รหัสอบรม:

โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 34

ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564

เวลา 09.00 – 16.30 น. 

ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สนใจสมัครผ่านลิ้งค์นี้นะคะ  

https://docs.google.com/forms/d/1ntOWLuD3L1VTzH-dIprbt33pAYkkGYQ64n1nh-EZcqU/edit

 

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2551 “ข้อ7 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ตามงานประเภทและขนาดที่ระบุในใบอนุญาต” วิศวกรรมสถาน    แห่งประเทศไทยฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารทั้งในส่วนของงานราชการและเอกชนส่วนใหญ่ ยังไม่มี    ใบประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับของสภาวิศวกร อันจะเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับทั้งที่ยังต้องทำงานในส่วนดังกล่าวอยู่ อีกทั้งเพื่อเป็นการอบรมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการทำงานยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้จัดอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการอบรมพื้นฐานด้านวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงานการก่อสร้างอาคาร
  2. เป็นกรอบความรู้เพื่อขอใบอนุญาตภาคีพิเศษกับสภาวิศวกร
  3. เป็นโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564

08.00 – 08.30 น.                     ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.                     พื้นฐานความรู้ด้านกลศาสตร์วัสดุ  และส่วนที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงาน

โดย       ดร.ธเนศ วีระศิริ

12.00 – 13.00 น.                     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.                     พื้นฐานความรู้ด้านกลศาสตร์ดินและส่วนที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงาน

โดย       ดร.ธเนศ วีระศิริ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2564

09.00 – 12.00 น.                     พื้นฐานความรู้ทฤษฎีโครงสร้าง และส่วนที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงาน

โดย       รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ

12.00 – 13.00 น.                     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.                     พื้นฐานความรู้ทฤษฎีโครงสร้าง และส่วนที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงาน

โดย       รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564

09.00 – 12.00 น.                     พื้นฐานความรู้ทฤษฎีโครงสร้าง และส่วนที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงาน

โดย       รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะพรบ. สภาวิศวกร

12.00 – 13.00 น.                     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.                         กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ,มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม

การเตรียมตัวสำหรับการยื่นขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ

  • หลักเกณฑ์การยื่นเอกสาร
  • หลักเกณฑ์การยื่นผลงาน
  • การเตรียมตัวเพื่อการสอบสัมภาษณ์
  • การกรอกแบบฟอร์ม

 

โดย      คุณประสงค์  ธาราไชย

คณะวิทยากร

โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 34
ดร.ธเนศ วีระศิริ
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ
คุณประสงค์ ธาราไชย

วันที่จัด

21/07/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 09 ก.ค. 64
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
Tel: 02) 184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ภาคึพิเศษ-รุ่น34-21-23กค64_ONLINE.pdf