รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างมากทั้งจากการลงทุนจากระดับชาติและนานาชาติ เพื่อตอบโจทย์กับการก่อสร้างในอนาคตวิศวกรไทยต้องเตรียมพร้อมกับงานวิศวกรรมโยธาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น วิธีการออกแบบในปัจจุบันไม่สามารถครอบคลุมพฤติกรรมของดินและฐานรากที่รองรับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และซับซ้อนนี้ได้ทั้งหมด แบบจำลองหมุนเหวี่ยงทางวิศวกรรมปฐพีถือเป็นนวัตกรรมที่ถูกนำมาใช้ในการจำลองปัญหาทางวิศวกรรมและการก่อสร้างที่มีความซับซ้อน โดยการทดสอบแบบจำลองขนาดเล็กภายใต้ความเร่งโน้มถ่วงที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้แบบจำลองขนาดเล็กนั้นมีความเครียดและพฤติกรรมเทียบเท่ากับการก่อสร้างจริงในสนาม ความเร่งโน้มถ่วงที่เพิ่มขึ้นยังช่วยลดเวลาที่ใช้ในการศึกษาทำให้การทดสอบมีราคาไม่สูงและมีความรวดเร็วเทียบกับการทดสอบในสนาม ในปัจจุบันเครื่องหมุนเหวี่ยงได้ถูกนำมาใช้ในหลากหลายสาขาของงานวิศวกรรม เช่น สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ นอกชายฝั่ง แผ่นดินไหว ขนส่ง พลังงานความร้อนใต้พิภพ และ ชีววิศวกรรม และเครื่องมือนี้ยังเป็นที่ยอมรับทั่วโลกในการทดสอบเชิงพาณิชย์สำหรับโครงการขนาดใหญ่ เช่น งานขุดดินลึกในสิงคโปค์ และ งานส่วนต่อขยายสนามบินนานาชาติฮ่องกง

วิทยากร

  1. รศ. ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ (ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วสท.)
  2. ผศ.ดร.ธนาดล คงสมบูรณ์ (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
  3. ดร. ธยานันท์ บุณยรักษ์ (ผู้อำนวยการด้านเทคนิค, บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน))
  4. ดร.วิรุฬห์ คำชุม (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
  5. ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ (อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

กำหนดการ

Flyer-Centrifuge-Seminar13.00 – 13.30 p.m.            ลงทะเบียน

13.30 – 13.50 p.m.            เปิดงาน และ บรรยายหัวข้อ “การยกระดับมาตราฐานวิชาชีพและการก่อสร้างด้วย Centrifuge”

โดย รศ. ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

13.50 – 14.20 p.m.            หัวข้อ “เทคนิคการทดสอบแบบจำลองบนแกนหมุนเหวี่ยง หรือ Centrifuge modelling”

                                                 โดย ผศ.ดร.ธนาดล คงสมบูรณ์

14.20 – 14.40 p.m.            พักรับประทานน้ำชา-กาแฟ

14.40 – 15.00 p.m.            หัวข้อ “ผลกระทบจากการก่อสร้างอุโมงค์ไขว้กัน

                                                 โดย ดร. ธยานันท์ บุณยรักษ์

15.00 – 15.20 p.m.            หัวข้อ “เสถียรภาพของคันดินถมทะเลเพื่อก่อสร้างส่วนต่อขยายของสนามบินนานาชาติฮ่องกง

                                                 โดย ดร. วิรุฬห์ คำชุม

15.20 – 15.50 p.m.            หัวข้อ “ประสบการณ์การสร้างต้นแบบเครื่อง Centrifuge และ การทดสอบในประเทศไทย

                                                 โดย ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์

15.50 – 16.00 p.m.            ช่วงตอบคำถาม

16.00 – 16.10 p.m.            กล่าวเปิดงาน

                                                                โดย รศ. ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

20/08/2019

สถานที่จัด

ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
ไม่เสียค่าลงทะเบียน บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

อารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ

รายละเอียดและใบสมัคร

Flyer-Centrifuge-Seminar.pdf