รหัสอบรม:

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง”  รุ่นที่ 51

วันที่ 14 – 17 ธันวาคม พ.ศ.2560

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สนับสนุนโดย สภาวิศวกร

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมก่อสร้างได้มีการพัฒนารูปแบบเปลี่ยนแปลงไปมาก การแข่งขันมีความรุนแรงขึ้นทั้งในด้านคุณภาพ ราคา เวลา ความปลอดภัย และการบริการ ซึ่งความรู้ ความสามารถในเชิงวิศวกรรมแต่เพียงอย่างเดียวนั้น อาจไม่เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของงานก่อสร้าง จึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญในด้านการบริหารงานในด้านภาพรวมด้วยไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การปฏิบัติและควบคุมด้านต่างๆ  ทั้งงานวิศวกรรมและงานสนับสนุน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างไทย จึงได้จัดเตรียมหลักสูตรเพื่อการอบรมทางวิชาการสำหรับระดับผู้บริหารโครงการก่อสร้าง หลักสูตรจะเน้นหนักในด้านการบริหารและจัดการงานในโครงการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการ การเตรียมงานก่อสร้าง สัญญาก่อสร้าง การจัดเตรียมงบประมาณ การวางแผนงาน วัสดุ และแรงงาน วิศวกรรมงานระบบ  โดยเป็นการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์จริง มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประโยชน์จากการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์ของการอบรม

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการก่อสร้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการก่อสร้างของภาคเอกชน ได้แก่ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารโครงการ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการ สถาปนิกโครงการและวิศวกรโครงการ
 3. เพื่อการเรียนรู้ของพนักงานระดับปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้าง
 4. เพื่อยกระดับบุคลากรในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน

ชำระก่อน

1 ธันวาคม พ.ศ.2560

ชำระหลัง

1 ธันวาคม พ.ศ.2560

สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 7,000 บาท 7,500 บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 8,000 บาท 8,500 บาท
บุคคลทั่วไป 8,500 บาท 9,000 บาท

หมายเหตุ

 1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร
 3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร
 4. การโอนเงิน กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน

มาที่  email : [email protected]

 1. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม

โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้

5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน

5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน

5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน

       หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

 1. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงิน ให้ท่านเต็มจำนวน

สิทธิประโยชน์

 1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

 1. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด
 2. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC)

การชำระเงิน

เช็ค  สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน   บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

–  ธนาคารไทยพาณิชย์        สาขา สภากาชาดไทย        เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

–  ธนาคารกรุงเทพ             สาขา สุรวงศ์                   เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

–  ธนาคารกรุงไทย             สาขา จามจุรีสแควร์          เลขที่บัญชี  162-0-09914-4

 

*โปรดอ่าน** สิทธิ์ของสมาชิกสภาวิศวกร

     หมายเหตุ       กรณีท่านที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกร ท่านสามารถนำใบเสร็จไปยื่นเพื่อขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน เข้าร่วมการอบรม/สัมมนาจากสภาวิศวกรได้ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ปี (หนึ่งพันบาทต่อคนต่อครั้งต่อปี)

 (สอบถามข้อมูลการใช้สิทธิ์ได้ที่สภาวิศวกร โทรศัพท์ 1303)

 

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560

09.00 – 12.00 น.          รหัสบริหารโครงการ

โดย    นายประสงค์  ธาราไชย

12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.          สัญญาก่อสร้างและการบริหารสัญญา

โดย    รศ.ดร.วีระศักดิ์  ลิขิตเรืองศิลป์

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560

09.00 – 12.00 น.          การจัดทำ Project Finance และงบประมาณในการก่อสร้าง

                                (Budget&Control Budget) พร้อมกรณีศึกษา

โดย    ดร.ภาณุ  เชาว์ปรีชา

12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.          เจ้าของโครงการกับการบริหารงานโครงการ

โดย    ดร.ชาตรี พงษ์วิไลย์

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560

09.00 – 12.00 น.          การบริหารงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ และกรณีศึกษา

โดย    นายธวัชชัย  สุทธิประภา

12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.           การเตรียมงานก่อสร้างสำหรับโครงการอาคารขนาดใหญ่

โดย    นายชนวิท  อนัคกุล

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2560

09.00 – 12.00 น.          การวางแผนงาน แผนวัสดุ และแผนแรงงานในการบริหารงานก่อสร้าง

โดย   ผศ.ดร.ณรงค์  เหลืองบุตรนาค

12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.         การบริหารงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร

โดย   นายพิทักษ์พงศ์ ณ สงขลา

หมายเหตุ

พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

คณะวิทยากร

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง” รุ่นที่ 51
นายประสงค์  ธาราไชย
รศ.ดร.วีระศักดิ์  ลิขิตเรืองศิลป์  
ดร.ภาณุ  เชาว์ปรีชา
ดร.ชาตรี พงษ์วิไลย์
นายธวัชชัย  สุทธิประภา
นายชนวิท  อนัคกุล
ผศ.ดร.ณรงค์  เหลืองบุตรนาค
นายพิทักษ์พงศ์ ณ สงขลา

วันที่จัด

14/12/2017

สถานที่จัด

ห้องประชุมอาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 01 ธ.ค. 60

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการโครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
โทรศัพท์ (02)184 4600-9 ต่อ 527 email : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง51-14-17ธค60.pdf