รหัสอบรม:

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่

https://forms.gle/7hQXFi9kzsfij5YY8

 

 

โครงอบรมออนไลน์ Module 1

“แนวทางตรวจสอบ ออกแบบ และการก่อสร้าง เพื่อเสริมกำลังโครงสร้างอาคาร อย่างถูกต้องและปลอดภัย”

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

เวลา 8.30-16.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมจัดงานโดย บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด

 

ลักการและเหตุผล

วิศวกรและผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานสาขาต่างๆ ที่ทำงานในภาคปฏิบัตินั้น ควรจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบ การออกแบบ และการก่อสร้าง โดยเฉพาะในการดัดแปลง และซ่อมแซมโครงสร้างอาคารที่เสื่อมสภาพหรือจากการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งที่ผ่านมาวิศวกรและผู้ที่เกี่ยวข้องอาจยังไม่ได้มีการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง ดังนั้น คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงวิชาชีพเรื่องโครงการสอนความรู้การปฏิบัติงานวิศวกรรมในภาคสนามมากขึ้นเพื่อให้วิศวกรได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์การทำงานโดยตรงได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับวิศวกรที่สนใจ ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของตนเองได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ แนวทางและประสบการณ์การทำงานในงานวิชาชีพ
  2. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในสายงานวิชาชีพวิศวกรรม และผู้เกี่ยวข้องเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางาน อันจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. การขยายความรู้ในการปฏิบัติงานภาคทฤษฎีและภาคสนาม เพื่อขยายองค์ความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และการบริหารงานในสายวิชาชีพวิศวกรรม
  2. ผู้เข้าฟังจะได้รับแนวการแนวทางการออกแบบจากโครงการต่างๆ ที่หลากหลาย รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติงานจริงในสนาม ที่วิทยากรแต่ละท่านได้รวมรวมมาเผยแพร่ในครั้งนี้

 

 

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

16/09/2021

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท บาท บาท
ข้าราชการ / รับวิสาหกิจ / ทั้วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการคอนกรีตและวัสดุ วสท
ร่วมจัดโดย บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

พจนีย์ เที่ยงไธสง

รายละเอียดและใบสมัคร

โครงการสัมมนา-การเสริมโครงสร้างอาคาร_rev2-1-1.pdf