รหัสอบรม:

**เลื่อนโครงการอบรม  (กำหนดจัด มีนาคม  2564)**
โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และการทดสอบตามมาตรฐานในงานคอนกรีต

วันที่ 24-25 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จัดโดย  คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักการเหตุผล

ในปัจจุบันงานก่อสร้างโดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต เช่น งานก่อสร้างอาคารทั่วไป งานถนน งานอาคารบังคับน้ำ โครงสร้างสาธารณูปโภค และอื่น ๆ ซึ่งคอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างประเภทกึ่งสำเร็จรูป กล่าวคือในกระบวนการผลิตคอนกรีตให้ได้ตามสมบัติตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่ระบุตามการออกแบบนั้น นอกเหนือจากการออกแบบสัดส่วนผสมของคอนกรีตแล้ว ยังมีกระบวนการที่ต้องปฏิบัติในหลายขั้นตอนในขณะที่ทำงานก่อสร้าง ได้แก่ การผสม การหล่อหรือการเทคอนกรีตในแบบ การทำให้แน่น การบ่ม และรวมไปถึงการดูแลรักษาโครงสร้างคอนกรีตในขณะที่กำลังใช้งาน ซึ่งขั้นตอนหรือการปฏิบัติงานเหล่านี้ ถ้าสามารถทำได้ตามหลักที่ถูกต้องแล้ว จะทำให้ได้คอนกรีตที่มีสมบัติตามต้องการ ส่งผลไปถึงความสามารถในการรับกำลังและอายุการใช้งานของโครงสร้าง

ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างจึงควรมีความรู้และความเข้าใจในหลักปฏิบัติด้านงานคอนกรีต ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะได้ผ่านการเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับคอนกรีตในระดับต่าง ๆ มาบ้างแล้ว ดังนั้นน่าจะเป็นการดีที่จะทบทวนความรู้ความเข้าใจในหลักการ และเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น เพราะในปัจจุบันวิวัฒนาการในเรื่องคอนกรีตได้พัฒนาอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ คอนกรีตที่มีสมบัติปรับตามความต้องการการใช้งาน การเติมสารผสมเพิ่ม  วัสดุปอซโซลาน รวมไปถึงการได้ศึกษาดูงานวิธีการทดสอบทางด้านคอนกรีตในห้องปฏิบัติ ได้แก่ การทดสอบแบบทำลาย การทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non-destructive Testing) การเจาะตัวอย่างคอนกรีตมาทำการทดสอบ การตัดสินและการยอมรับผลการทดสอบกำลังดัดของคอนกรีต และอื่น ๆ ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านคอนกรีตมากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายของการอบรมในครั้งนี้ได้แก่ บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เช่น ศูนย์สร้างทาง กรมชลประทาน องค์การบริหารท้องถิ่น ผู้ประกอบการโรงผลิตคอนกรีต หมู่บ้านจัดสรร ผู้รับเหมา และอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคคลให้มีมาตรฐานและศักยภาพที่สูงขึ้น

วิทยากร

อาจารย์และบุคลากรสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์และบุคลากร คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ทบทวนความรู้พื้นฐาน และเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ รวมไปถึงการได้ดูงานทดสอบเกี่ยวกับงานคอนกรีตในห้องปฏิบัติงานจริง

ระยะเวลาในการอบรม

วันที่ 24-25 ธันวาคม  2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องเรียนและปฏิบัติการทอดสอบวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัสดุและอุปกรณ์

1.     เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต ขนาด 500 ตัน (Compression testing machine)

2.     เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ ขนาด 300 ตัน (Universal testing machine)

3.     เครื่องทดสอบอเนกประสงค์  ขนาด 150 ตัน (Universal testing machine)

4.     เครื่องทดสอบการสึกกร่อนของคอนกรีต (Abrasion resistance of concrete)

5.     เครื่องทดสอบแบบไม่ทำลาย (ค้อนสะท้อน, Schmidt hammer)

6.     เครื่องทดสอบ Ultrasonic Pulse Velocity

7.     เครื่องทดสอบการซึมของน้ำผ่านคอนกรีต (Water permeability of concrete testing)

8.     เครื่องเจาะคอนกรีต (Concrete coring sample)

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

24/12/2020

สถานที่จัด

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร นายช่าง หน่วยงานทั่วไป /บุคคลทั่วไปและผู้ที่มีความสนใจ / นิสิต นักศึกษา

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 18 ธ.ค. 63
นิสิตนักศึกษา ป.ตรี-ป.โท บาท บาท
สมาชิก วสท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขคอนกรีตและวัสดุ (วสท) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

พจนีย์ เที่ยงไธสง

รายละเอียดและใบสมัคร

คอนกรีต-มหาสารคาม-24-25-11-63.pdf