รหัสอบรม:

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5 

Module 3 : งานไม้แบบ และระบบค้ำยันชั่วคราว / งานเหล็กเสริมคอนกรีต

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

เวลา 09.00 – 16.00 น. online ผ่านโปรแกรม ZOOM 

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

เรียนครบทุก Module จ่ายเพียง 6,000 บาท

ชำระเงิน 5 ท่าน เรียนฟรี 1 ท่าน

สนใจอบรมสมัครผ่านลิ้งค์นี้นะคะ

 https://docs.google.com/forms/d/1I4v2Tu8r7GpTWG9FYNznP7S1eXioK5Yf_UMSEtJWhoU/edit

 

หลักการและเหตุผล

วิศวกร ในสายงานสาขาต่างๆ ที่ทำงานในภาคปฏิบัตินั้น ล้วนต้องมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการก่อสร้าง และการควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง โครงการสอนความรู้ เรื่องการปฏิบัติงานวิศวกรรม ในสนามขึ้นเพื่อให้วิศวกรได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์การทำงานโดยตรงได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับวิศวกรที่สนใจ ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของตนเองได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์การทำงานในงานวิชาชีพ
  2. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในสายงานวิชาชีพวิศวกรรม และผู้เกี่ยวข้องเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางาน อันจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  3. เพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และขยายเครือข่ายการทำงานและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นระหว่างบุคลากรในสายงานวิชาชีพวิศวกรรม ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. มีการนำเสนอความรู้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อขยายองค์ความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการบริหารงานในสายวิชาชีพวิศวกรรม
  2. มีการขยายเครือข่ายทางวิชาการในงานวิชาชีพ
  3. เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของสมาคมวิชาชีพ ทางด้านวิชาการ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ช่างเทคนิค วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

รูปแบบการอบรม

–  การอบรมให้ความรู้มีการสอบวัดผลความรู้

–  การนำเสนอหลักการปฏิบัติงานตามขั้นตอนจริงในสนาม

–  งานระบบประกอบอาคารที่เกี่ยวข้องจะถูกสอนไปพร้อมกัน

–  วิทยากร จากบริษัทที่ประกอบวิชาชีพต่างๆ มาร่วมงานกันโดยแบ่งหัวข้อให้รับผิดชอบสอน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.

งานไม้แบบ และระบบค้ำยันชั่วคราว

สำหรับงานทั่วไป

– ฐานราก

– เสา

– คาน

บรรยายโดย     คุณนพดล  ใจซื่อ

ประธาน บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด

10.45 – 12.00 น.

งานไม้แบบ และระบบค้ำยันชั่วคราว

สำหรับงานทั่วไป

– กำแพง

– ปล่องลิฟต์ / ปล่องบันได

– บันได

กรณีพิเศษ เสาค้ำยันสูงมาก

บรรยายโดย     คุณอมรฤทธิ์ กาลันสีมา

ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท เคซียู เซอร์วิส จำกัด

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 -16.00 น.

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

สำหรับฐานราก

–  เสา                               –  ปล่องลิฟต์ / ปล่องบันได

–  คาน                              –  บันได

–  พื้น                               –  ช่องเปิดต่างๆ

–  กำแพง                           –  หูช้าง

บรรยายโดย     คุณบรรพต  สุระมานะ

                   กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

คณะวิทยากร

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5  Module 3 : งานไม้แบบ และระบบค้ำยันชั่วคราว / งานเหล็กเสริมคอนกรีต
คุณนพดล ใจซื่อ

ประธาน บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด

คุณอมรฤทธิ์ กาลันสีมา

ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท เคซียู เซอร์วิส จำกัด

คุณบรรพต สุระมานะ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่จัด

02/07/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 02 มิ.ย. 64
บาท บาท
อบรมครบทุก Module 6000 บาท บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน สถาบันวิศวพัฒน์
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

หลักสูตร-CM64-online-1.pdf