รหัสอบรม:

สัมมนา
หัวข้อ “Building Information Modeling มุมมองของความคุ้มค่า และการทำงานอย่างมืออาชีพ”
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 17.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จุดประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงความก้าวหน้าในการทำงานที่ใช้ BIM เป็นเครื่องมือเรียนรู้เทคนิคการใช้งานจากผู้ที่มีประสบการณ์ ตั้งแต่ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโครงการ และผู้ออกแบบสาขาต่างๆมาให้ความเห็นในทัศนะของการทำงานจริง และมุมมองการทำงาน และการลงทุนใช้เครื่องมือที่เปลี่ยนไปจากปัจจุบัน

ประโยชน์ที่จะได้รับ
• เข้าใจการทำงานด้วย Building Information Modeling
• สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน
• เป็นองค์ความรู้และมองวิธีการทำงานที่แตกต่างจากการทำงานแบบเดิม

รับเพียงเพียง 200 ท่านเท่านั้น
รับฟรี หนังสือรหัสต้นทุนก่อสร้างอาคาร และ BIM Guide

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
เวลา 08.30 – 08.50 น.

ลงทะเบียน

เวลา 08.50 – 09.00 น.

กล่าวเปิดการสัมมนา
โดย นายทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการบริหาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เวลา 09.00 – 10.15 น.    

ได้อะไรเมื่อใช้ BIM? และ มุมมองของการลงทุนในการใช้ BIM อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย นายปรเมษฐ์ ทันวงษ์
นายสุทธิพงษ์ สงกรานต์                                                                                                                     นายสุชิน  สุขพันธ์
นายทรงพล ยมนาค

เวลา 10.15 – 10.45 น.

Sponsor

เวลา 10.45 – 11.00 น.

พักรับประทานชา กาแฟ (15 นาที)

เวลา 11.00 – 12.00 น

การใช้ BIM อย่างมืออาชีพต้องเตรียมอะไรบ้างจึงจะทำงานอย่างได้ผล / ลงทุนอะไรบ้างเมื่อ เริ่มงาน / มาตรฐานขั้นต่ำของการทำงาน /ขอบเขตและเนื้อหาของงาน
โดย ศ.ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์

เวลา 12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน  และเยี่ยมชมบูธ

เวลา 13.00 – 14.30 น.

เสวนากรณีศึกษาใช้ BIM อย่างมืออาชีพในงานอาคาร
โดย นายกิตติศักดิ์ อาภรณ์วิชานพ
นายปณิธิ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางสาวสรัญญา รัตนบัณฑิตสกุล
นายทรงพล ยมนาค (ผู้ดำเนินรายการ)

เวลา 14.30 – 15.00 น.    

Sponsor

เวลา 15.00 – 15:15 น.    

พักรับประทานชา กาแฟ (15 นาที)

เวลา 15:15 – 16.30 น.

 

Work Shop :การทดลองการปรับใช้รหัส วสท. และการติดตามงานก่อสร้าง โดยใช้ software ประเภทต่างๆ (AutoCAD หรือ GstarCAD และ SketchUP)

** รับสมัครตัวแทน 20 ท่าน มาร่วม workshop โดยนำโน๊ตบุ๊คมาด้วย พร้อมลงโปรแกรม   AutoCAD หรือ GstarCAD และ SketchUP มาเรียบร้อยแล้ว **
โดย ศ.ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์

เวลา 16.30 – 17.30 น.

ถาม – ตอบ & Discussion panel

คณะวิทยากร

นายทรงพล ยมนาค

: BIM Consulting Architect

ศาตราจารย์ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์  

ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายปรเมษฐ์ ทันวงษ์

: ผู้อำนวยการ งานพัฒนาระบบงานและระบบการบริหารโครงการ DTG

นายกิตติศักดิ์ อาภรณ์วิชานพ

: บริษัท JAI Group จำกัด

นายปณิธิ พรหมสาขา ณ สกลนคร

: บริษัท Desino จำกัด

นางสาวสรัญญา รัตนบัณฑิตสกุล 

: บริษัท EEC Engineering Network จำกัด

นายสุทธิพงษ์ สงกรานต์

วันที่จัด

09/06/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุมชั้น 6 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร

สมาชิกของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หรือผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรรม หรืองานก่อสร้าง สนใจในการใช้ BIM เพื่อใช้ในงานออกแบบและก่อสร้าง เช่น เจ้าของสำนักงาน ผู้บริหารในการผลิตผลงาน ผู้ที่ใช้เครื่องมือ BIM ผู้ที่ทำงานในสาขาต่างๆ

จำนวนที่รับ

200 คน (จำนวนที่ว่าง 200 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 06 มิ.ย. 61
สมาชิก วสท. เท่านั้น บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 524
โทรสาร. 02-184-4662
อีเมลล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

รายละเอียดการสัมมนาการBIM.pdf