย์สินและอาจรวมถึงการล่มสลายขององค์กรเลยทีเดียว การตรวจสอบเครื่องจักรให้มีความพร้อมเสมอจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดขององค์กร
การตรวจสอบอย่างไรเครื่องจักรจึงจะมีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย จึงเป็นปัญหาที่หลายองค์กรตระหนักถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ได้มีระบบบริหารงาน ISO 9001, ISO14001 และ มอก. 18001 แนวคิดก็คือ เราจะต้องรู้จักเครื่องจักรประเภทนี้เป็นอย่างดี เช่น ระบบเครื่องยนต์ ระบบไฮดรอลิค ระบบขับเคลื่อน และขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและเราจะต้องรู้จักตัวเองเช่นกันว่าจะสามารถตรวจสอบเครื่องจักรดังกล่าวได้หรือไม่อย่างไร
ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นที่องค์กรจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจต่อผู้ที่มีหน้าที่ดังกล่าว เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเหล่านี้ ให้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลเครื่องจักรทุ่นแรงประเภทนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
 สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง ต่อวิธีการใช้เครื่องจักรและระบบต่างๆของเครื่องจักร
 เพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบเครื่องจักร
 สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร
 การประเมินความเสี่ยงในการใช้เครื่องจักรและมาตรการควบคุม
 เสริมสร้างประสบการณ์ในการตรวจสอบเครื่องจักร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การเพิ่มพูนทักษะความรู้ตามหลักวิชาการ ให้กับบุคลากร ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล เครื่องจักรทุ่นแรง และสามารถนำไปปฏิบัติตามกฎหมายการตรวจสอบ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

เนื้อหาการฝึกอบรม
 ระบบการทำงานของเครื่องยนต์ (Diesel Engine System)
 ระบบการทำงานของไฮดรอลิค (Hydraulic System)
 ประเภทของเครน (Type of crane)
 ประสิทธิภาพของเครน
 การตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครน/ปั้นจั่นแบบเคลื่อนที่และชนิดอยู่กับที่
 การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์หนัก (Heavy Equipment Handling)
 การเลือกสลิงและการผูกมัด (Lifting and Moving)
 สัญญาณมือตามมาตรฐานสากล (International Sign for Lifting and Moving)
 จราจรทางบกและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการใช้เครื่องจักรที่สัมพันธ์กับระบบ ISO 9001 ISO 14001 และ มอก.18001
 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร
 การฝึกปฏิบัติกับเครื่องจักร กับรถเครนขนาดประมาณ 16-25 ตัน (Truck crane)
รูปแบบการฝึกอบรม
 การบรรยาย การระดมสมอง การศึกษากรณี Case study การนำเสนอ การฝึกปฏิบัติกับรถเครนขนาดประมาณ 16-25 ตัน (Truck crane) และการทดสอบทางภาคทฤษฎี
 ในแต่ละช่วงของการอบรมจะมีวิทยากรทำหน้าที่เป็น Facilitator และทำหน้าที่ Coach ในระหว่างการทำกรณีศึกษา –การฝึกปฏิบัติ
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน/รุ่น
คณะวิทยากร : นายสาธิต บูรพรรณ์ / นายโฆษิต ปลื้มสระไชย

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566

08.30 –  09.00 น.                ลงทะเบียน และรับเอกสาร

09.00 – 10.30 น.                กฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

10.30 – 10.45 น.                พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.                กฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

12.00 – 13.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.15 น.                ประเภทของเครน

14.15 – 14.30 น.                พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 – 16.00 น.                ความปลอดภัยในการทำงาน

16.00 – 16.30 น.                ถาม-ตอบ

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566

09.00 – 10.30 น.              การวางแผนการทำงาน

10.30  – 10.45  น.              พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00  น.              ระบบการทำงานของเครน การตรวจสอบ และการ Operate

12.00 – 13.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.15  น.              การตระหนักในด้านความปลอดภัย

14.15 – 14.30  น.              พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 – 16.00 น.              คุณภาพในการทำงานและความปลอดภัย

16.00 – 16.30 น.              ถาม-ตอบ

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566

09.00  –  12.00 น.               เดินทางไปดูงานและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับรถเครน

12.00  –  13.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน

13.00  –  14.30 น.               ประสิทธิภาพของเครนและความปลอดภัย

14.30  –  14.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง      

14.45  –  16.00 น.               การตรวจสอบส่วนประกอบของเครนตามกฎหมายและวางแผนการตรวจสอบ

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2566

09.00 –  10.30 น.               การเลือกสลิงและการผูกมัด (Lifting and Moving)

10.30 –  10.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 –  12.00 น.               การวางแผนการยก (Lifting Plan)

12.00 –  13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 –  14.15 น.               ทบทวนปัญหาในการทำงาน

14.15 –  14.30 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 –  16.00 น.               ทดสอบข้อเขียน

คณะวิทยากร

การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane Inspector)
นายสาธิต บูรพรรณ์
นายโฆษิต ปลื้มสระไชย

วันที่จัด

30/03/2023

สถานที่จัด

อาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรที่เกี่ยวข้อง/พนักงานขับเครื่องจักร/ผู้ควบคุมเครื่องจักร/โฟร์แมน/ช่างเทคนิค/ช่างบำรุงรักษา/ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 20 มี.ค. 66
สมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527
e-mail : weena@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

เครน-ปั้นจั่น-30-31มีคและ1-2เมย66.pdf