รหัสอบรม:

WORK SHOP ภาคีพิเศษโยธาเข้มข้น รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน พ.ศ.2561 (เสาร์ – อาทิตย์)

ณ  Kensington English Garden Resort Khaoyai อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2551 “ข้อ7 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ตามงานประเภทและขนาดที่ระบุในใบอนุญาต” วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ทั้งในส่วนของงานราชการและเอกชนส่วนใหญ่ ยังไม่มี    ใบประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับของสภาวิศวกร อันจะเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับทั้งที่ยังต้องทำงานในส่วนดังกล่าวอยู่ อีกทั้งเพื่อเป็นการอบรมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการทำงานยิ่งขึ้น

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เห็นถึงความสำคัญถึงการให้ผู้ควบคุมงานได้มีความรู้และนำความรู้ไปใช้ประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและตามข้อบังคับของสภาวิศวกร จึงได้จัดหลักสูตรเข้มข้นพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาขึ้น เพื่อรองรับผู้ควบคุมงานด้านวิศวกรรมโยธาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสอบวัดความรู้เพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภาคีพิเศษสาขาวิศวกรรมโยธาจากสภาวิศวกรได้ โดยมีเนื้อหาการทดสอบเสมือนจริง และมีการจัดทำ workshop เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้ที่สอบไม่ได้ ได้ทดลองทดสอบและแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับงานที่ทำ
  2. เน้นการทำ workshop จนสามารถเข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ทุกประเด็น
  3. สำหรับผู้อบรมใหม่ สามารถเข้าร่วมการทดสอบได้เพื่อทราบแนวทางของคำถาม

 

หมายเหตุ      ผู้เข้าร่วมการ Workshop ในหลักสูตรนี้แล้วยังสอบไม่ผ่านสามารถเข้ารับการอบรมโครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษฯ ในหลักสูตรปกติ (จำนวน 3 วัน) ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่ม (เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าอาหารเท่านั้น)

 

 

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2561

09.00 – 12.00 น.               Workshop เน้นการตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำเป็นรายบุคคล และแก้ไขให้มีความเข้าใจ สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.               Workshop เน้นการตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำเป็นรายบุคคล และแก้ไขให้มีความเข้าใจ สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ต่อ)

17.00 – 20.00 น.               ร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำ และสันทนาการ

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2561

09.00 – 12.00 น.               ทดสอบสัมภาษณ์ จำลองการทดสอบสัมภาษณ์แบบทดสอบเสมือนจริง

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.               ทดสอบสัมภาษณ์ จำลองการทดสอบสัมภาษณ์แบบทดสอบเสมือนจริง

15.00 – 16.00 น.               มอบวุฒิบัตร

หมายเหตุ:

รับประทานอาหารว่าง น้ำชา-กาแฟ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

คณะวิทยากร

WORK SHOP ภาคีพิเศษโยธาเข้มข้น รุ่นที่ 2
ดร.ธเนศ วีระศิริ
คุณประสงค์ ธาราไชย
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ
รศ.เอนก ศิริพานิชกร
คุณสุรพล พงษ์ไทยพัฒน์
คุณสุวิช ลิ่มทอง

วันที่จัด

08/09/2018

สถานที่จัด

Kensington English Garden Resort Khaoyai อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 17 ส.ค. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
แพคคู่ (สมัคร 2 ท่าน) บาท บาท
กรณีนอนห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่ม บาท บาท
ผู้ติดตาม (ครอบครัว) จ่ายเพิ่มท่านละ บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Tel : 02) 184-4600-9 ต่อ 527 Fax : (02) 184-4597 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ภาคีพิเศษโยธาเข้มข้น02-8-9กย61.pdf