รหัสอบรม:

โครงการอบรมและดูงาน หลักสูตร “การบริหารโครงการก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำ” รุ่นที่ 3

** เลื่อนยังไม่กำหนดวันใหม่ **

ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการก่อสร้างมีลักษณะขององค์ประกอบภายในโครงการก่อสร้างที่มีลักษณะกิจกรรมซ้ำ (Repetitive Work) เช่น หมู่บ้านจัดสรร งานคอนโดมิเนียม และงานก่อสร้างทาง หรือระบบสาธารณูปโภคซึ่งการบริหารและการใช้แผนแบบสายงานวิกฤต (Critical Path Method) หรือการวางแผนแบบแผนภูมิอาจมีข้อจำกัดในการบริหารและดำเนินงาน

การก่อสร้างที่มีลักษณะงานซ้ำสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการวางแผนและติดตามงานที่เรียกว่าการวางแผนงานเชิงเส้น (Repetitive Linear Schedule) โดยการบริหารโครงการที่มีลักษณะดังกล่าวจำเป็นต้องมีความเข้าใจถึงลักษณะการจัดแผนงาน และการเตรียมงานก่อนการดำเนินต่าง ๆ รวมทั้งประเด็นในการออกแบบ การจัดสรรทรัพยากร การสั่งซื้อวัสดุ การติดตามงาน และการควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้าง นอกจากนี้การวางแผนงานดังกล่าวควรทำความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างตั้งแต่ เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ วิศวกรผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาหลัก และผู้รับเหมาช่วงที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน

การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติจากกรณีในการทำงานต่าง ๆ รวมถึงประเด็นที่ผู้บริหารโครงการลักษณะดังกล่าวจำเป็นต้องเตรียมพร้อมเพื่อใช้แผนงานดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพ โดยผู้บรรยายกรณีศึกษาจะแสดงถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ในโครงการประเภทต่าง ๆ เช่นอาคารที่พักอาศัย คอนโดมีเนียม งานสาธารณูปโภค เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังได้ทราบถึงปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ รวมถึงอุปสรรคต่างที่ผู้บริหารโครงการก่อสร้างจำเป็นต้องพิจารณาและแก้ไขในการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อเผยแพร่แนวคิดของบริหารโครงการก่อสร้างที่มีลักษณะงานซ้ำ
  2. เพื่อให้ความรู้และแสดงตัวอย่างการบริหารโครงการก่อสร้างที่มีลักษณะงานซ้ำ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันอังคาร 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564

08:30 – 09:00 น.           ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 น.           การบริหารโครงการที่มีลักษณะซ้ำๆ มุมมองนักวิชาการ

บรรยายโดย :      ผศ.ดร.วัชระ เพียรสุภาพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10:30 – 10.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 น.           การบริหารโครงการที่มีลักษณะซ้ำๆ มุมมองผู้ควบคุมงาน

บรรยายโดย :      คุณจรง เจียมอนุกูลกิจ

บริษัท เดดโค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

12:00 – 13:00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30 น.           การบริหารโครงการที่มีลักษณะซ้ำๆ ในโครงการอสังหาริมทรัพย์

บรรยายโดย :      คุณกอรวี นาคจรุง

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

14:30 – 14:45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 – 16:00 น.           การบริหารโครงการที่มีลักษณะซ้ำๆ ในโครงการก่อสร้าง

บรรยายโดย :      คุณวุฒิชัย สุขพรสินชัย

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564

(กรุณานำคอมพิวเตอร์ note book มาด้วย)

09:00 – 10:30 น.           การจำลองสถานการณ์งานก่อสร้างที่ทำซ้ำ

บรรยายโดย :      รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

10:30 – 10.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 น.           การจำลองสถานการณ์งานก่อสร้างที่ทำซ้ำ (ต่อ)

บรรยายโดย :      รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

12:00 – 13:00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30 น.           การจำลองสถานการณ์งานก่อสร้างที่ทำซ้ำ (work shop)

บรรยายโดย :      รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.ดร. ไพจิตร ผาวัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

14:30 – 14:45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 – 16:00 น.           การจำลองสถานการณ์งานก่อสร้างที่ทำซ้ำ (work shop)

บรรยายโดย :      รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.ดร. ไพจิตร ผาวัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564

08:00 – 09:00 น.           โครงการ CONNER Ratchathewi  (ถึง 09:00 น.)

09:00 – 10:30 น.           การบริหารโครงการที่มีลักษณะซ้ำๆ ในรูปแบบลูป

บรรยายโดย :      ผศ.ดร. ไพจิตร ผาวัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

10:30 – 10.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 น.           การบริหารโครงการที่มีลักษณะซ้ำๆ ในรูปแบบลูป (ต่อ)

บรรยายโดย :      ผศ.ดร. ไพจิตร ผาวัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

12:00 – 13:00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30 น.           การประยุกต์ใช้ในการบริหารโครงการ และเยี่ยมชมโครงการ

บรรยายโดย :      คุณอังคาร จินโรจน์

บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

14:30 – 14:45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 – 16:00 น.           การประยุกต์ใช้ในการบริหารโครงการ และเยี่ยมชมโครงการ

บรรยายโดย :      คุณอังคาร จินโรจน์

บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

คณะวิทยากร

โครงการอบรมและดูงาน หลักสูตร “การบริหารโครงการก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำ” รุ่นที่ 3
ผศ.ดร.วัชระ เพียรสุภาพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณจรง เจียมอนุกูลกิจ

บริษัท เดดโค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

คุณกอรวี นาคจรุง

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิชัย สุขพรสินชัย

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.ดร. ไพจิตร ผาวัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คุณอังคาร จินโรจน์

บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

วันที่จัด

11/05/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 30 เม.ย. 64
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527

รายละเอียดและใบสมัคร

Lean-Construction-11-13พค64-2.pdf