รหัสอบรม:

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5

Module 1 : การวางผัง / งานเสาเข็ม

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปรปะชุมอาคาร วสท.

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

อบรมครบทุกหลักสูตร    ราคา 10,000 บาท

** สมัครอบรม 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน/หลักสูตร **

** เลื่อนยังไม่กำหนดวันใหม่ **

หลักการและเหตุผล

วิศวกร ในสายงานสาขาต่างๆ ที่ทำงานในภาคปฏิบัตินั้น ล้วนต้องมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการก่อสร้าง และการควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง โครงการสอนความรู้ เรื่องการปฏิบัติงานวิศวกรรม ในสนามขึ้นเพื่อให้วิศวกรได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์การทำงานโดยตรงได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับวิศวกรที่สนใจ ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของตนเองได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์การทำงานในงานวิชาชีพ
  2. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในสายงานวิชาชีพวิศวกรรม และผู้เกี่ยวข้องเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางาน อันจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  3. เพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และขยายเครือข่ายการทำงานและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นระหว่างบุคลากรในสายงานวิชาชีพวิศวกรรม ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. มีการนำเสนอความรู้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อขยายองค์ความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการบริหารงานในสายวิชาชีพวิศวกรรม
  2. มีการขยายเครือข่ายทางวิชาการในงานวิชาชีพ
  3. เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของสมาคมวิชาชีพ ทางด้านวิชาการ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ช่างเทคนิค วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

รูปแบบการอบรม

–  การอบรมให้ความรู้มีการสอบวัดผลความรู้

–  การนำเสนอหลักการปฏิบัติงานตามขั้นตอนจริงในสนาม

–  งานระบบประกอบอาคารที่เกี่ยวข้องจะถูกสอนไปพร้อมกัน

–  วิทยากร จากบริษัทที่ประกอบวิชาชีพต่างๆ มาร่วมงานกันโดยแบ่งหัวข้อให้รับผิดชอบสอน

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.

การวางผัง      

– การสำรวจหลักเขตที่ดินเพื่อการก่อสร้าง

– การสร้างเส้นอ้างอิง (BASE LINE)

– การวางผังอาคารเพื่อจะก่อสร้าง

บรรยายโดย     คุณเกษมสันต์  ศิริพานทอง

ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด

10.45 – 12.00 น.

งานเสาเข็ม     

– เสาเข็มตอก

บรรยายโดย     คุณไมตรี  วงศ์ไพเสริฐ

ผู้อำนวยการโครงการ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

งานเสาเข็ม     

– เสาเข็มเจาะ Dry Process

– เสาเข็มเจาะ Wet Process

– การแก้ไขเสาเข็มหนีศูนย์

– การแก้ไขเสาเข็มกรณีไม่สมบูรณ์

– การทดสอบ การรับน้ำหนักของเสาเข็ม

  • Static Load Test
  • Dynamic Load Test

บรรยายโดย     คุณไมตรี  วงศ์ไพเสริฐ

ผู้อำนวยการโครงการ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

คณะวิทยากร

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5 Module 1 : การวางผัง / งานเสาเข็ม
คุณเกษมสันต์  ศิริพานทอง

 ผู้อำนวยการโครงการ

บริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด

คุณไมตรี วงศ์ไพเสริฐ

ผู้อำนวยการโครงการ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

วันที่จัด

15/01/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 08 ม.ค. 64
ชำระเงินก่อน 8 มกราคม พ.ศ.2564 บาท บาท
อบรมครบทุกหลักสูตร ราคา 10,000 บาท บาท บาท
** สมัครอบรม 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน/หลักสูตร ** บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน สถาบันวิศวพัฒน์
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

หลักสูตร-CM64-1.pdf