รหัสอบรม:

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง : มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย รุ่นที่ 7

วันที่ 11 – 12 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39 กรุงเทพฯ

จัดโดย  คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

PDU 24 หน่วย

สมัครผ่านลิ้งค์หรือ QR CODE นี้นะคะ

LINK : https://docs.google.com/forms/d/1GrOo5J0G6oYfb0kxmltIwc8f199aLJQcdF1oGtmT3Dc/edit

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากโครงการก่อสร้างสมัยใหม่มีความสลับซับซ้อนในหลากหลายมิติ ทำให้การบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างนอกจากจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในด้านวิศวกรรมแล้ว ยังจำเป็นต้องอาศัยความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย แม้ว่าผู้บริหารโครงการส่วนใหญ่จะมีความรู้ความเข้าใจในด้านวิศวกรรมเป็นอย่างดี แต่ก็มักจะมีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายที่จำเป็นต่อการบริหารสัญญาค่อนข้างจำกัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างไทย จึงได้จัดเตรียมหลักสูตรเพื่อการอบรมทางวิชาการสำหรับระดับผู้บริหารโครงการก่อสร้างและบุคคลที่สนใจ หลักสูตรจะนำเสนอความรู้พื้นฐานที่จำเป็นรวมถึงการนำสัญญาจ้างก่อสร้างไปใช้ในโครงการให้ประสบความสำเร็จ การบรรยายจะครอบคลุมทั้งสัญญาจ้างก่อสร้างในประเทศไทยและนานาชาติ โดยเป็นการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์จริงทั้งทางด้านวิศวกรรมและด้านกฎหมาย

วัตถุประสงค์ของการอบรม

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการก่อสร้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการก่อสร้างของภาคเอกชน ได้แก่ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารโครงการ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการ สถาปนิกโครงการและวิศวกรโครงการ
  3. เพื่อการเรียนรู้ของพนักงานระดับปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้าง
  4. เพื่อยกระดับบุคลากรในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2566

09.00 – 12.00 น.               ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้าง

ประเภทของสัญญาจ้างก่อสร้าง

                              เอกสารต่างๆ  ในสัญญาจ้างก่อสร้าง

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.               เงื่อนไขทั่วไปสัญญาจ้างก่อสร้าง (General Conditions) โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

โดย     รศ.ดร.วีระศักดิ์  ลิขิตเรืองศิลป์

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2566

09.00 – 12.00 น.               รูปแบบสัญญามาตรฐาน (Standard Forms of Contract)

เงื่อนไขทั่วไปสัญญาจ้างก่อสร้างนานาชาติ

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.               เงื่อนไขทั่วไปสัญญาจ้างก่อสร้างนานาชาติ (ต่อ)

                              การประกันภัยงานก่อสร้าง

โดย     นายชำนาญ พิเชษฐพันธ์ นายโชคชัย เนตรงามสว่าง และ นายกัมพล กิตติพงษ์พัฒนา

คณะวิทยากร

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง : มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย รุ่นที่ 6
ศ.ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ชำนาญ พิเชษฐพันธ์

กรรมการในคณะกรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา

อนุญาโตตุลาการประจำสถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC (Thailand Arbitration Center)

โชคชัย เนตรงามสว่าง

อัยการประจำกอง, สำนักงำนคดีแพ่ง, สำนักงนอัยการสูงสุด

วันที่จัด

11/03/2023

สถานที่จัด

อาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 03 มี.ค. 66
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรามราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
MB./LINE 0843236699
email : weena@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

07_เงื่อนไขสัญญา-11-12กพ66.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร