รหัสอบรม:

การอบรมและฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตร “สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น” รุ่นที่ 8

ระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันงานทางด้านวิศวกรรมโยธามี การก่อสร้างอาคาร ขนาดเล็กและขนาดใหญ่  รวมทั้งการก่อสร้างถนน ประเภทต่างๆ  สิ่งแรกที่ต้องดำเนินการคือมีการสำรวจวางผังงานก่อสร้าง  เพื่อความถูกต้องในการดำเนินการก่อสร้าง รวมทั้งการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำรวจประเภทต่างๆ และการตรวจสอบความถูกต้องของงาน ดังนั้นงานสำรวจวางผังงานก่อสร้างจึงมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ที่จะต้องให้ผู้ควบคุมดูแลงานทั้งหลายสามารถดำเนินการ หรือตรวจสอบงานได้ด้วยหลักการที่ถูกต้องและรวดเร็ว

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย  ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการวางผังก่อสร้างและการตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งมีหลักวิธีการคิดวางแนวเส้นทาง การสำรวจ profile cross-section  การวางพิกัดวงรอบ การคิดดิน ตัดดินถม เป็นต้น ดังนั้น จึงจัด  การอบรมหลักสูตรนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างด้านสำรวจและการวางผังงานก่อสร้าง รวมทั้งการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำรวจ เบื้องต้นแก่ผู้เข้าอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานประเภทนี้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ด้านการสำรวจและการวางผังงานก่อสร้าง
 2. เพื่อให้ทราบวิธีการวางผังงานก่อสร้าง รวมทั้งงานวางแนวเส้นทาง
 3. เพื่อให้ทราบถึงหลักการงานระดับ และการคิดดินตัดดินถมที่ถูกวิธี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้ที่ได้รับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจการสำรวจและการวางผังงานก่อสร้าง
 2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงงานระดับ
 3. ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ถึงการคิดดินตัดดินถม
 4. ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์งานสำรวจและงานระดับ

 

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน
ชำระก่อน
12 เมษายน พ.ศ.2561
ชำระหลัง
12 เมษายน พ.ศ.2561
สมาชิก  วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)
4,000 บาท
4,500 บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4,500 บาท
5,000 บาท
บุคคลทั่วไป
5,000 บาท
5,500 บาท

หมายเหตุ

 1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร
 3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร
 4. การโอนเงิน กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน

มาที่  Fax No.  :  0-2184-4597

 1. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้

5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน

5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน

5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน

    หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

 1. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน

การชำระเงิน

เช็ค                สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน        บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

–  ธนาคารไทยพาณิชย์      สาขา สภากาชาดไทย      เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

–  ธนาคารกรุงเทพ           สาขา สุรวงศ์                เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

–  ธนาคารกรุงไทย           สาขา จามจุรีสแควร์        เลขที่บัญชี  162-0-09914-4

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2561

08.30 – 09.00 น.                  ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.                  งานสำรวจเบื้องต้น

โดย      รศ.รอ. พิพัฒน์  สอนวงษ์

10.30 – 10.45 น.                  พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.                  งานระดับทั่วไป

โดย       นายชาญณรงค์  ไวยพจน์

12.00 – 13.00 น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.                  วิธีการวางผังงานก่อสร้างและการวางแนวเส้นทาง

โดย      รศ.รอ. พิพัฒน์  สอนวงษ์

14.30 – 14.45 น.                  พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.                  แบบจำลอง และการวางผังและวิธีการ

โดย       นายชาญณรงค์  ไวยพจน์  /รศ.รอ. พิพัฒน์  สอนวงษ์  

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2561

09.00 – 12.00 น.                  ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือสำรวจ

12.00 – 13.30 น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.30 น.                  ฝึกปฏิบัติวางผังที่

14.30 – 14.45 น.                  พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.                  ตรวจสอบและประเมินผล

คณะวิทยากร

การอบรมและฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตร “สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น” รุ่นที่ 8
รศ.รอ. พิพัฒน์ สอนวงษ์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายชาญณรงค์ ไวยพจน์

ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย สำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่จัด

21/04/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

นายช่าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานโยธา และก่อสร้าง บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 12 เม.ย. 61
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทรศัพท์ (02) 184 4600-9 ต่อ 527 โทรสาร (02) 184 4597
email : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

survey8-2-21-22เมย61-1.pdf