รหัสอบรม:

โครงการอบรมหลักสูตร

(Basic knowledge of Operations & Maintenance in Metro Trains  )

ระยะเวลา 3 วัน วันที่ 18,25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561

ห้องประชุม 1 ชั้น 4  อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

จัดโดย คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

  • หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะกรรมการนโยบายระบบราง และคณะอนุกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบการขนส่งทางราง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการรองรับการให้บริการด้านระบบขนส่งทางราง      จึงได้ร่วมดำเนินการจัดโครงการอบรมเรื่อง Basic knowledge of Operations & Maintenance in Metro Trains  ในระหว่างวันที่ 18,25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านดังกล่าวให้กับวิศวกร นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ไทย โดยมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการศึกษาดูงาน เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาสำหรับงานด้านการควบคุมการเดินรถไฟฟ้า และ งานซ่อมบำรุงรักษารถไฟฟ้า (Basic knowledge of Operations & Maintenance in Metro Trains) การอบรมจะใช้ระยะเวลาตลอดหลักสูตรรวม 3 วัน โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นด้านงานการจัดเตรียมรถไฟฟ้า ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกรณีรถไฟฟ้าขัดข้องในระหว่างการให้บริการ ความรู้เบื้องต้นและแนวคิดในการบริหารงานซ่อมบำรุงรักษารถไฟฟ้า เส้นทางวิ่ง รวมระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และกรณีตัวอย่างของงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดให้มี การศึกษาดูงานในการปฎิบัติงานจริงของบริษัทผู้ดำเนินการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร อันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบขนส่งทางรางให้กับวิศวกรไทย เพื่อเข้าใจพื้นฐานงานในด้านการควบคุมการเดินรถไฟฟ้า และ งานซ่อมบำรุงรักษาของรถไฟฟ้า

  • วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการและเข้าใจในงานการควบคุมและบริหารการเดินรถไฟฟ้า และการซ่อมบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า
  2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

18/08/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./ ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

พจนีย์ เที่ยงไธสง

รายละเอียดและใบสมัคร

OM-training-course-rev-_up_1-1.pdf