รหัสอบรม:

This 1-day course is designed to teach key technical concepts and key philosophy behind successful scale-up of chemical processes and equipment. The participants will learn not only theories but also example calculations so that they can adapt the scale-up knowledge to their own projects. The course will also discuss about common mistakes in scale-up, which will help them avoid making the same mistakes and increase the chances of being successful in scale-up.
This course addresses technical issues, associated with transforming a chemical process, from small scale (e.g. laboratory) to commercial operation. The teaching approach is methodology-oriented. It is designed to teach key technical concepts, key success factors, and methods to develop scale-up correlations and modeling to ensure successful scale-up and scale-down of chemical processes and equipment.
 Why is scale-up a mysterious art and so difficult?
 Correct definitions of successful scale-up
 Why do people fail to scale-up?
 Approaches in scale-up, Scale-up ratio, Major issues in scale-up
 Optimum scale-up ratio of various processes
 Overview of reactor scale-up methodology
 Key concepts of scale-up
 Etc.

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

คณะวิทยากร

Chemical Process & Equipment Scale-Up Methodologies, Pilot Plants

Wiroon Tanthapanichakoon

วันที่จัด

06/08/2021

สถานที่จัด

online via Zoom at eit

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
EIT-Members บาท บาท
NON- Members บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

อารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ

รายละเอียดและใบสมัคร

FLYER-CHEMICAL-edit1.pdf