รหัสอบรม:

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง” รุ่นที่ 57

**เปลี่ยนเป็นเรียน online ผ่านโปรแกรม ZOOM**

วันที่ 20 – 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมก่อสร้างได้มีการพัฒนารูปแบบเปลี่ยนแปลงไปมาก การแข่งขันมีความรุนแรงขึ้นทั้งในด้านคุณภาพ ราคา เวลา ความปลอดภัย และการบริการ ซึ่งความรู้ ความสามารถในเชิงวิศวกรรมแต่เพียงอย่างเดียวนั้น อาจไม่เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของงานก่อสร้าง จึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญในด้านการบริหารงานในด้านภาพรวมด้วยไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การปฏิบัติและควบคุมด้านต่างๆ  ทั้งงานวิศวกรรมและงานสนับสนุน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างไทย จึงได้จัดเตรียมหลักสูตรเพื่อการอบรมทางวิชาการสำหรับระดับผู้บริหารโครงการก่อสร้าง หลักสูตรจะเน้นหนักในด้านการบริหารและจัดการงานในโครงการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการ การเตรียมงานก่อสร้าง สัญญาก่อสร้าง การจัดเตรียมงบประมาณ การวางแผนงาน วัสดุ และแรงงาน วิศวกรรมงานระบบ  โดยเป็นการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์จริง มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประโยชน์จากการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์ของการอบรม

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการก่อสร้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการก่อสร้างของภาคเอกชน ได้แก่ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารโครงการ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการ สถาปนิกโครงการและวิศวกรโครงการ
  3. เพื่อการเรียนรู้ของพนักงานระดับปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้าง
  4. เพื่อยกระดับบุคลากรในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564

09.00 – 12.00 น.               รหัสบริหารโครงการ

โดย     นายประสงค์  ธาราไชย

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.               สัญญาก่อสร้างและการบริหารสัญญา

โดย     รศ.ดร.วีระศักดิ์  ลิขิตเรืองศิลป์

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564

09.00 – 12.00 น.               การจัดทำ Project Finance และงบประมาณในการก่อสร้าง

                              (Budget&Control Budget) พร้อมกรณีศึกษา

โดย     ดร.ภาณุ  เชาว์ปรีชา

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.               เจ้าของโครงการกับการบริหารงานโครงการ

โดย     ดร.ชาตรี พงษ์วิไลย์

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564

09.00 – 12.00 น.               การบริหารงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ และกรณีศึกษา

โดย     นายธวัชชัย  สุทธิประภา

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.             การเตรียมงานก่อสร้างสำหรับโครงการอาคารขนาดใหญ่

โดย     นายชนวิช  อนัคกุล

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564

09.00 – 12.00 น.               การวางแผนงาน แผนวัสดุ และแผนแรงงานในการบริหารงานก่อสร้าง

โดย    ผศ.ดร.ณรงค์  เหลืองบุตรนาค

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.             การบริหารงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร

โดย    นายบุญพงษ์  กิจวัฒนาชัย

คณะวิทยากร

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง” รุ่นที่ 57
นายประสงค์ ธาราไชย
ศ.ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์
ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา
ดร.ชาตรี พงษ์วิไลย์
นายธวัชชัย สุทธิประภา
นายชนวิช อนัคกุล
รศ.ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค
นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย

วันที่จัด

20/05/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 10 พ.ค. 64
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร