รหัสอบรม:

ลงทะเบียนอบรมได้ที่ ลิงค์ด้านล่างนี้คะ

https://forms.gle/6uX5b7YaQeog2atD7

 

 

การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น”

ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2564

เวลา 08.30-16.30 น. อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM

 จัดโดย  คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

หลักการและเหตุผล

ตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 ได้กำหนด ลักษณะ ประเภท และขนาดของงาน “วิศวกรรมควบคุม” ไว้หลากหลาย ซึ่งในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทั่วไป พบว่าหลาย ๆ โครงการเป็นงานที่นอกเหนือจากที่ระบุใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ หรืออาจเรียกว่า “งานวิศวกรรมไม่ควบคุม” ซึ่งเป็นงานที่ใกล้ตัวและพบเห็นได้บ่อย เช่น อาคารพักอาศัย 2 ชั้น, เสาเข็มยาวน้อยกว่า 6 เมตร, นั่งร้านที่มีความสูงน้อยกว่า 4 เมตร เป็นต้น ซึ่งงานออกแบบเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

อย่างไรก็ตามงานวิศวกรรมไม่ควบคุมเหล่านี้ ยังคงต้องมีความมั่นคงปลอดภัย และมีคุณภาพเช่นเดียวกัน  บุคลากรที่ทำงานจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบเหมือนกับการได้รับใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุม  ดังนั้นคณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงมีแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพให้กับบุคลากรที่ทำงาน “วิศวกรรมไม่ควบคุม” เพื่อใช้ในการออกแบบ อาคารพักอาศัยความสูงน้อยกว่า 3 ชั้น โดยเน้นให้ความรู้ด้านวิศวกรรมสำหรับนำไปใช้ในงานจริงได้

 

วัตถุประสงค์ :       เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น ต่อบุคคลากรที่เกี่ยวข้องอันได้แก่วิศวกร สถาปนิก ผู้ดำเนินการก่อสร้าง และช่างเทคนิค

 

กลุ่มเป้าหมาย :   วิศวกร หรือสถาปนิก ช่าง/ผู้รับเหมางานก่อสร้าง รวมทั้งผู้ที่สนใจในการหาความรู้พื้นฐานในการออกแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย

กำหนดการ

คณะวิทยากร

รศ.ดร.สถาพร โภคา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายอนุชิต  เจริญศุภกุล
บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 ผศ.ดร.ธนาดล  คงสมบูรณ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

วันที่จัด

10/09/2021

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
นิสิต นักศึกษา บาท บาท
สมาชิก วสท บาท บาท
ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/บุคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

พจนีย์ เที่ยงไธสง

รายละเอียดและใบสมัคร

3ชัี้น_อุบล64.pdf