รหัสอบรม:

โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 37

ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.
จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
**แจกฟรีเสื้อแจ็คเก็ตรุ่น **
PDU 36 หน่วย **การอบรมมีการสอบ**

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2551 “ข้อ7 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ตามงานประเภทและขนาดที่ระบุในใบอนุญาต” วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารทั้งในส่วนของงานราชการและเอกชนส่วนใหญ่ ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับของสภาวิศวกร อันจะเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับทั้งที่ยังต้องทำงานในส่วนดังกล่าวอยู่ อีกทั้งเพื่อเป็นการอบรมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการทำงานยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้จัดอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการอบรมพื้นฐานด้านวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงานการก่อสร้างอาคาร
  2. เป็นกรอบความรู้เพื่อขอใบอนุญาตภาคีพิเศษกับสภาวิศวกร
  3. เป็นโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

08.00 – 08.30 น.                  ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.                  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ,มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม

การเตรียมตัวสำหรับการยื่นขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ

  • หลักเกณฑ์การยื่นเอกสาร
  • หลักเกณฑ์การยื่นผลงาน
  • การเตรียมตัวเพื่อการสอบสัมภาษณ์
  • การกรอกแบบฟอร์ม

โดย       คุณประสงค์  ธาราไชย

12.00 – 13.00 น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.                  พื้นฐานความรู้ด้านกลศาสตร์วัสดุ  และส่วนที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงาน

โดย       ดร.ธเนศ วีระศิริ

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

09.00 – 12.00 น.                  พื้นฐานความรู้ด้านกลศาสตร์วัสดุ  และส่วนที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงาน (ต่อ)

โดย       ดร.ธเนศ วีระศิริ

12.00 – 13.00 น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.                  พื้นฐานความรู้ทฤษฎีโครงสร้าง และส่วนที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงาน

โดย       รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

09.00 – 12.00 น.                  พื้นฐานความรู้ทฤษฎีโครงสร้าง และส่วนที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงาน (ต่อ)

โดย       รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ

12.00 – 13.00 น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน

09.00 – 12.00 น.                  พื้นฐานความรู้ทฤษฎีโครงสร้าง และส่วนที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงาน (ต่อ)

โดย       รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

16/11/2022

สถานที่จัด

ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 10 พ.ย. 65
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สนใจอบรมติดต่อ : คุณวีนา กรุดเงิน
Tel: (02) 184-4600-9 ต่อ 527 MB./LINE 084 323 6699
e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ภาคึพิเศษ-รุ่น37-16-18พย65-1.pdf