รหัสอบรม:

โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และการทดสอบตามมาตรฐานในงานคอนกรีต

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

เวลา 08.30-16.30 น. ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom

จัดโดย  คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ลงทะเบียนโครงการอบรมได้ที่ลิงค์ 

 

ความเป็นมา

       ในปัจจุบันงานก่อสร้างโดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต เช่น งานก่อสร้างอาคารทั่วไป งานถนน งานอาคารบังคับน้ำ โครงสร้างสาธารณูปโภค และอื่น ๆ ซึ่งคอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างประเภทกึ่งสำเร็จรูป กล่าวคือในกระบวนการผลิตคอนกรีตให้ได้ตามสมบัติตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่ระบุตามการออกแบบนั้น นอกเหนือจากการออกแบบสัดส่วนผสมของคอนกรีตแล้ว ยังมีกระบวนการที่ต้องปฏิบัติในหลายขั้นตอนในขณะที่ทำงานก่อสร้าง ได้แก่ การผสม การหล่อหรือการเทคอนกรีตในแบบ การทำให้แน่น การบ่ม และรวมไปถึงการดูแลรักษาโครงสร้างคอนกรีตในขณะที่กำลังใช้งาน ซึ่งขั้นตอนหรือการปฏิบัติงานเหล่านี้ ถ้าสามารถทำได้ตามหลักที่ถูกต้องแล้ว จะทำให้ได้คอนกรีตที่มีสมบัติตามต้องการ ส่งผลไปถึงความสามารถในการรับกำลังและอายุการใช้งานของโครงสร้าง

ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างจึงควรมีความรู้และความเข้าใจในหลักปฏิบัติด้านงานคอนกรีต ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะได้ผ่านการเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับคอนกรีตในระดับต่าง ๆ มาบ้างแล้ว ดังนั้นน่าจะเป็นการดีที่จะทบทวนความรู้ความเข้าใจในหลักการ และเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น เพราะในปัจจุบันวิวัฒนาการในเรื่องคอนกรีตได้พัฒนาอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ คอนกรีตที่มีสมบัติปรับตามความต้องการการใช้งาน การเติมสารผสมเพิ่ม  วัสดุปอซโซลาน รวมไปถึงการได้ศึกษาดูงานวิธีการทดสอบทางด้านคอนกรีตในห้องปฏิบัติ ได้แก่ การทดสอบแบบทำลาย การทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) การเจาะตัวอย่างคอนกรีตมาทำการทดสอบ การตัดสินและการยอมรับผลการทดสอบกำลังดัดของคอนกรีต และอื่น ๆ ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านคอนกรีตมากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายของการอบรมในครั้งนี้ได้แก่ บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เช่น ศูนย์สร้างทาง กรมชลประทาน องค์การบริหารท้องถิ่น ผู้ประกอบการโรงผลิตคอนกรีต หมู่บ้านจัดสรร ผู้รับเหมา และอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคคลให้มีมาตรฐานและศักยภาพที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ทบทวนความรู้พื้นฐาน และเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ในการทำงานด้านคอนกรีต ได้รับทราบเทคโนโลยีใหม่ วัสดุในการซ่อมแซมคอนกรีต ทราบถึงปัญหาและการแก้ไขในงานคอนกรีต

ผู้รับผิดชอบโครงการ

  1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2. คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิทยากร

  1. อาจารย์และบุคลากรสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2. อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
  3. วิศวกรอาวุโส บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  1. วิศวกร นายช่าง หน่วยงานทั่วไป
  2. บุคคลทั่วไปและผู้ที่มีความสนใจ
  3. นิสิตนักศึกษา

ระยะเวลาในการอบรม

ระยะเวลา 1 วัน เวลา 08.30-16.30 น. ของวันพุธที่ 22 กันยายน 2564

สถานที่อบรม

ระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
22 กย 64

08.30-09.00 น.           ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนา

09.00-09.10 น.           พิธีเปิดการอบรมสัมมนา

โดย      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

09.10-10.25 น.           ความรู้ทั่วไปด้านคอนกรีต คอนกรีตสำหรับงานประเภทต่างๆ

การทดสอบต่างๆในงานคอนกรีต

โดย      รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองรุชดิ์  ชีระโรจน์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

10.25-10.35 น.           พักดื่ม ชา-กาแฟ

10.35-12.00 น.           คุณสมบัติของวัสดุผสม การออกแบบสัดส่วนผสมคอนกรีต

ปัจจัยที่มีผลต่อกำลังของคอนกรีต การทำคอนกรีตกำลังสูง

โดย      ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สมชาย อินทะตา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

12.00-13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.25 น.           ความทนทาน การบำรุงรักษา การทำงานคอนกรีต

มาตรฐานการทดสอบกำลังอัดและการยอมรับ

(พรบ. ควบคุมอาคาร มยผ. ทล. ทช. วสท.)

โดย      รองศาสตราจารย์ ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

14.25-14.35 น.           พักดื่ม ชา-กาแฟ

14.35-15.20 น.           คอนกรีตแนวใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ในงานคอนกรีต

การซ่อมแซมคอนกรีตที่เสียหาย

โดย      วิศวกรอาวุโสจากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

15.20-15.50 น.           ปัญหาในการทำงานคอนกรีตและแนวทางการแก้ไข

ถาม-ตอบปัญหาในงานคอนกรีต

โดย      รองศาสตราจารย์ ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร. เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. สมชาย อินทะตา

วิศวกรอาวุโสจากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

16.00-16.30 น.           ทำแบบทดสอบและปิดการอบรม

คณะวิทยากร

วันที่จัด

22/09/2021

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร นายช่าง หน่วยงานทั่วไป
บุคคลทั่วไปและผู้ที่มีความสนใจ
นิสิตนักศึกษา

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

พจนีย์ เที่ยงไธสง

รายละเอียดและใบสมัคร

คอนกรีต_มหาสารคาม_ออนไลน์1-3.pdf