รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์ เรื่อง

การออกแบบระบบสารสะอาดดับเพลิงและ พื้นฐานระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสารสนเทศ รุ่นที่ 9

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.30 น.

ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

จัดโดย คณะกรรมการวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

( คลิกตรงนี้เพื่อลงทะเบียน )

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันอาคารที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศ ( Information Technology )ได้เกิดขึ้นจำนวนมากมายตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ การเกิดอัคคีภัยขึ้นในอาคารเหล่านี้ ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ ทำให้ความต่อเนื่องในการดำเนินงานหยุดชะงัก  ข้อมูลสำคัญที่เก็บไว้สูญเสียไปพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆที่มีมูลค่าสูง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญเกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัยในเรื่องนี้  จึงได้จัดให้มีการอบรมเรื่องการออกแบบระบบดับเพลิงพิเศษเช่น ระบบสารสะอาดดับเพลิง ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย สำหรับอาคารสารสนเทศ  และห้องที่เก็บข้อมูลสําคัญ ฯลฯ

การอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรม  มีความเข้าใจในหลักการที่สำคัญของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น NFPA 75 และ NFPA 2001 เป็นการเสริมสร้างความรู้  และทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องยิ่งขึ้น

ค่าลงทะเบียน
  สมาชิก วสท.     3,000   บาท /ท่าน
  บุคคลทั่วไป       3
,500   บาท / ท่าน
 
หมายเหตุ *** การชำระเงินถือเป็นการจองที่นั่งโดยสมบูรณ์ ***

กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชีของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Ø ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย        เลขที่ 045-2-03026-1

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2566

เวลา 08.30-09.00 น.        ลงทะเบียน

เวลา 09.00-16.00 น.        บรรยาย

 • นิยามที่ใช้อ้างอิงในมาตรฐาน NFPA 75
 • ข้อกำหนดต่างๆที่จำเป็นของห้อง ITE ( Information Technology Equipment )
 • ระบบดับเพลิงสำหรับห้อง ITE
 • นิยามที่ใช้อ้างอิงในมาตรฐาน NFPA 2001
 • ประเภทของสารสะอาดดับเพลิง (Clean Agent fire extinguishing )
 • ข้อกำหนดและความปลอดภัย ในการเลือกสารสะอาดดับเพลิง
 • ระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวฃ้องกับระบบสารสะอาดดับเพลิง
 • การออกแบบสารสะอาดดับเพลิง
 • Work shop
 • ทำแบบทดสอบ
 • ถามตอบข้อสงสัย

คณะวิทยากร

การอบรมออนไลน์ เรื่อง การออกแบบระบบสารสะอาดดับเพลิงและ พื้นฐานระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสารสนเทศ รุ่นที่ 9
นายวันชัย บัณฑิตกฤษดา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

วันที่จัด

01/10/2023

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรออกแบบ ติดตั้ง ดูแลระบบ และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวพา สินพาณิชย์
โทรศัพท์ 0-2184-4600 ถึง 9 ต่อ 524
E-mail : yaowapha@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-การออกแบบระบบสารสะอาดดับเพลิงฯ-รุ่นที่-9-1.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร