รหัสอบรม:

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง” รุ่นที่ 56

ระหว่างวันที่ 24 – 27 กันยายน พ.ศ.2563

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมก่อสร้างได้มีการพัฒนารูปแบบเปลี่ยนแปลงไปมาก การแข่งขันมีความรุนแรงขึ้นทั้งในด้านคุณภาพ ราคา เวลา ความปลอดภัย และการบริการ ซึ่งความรู้ ความสามารถในเชิงวิศวกรรมแต่เพียงอย่างเดียวนั้น อาจไม่เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของงานก่อสร้าง จึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญในด้านการบริหารงานในด้านภาพรวมด้วยไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การปฏิบัติและควบคุมด้านต่างๆ  ทั้งงานวิศวกรรมและงานสนับสนุน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างไทย จึงได้จัดเตรียมหลักสูตรเพื่อการอบรมทางวิชาการสำหรับระดับผู้บริหารโครงการก่อสร้าง หลักสูตรจะเน้นหนักในด้านการบริหารและจัดการงานในโครงการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการ การเตรียมงานก่อสร้าง สัญญาก่อสร้าง การจัดเตรียมงบประมาณ การวางแผนงาน วัสดุ และแรงงาน วิศวกรรมงานระบบ  โดยเป็นการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์จริง มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประโยชน์จากการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์ของการอบรม

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการก่อสร้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการก่อสร้างของภาคเอกชน ได้แก่ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารโครงการ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการ สถาปนิกโครงการและวิศวกรโครงการ
  3. เพื่อการเรียนรู้ของพนักงานระดับปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้าง
  4. เพื่อยกระดับบุคลากรในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563

09.00 – 12.00 น.               รหัสบริหารโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย     นายประสงค์  ธาราไชย

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.               สัญญาก่อสร้างและการบริหารสัญญา

โดย     รศ.ดร.วีระศักดิ์  ลิขิตเรืองศิลป์

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563

09.00 – 12.00 น.               การจัดทำ Project Finance และงบประมาณในการก่อสร้าง

                                (Budget&Control Budget) พร้อมกรณีศึกษา

โดย     ดร.ภาณุ  เชาว์ปรีชา

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.               เจ้าของโครงการกับการบริหารงานโครงการ

โดย     ดร.ชาตรี พงษ์วิไลย์

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2563

09.00 – 12.00 น.               การบริหารงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ และกรณีศึกษา

โดย     นายธวัชชัย  สุทธิประภา

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.               การเตรียมงานก่อสร้างสำหรับโครงการอาคารขนาดใหญ่

โดย     นายชนวิช  อนัคกุล

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

09.00 – 12.00 น.               การวางแผนงาน แผนวัสดุ และแผนแรงงานในการบริหารงานก่อสร้าง

โดย    ผศ.ดร.ณรงค์  เหลืองบุตรนาค

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.             การบริหารงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร

โดย    นายพิทักษ์พงศ์ ณ สงขลา

คณะวิทยากร

การอบรม หลักสูตร การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 56
คุณประสงค์ ธาราไชย

ประธานกรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท พีพีเอสดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วสท.

ดร.ชาตรี พงษ์วิไลย์

ผจก.ใหญ่วิศวกรรมงานระบบ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา
  • กรรมการ บริษัท ฤทธา โฮลดิ้ง จำกัด
  • ประธานที่ปรึกษา บริษัท กานต์เลิศ เดคคอเรชั่น จำกัด
  • กรรมการบริษัท ไซมิส สแคฟโฟลดิ้ง จำกัด บริษัท ไซมิส อิควิปเมนท์แอนด์แมชีนเนอรี่ จำกัด

(บริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่นในเครือบริษัท ฤทธา จำกัด)

  • ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจ ศูนย์พัฒนาองค์รวม
  • ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์/การจัดการ ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน
  • อาจารย์ระดับปริญญาโท/เอก ม.ธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์, ม. ศรีปทุม, ม.รัตนบัณฑิต, ม.รามคำแหง
คุณธวัชชัย สุทธิประภา

กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.

คุณชนวิท อนัคกุล

ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท นันทวัน จำกัด

ผศ.ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วสท.

ที่ปรึกษา บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

คุณพิทักษ์พงศ์ ณ สงขลา

ผู้บริหารบริษัทงานระบบ กลุ่มบริษัท JWS

วันที่จัด

24/09/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 11 ก.ย. 63
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : [email protected]

การชำระเงิน
เช็ค สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-2-03026-1
- ธนาคารกรุงเทพ สาขา สุรวงศ์ เลขที่บัญชี 147-4-32388-6
- ธนาคารกรุงไทย สาขา จามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี 162-0-09914-4
กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้
1) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน
2) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน
3) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน
4) แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน
หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่ง วสท. จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดและใบสมัคร

56_ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง-24-27กย63.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร