รหัสอบรม:

เทคนิคพิจารณ์ ฟรี!!    มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม พ.ศ. 2562

โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา) ถนนรามคําแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

 

—————————————————————

กำหนดการ

13:00 – 13:30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร

13:30 – 13.40 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิด
โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

13:40 – 14:40 น. นําเสนอมาตรฐานฯ
– หลักการและเหตุผล
– การดําเนินงานตามคู่มือมาตรฐานฯ
– ภาพรวมมาตรฐานฯ
โดย รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานฯ
นายธีระพจน์ วราชิต ประธานคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานฯ
14:40 – 15:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 15.30 น. นําเสนอมาตรฐานฯ (ต่อ)
ตัวอย่างในการนำมาตรฐานฯ ไปใช้ประโยชน์
โดย นายอภิชาติ จันทรทรัพย์ รองอธิบดีกรมทางหลวง
นายพรพรต สุริยนต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13

15:30 – 16.30 น. สรุปและตอบข้อซักถาม
โดยคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานถนน สะพาน
และท่อเหลี่ยม พ.ศ. 2562

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

13/09/2019

สถานที่จัด

ณ หองประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร