อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
29 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66

การอบรมเชิงการบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 37

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
29 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Autodesk Civil 3D รุ่นที่ 4

ห้องประชุม BIM ชั้น 3 อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
08 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66

8-10/6/2566 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย จ.ระยอง

โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง วิศวกรรมไฟฟ้า
09 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66

การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 54

ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมความปลอดภัย
10 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66

10-11/6/2566 การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 14 (Zoom Online)

อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
10 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66

10-11/6/2566 อบรมเรื่อง วิธีปฏิบัติงานวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ เชิงบริหารสินทรัพย์ รุ่นที่ 3

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
10 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66

10-11/6/2566 อบรมเรื่อง EIT Mini Civil รุ่นที่ 6 "วิชาที่ 3 ทฤษฎีโครงสร้าง (Theory of Structure)"

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
15 มิ.ย. 66 - 16 มิ.ย. 66

15-16/6/2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก (Truck Mounted Crane Work Procedure and Inspection) รุ่นที่ 8

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด จังหวัดชลบุรี วิศวกรรมเครื่องกล
15 มิ.ย. 66 - 15 มิ.ย. 66

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การคำนวณระยะเวลาอพยพหนีไฟตามมาตรฐาน” รุ่นที่ 2

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมความปลอดภัย
16 มิ.ย. 66 - 16 มิ.ย. 66

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) รุ่นที่ 27

ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมความปลอดภัย
16 มิ.ย. 66 - 16 มิ.ย. 66

***16 มิถุนายน 2566*** การตรวจวัดและวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ รุ่นที่ 2

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
17 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66

17-18/6/2566 - การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 48

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
17 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66

17/6/2566 การอบรมเรื่อง แนวทางการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสำหรับเครื่องจักร รุ่นที่ 3

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
17 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66

***17-06-2566*** การอบรมเรื่อง การตรวจวัดและวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหม้อไอน้ำ รุ่นที 3

ณ อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
17 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66

17-18/6/2566 อบรมเรื่อง EIT Mini Civil รุ่นที่ 6 "วิชาที่ 4 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)"

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
17 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66

17-18/6/2566 Transmission and Distribution System ปี 2566

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
18 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66

***18-06-2566*** การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา รุ่นที่ 15

ณ อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
18 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66

การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses) รุ่นที่ 3 (วิชาที่ 3) หมวดที่ 2-2 เครื่องกำเนิดไอน้ำและภาชนะรับแรงดัน

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
22 มิ.ย. 66 - 22 มิ.ย. 66

***22-06-2566*** การตรวจวัดและวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้า รุ่นที่ 2

ณ อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
23 มิ.ย. 66 - 23 มิ.ย. 66

23/6/2566 การอบรมเรื่อง กรณีศึกษาอุบัติเหตุจากหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
23 มิ.ย. 66 - 23 มิ.ย. 66

***23-06-2566*** การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เพื่อประหยัดพลังงาน รุ่นที่ 2

ณ อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
24 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66

**24-25/06/2566** การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM รุ่นที่ 7

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
24 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66

24-25/6/2566- โรงจักรต้นกำลังโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำและกังหันก๊าซ รุ่นที่ 2 (เลื่อนจาก 6-7 พ.ค. 66)

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
24 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66

24-25/06/2566 การอบรมเรื่อง การจำลองกระบวนการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยโปรแกรม Plant Simulation ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1

ณ ห้องอบรม BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
24 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66

24-25/6/2566 อบรมเรื่อง EIT Mini Civil รุ่นที่ 6 "วิชาที่ 5 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน"

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
25 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66

การอบรมออนไลน์ เรื่อง การออกแบบระบบสารสะอาดดับเพลิงและ พื้นฐานระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสารสนเทศ รุ่นที่ 8

ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom วิศวกรรมความปลอดภัย
27 มิ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66

27-30/06/2566 การอบรมเรื่อง การตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจากเริ่มใช้งาน รุ่นที่ 6

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
27 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66

สัมมนาเรื่อง การสร้างความเข้าใจระหว่างบุคลากร เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Understanding Each Other for Effective Communication) รุ่นที่ 1

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
28 มิ.ย. 66 - 29 มิ.ย. 66

28-29/06/2566 Substation Equipment and Protective Relaying รุ่นที่ 1/2566

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
29 มิ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66

อบรมออนไลนืเรื่อง Excel สำหรับวิศวกรประมาณราคา งานวิศวกรรมโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม รุ่นที่2

ออนไลน์ผ่านระบบZOOM วิศวกรรมโยธา
29 มิ.ย. 66 - 29 มิ.ย. 66

สัมมนาฟรี เรื่อง เทคโนโลยี กล้อง AI สำหรับการตรวจจับอัคคีภัย สำหรับพื้นที่ภายในอาคารและกึ่งภายนอกอาคาร  (Fire detection AI camera technology For Indoor and Sheltered Outdoor Application)

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมความปลอดภัย
30 มิ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66

**30-06-66** การอบรมออนไลน์ มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 11

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM วิศวกรรมอุตสาหการ
30 มิ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66

การอบรม เรื่อง “วิธีการรับมือฝุ่นระเบิดตามมาตรฐานสากล”

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
01 ก.ค. 66 - 02 ก.ค. 66

1-2/7/2566 อบรมเรื่อง EIT Mini Civil รุ่นที่ 6 "วิชาที่ 6 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา"

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
06 ก.ค. 66 - 06 ก.ค. 66

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การออกแบบ และการตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษาระบบควบคุมควันไฟ”

ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมความปลอดภัย
07 ก.ค. 66 - 08 ก.ค. 66

17-18/07/2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการออกแบบสำหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง รุ่นที่ 4

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ ณ บริษัท แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซ.ลาดปลาเค้า 72 แยก 6 วิศวกรรมเครื่องกล
07 ก.ค. 66 - 07 ก.ค. 66

การสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิศวกรรมโครงสร้างอย่างยั่งยืน “เทคโนโลยีการออกแบบและก่อสร้างสะพานช่วงยาวในประเทศไทย” ตอนที่ 1 สะพานโครงโค้ง

โรงแรม เอสซี ปาร์ค วิศวกรรมโยธา
08 ก.ค. 66 - 09 ก.ค. 66

การอบรมออนไลน์ เรื่อง ระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้า รุ่นที่ 11

ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom วิศวกรรมความปลอดภัย
08 ก.ค. 66 - 09 ก.ค. 66

8-9/7/2566 อบรมเรื่อง EIT Mini Civil รุ่นที่ 6 "วิชาที่ 1 ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน"

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
11 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66

11/7/2566 การอบรมเรื่อง การวัดและเพิ่ม Productivity ในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
12 ก.ค. 66 - 12 ก.ค. 66

12/07/2566 การอบรมเรื่อง พื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้า รุ่นที่ 6

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
14 ก.ค. 66 - 14 ก.ค. 66

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการทดสอบระบบวัสดุทนไฟและการประยุกต์ใช้ผลการทดสอบ รุ่นที่ 1

ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
14 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66

14-16/07/2566 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 2/2566

โรงแรม เอส รัชดาเลเซอร์ (S Ratchada Leisure Hotel) ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง วิศวกรรมไฟฟ้า
15 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66

15-16/7/2566 การอบรมเรื่อง  พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค รุ่นที่ 10
(Facility Management Fundamental)

Zoom Online วิศวกรรมเครื่องกล
15 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 66

15/7/2566 - ความรู้ทั่วไปเรื่องลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ” รุ่นที่ 4 (จัดปีละ 1 ครั้ง)

อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (ซอยรามคำแหง 39) วิศวกรรมเครื่องกล
15 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66

15-16/7/2566 อบรมเรื่อง EIT Mini Civil รุ่นที่ 6 "วิชาที่ 2 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)"

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
21 ก.ค. 66 - 21 ก.ค. 66

21/7/2566 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 25

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
22 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66

22/07/2566 อบรมเรื่อง การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลม รุ่นที่ 1

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
22 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66

***22-23/07/2566*** วิศวกรรมพลังงาน ด้านเทคนิคและการจัดการพลังงาน รุ่นที่ 3

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท วิศวกรรมเครื่องกล
22 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66

22-23/7/2566 อบรมเรื่อง EIT Mini Civil รุ่นที่ 6 "วิชาที่ 8 คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology)"

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
22 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66

การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง รุ่นที่ 13

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
27 ก.ค. 66 - 27 ก.ค. 66

***27/07/2566*** การอบรมออนไลน์เรื่อง มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยง ในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 11

ผ่านระบบ Zoom วิศวกรรมอุตสาหการ
29 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66

29-30/7/2566 อบรมเรื่อง EIT Mini Civil รุ่นที่ 6 "วิชาที่ 7 ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้"

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
30 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66

การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses) รุ่นที่ 3 (วิชาที่ 4) หมวดที่ 3-1 ระบบปรับอากาศและเครื่องเย็น ME-AC01 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ นายสมจินต์ ดิสวัสดิ์

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
04 ส.ค. 66 - 05 ส.ค. 66

4-5/08/2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Electric Hoist & Overhead Crane Inspector) รุ่นที่ 10

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 และศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร วิศวกรรมเครื่องกล
04 ส.ค. 66 - 04 ส.ค. 66

4/8/2566 การออกแบบ การเลือกใช้ และการบำรุงรักษาเครื่องสูบส่งน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมเครื่องกล
05 ส.ค. 66 - 05 ส.ค. 66

** 5 สิงหาคม 2566** การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance รุ่นที่ 4

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
16 ส.ค. 66 - 17 ส.ค. 66

***16-17 สิงหาคม 2566*** การตรวจวัดและวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบอากาศอัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
18 ส.ค. 66 - 19 ส.ค. 66

18-19/8/2566 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบ และบำรุงรักษารถเจาะเสาเข็มกลม รุ่นที่ 1

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ บริษัท ไทซิม แมชีนเนอรี่ จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา วิศวกรรมเครื่องกล
19 ส.ค. 66 - 19 ส.ค. 66

19/8/2566 อบรมเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
21 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66

การอบรมเชิงการบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 38

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
24 ส.ค. 66 - 24 ส.ค. 66

24/8/2566 อบรมเรื่อง “การเขียน TOR อย่างไรไม่เกิดปัญหา” รุ่นที่ 3

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
25 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 66

25-26/08/2566 การออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคารระดับต้น” (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 5

วสท. ชั้น 6 วิศวกรรมไฟฟ้า
25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66

25-27/8/2566 อบรมเรื่อง Boiler tube Failure Analysis รุ่นที่ 2

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล
25 ส.ค. 66 - 25 ส.ค. 66

**25-08-2566** การอบรมออนไลน์เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 10 (ตามมาตราฐานใหม่ วสท. เท่านั้น)

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM วิศวกรรมอุตสาหการ
25 ส.ค. 66 - 25 ส.ค. 66

25/08/2565 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย” รุ่นที่ 15

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
26 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66

26 - 27 สิงหาคม 2566 ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 30

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมเครื่องกล
27 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66

การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses) รุ่นที่ 3 (วิชาที่ 5) หมวดที่ 3-2 ระบบปรับอากาศและเครื่องเย็น ME-RE01 ระบบเครื่องเย็น ดร.เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
28 ส.ค. 66 - 31 ส.ค. 66

28-31/8/2566 การอบรมเรื่อง ผู้ประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน รุ่นที่ 8

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
01 ก.ย. 66 - 02 ก.ย. 66

1-2/9/2566 การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 17

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
02 ก.ย. 66 - 03 ก.ย. 66

2-3/09/65 อบรมเรื่อง ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 12

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
06 ก.ย. 66 - 07 ก.ย. 66

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 19

ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
07 ก.ย. 66 - 08 ก.ย. 66

7-8/09/2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุ่นที่ 9

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ) วิศวกรรมเครื่องกล
09 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66

9-10/9/2566 การอบรมเรื่อง การวางแผนงานยกโดยรถปั้นจั่น รุ่นที่ 1

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
09 ก.ย. 66 - 09 ก.ย. 66

9/9/2566 การวัดและควบคุมในระบบปรับอากาศ รุ่นที่ 3 (ออนไลน์)

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
13 ก.ย. 66 - 16 ก.ย. 66

13-16/9/2566 การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 31

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
15 ก.ย. 66 - 16 ก.ย. 66

15-16/09/2566 การอบรมเรื่อง พื้นฐานการออกแบบสะพานปั้นจั่นและรางวิ่ง และการเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ รุ่นที่ 2

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
20 ก.ย. 66 - 21 ก.ย. 66

**20-21 กันยายน 2566** การอบรมออนไลน์เรื่อง การจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม (Industrial Cost Management ) รุ่นที่ 5

ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM วิศวกรรมอุตสาหการ
22 ก.ย. 66 - 22 ก.ย. 66

22/9/2566 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 26

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
24 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66

การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses) รุ่นที่ 3 (วิชาที่ 6) หมวดที่ 4-1 ระบบของไหลในท่อรับแรงดัน หรือสุญญากาศ ME-PP01 ท่อน้ำและการติดตั้ง รศ.ดร.จิตติน แตงเที่ยง

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
29 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66

29-30/9/2566 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง SuperMap iDesktop สำหรับผู้สนใจโปรแกรมระบบสารสนเทศ 3 มิติ ในงานวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 1

ณ ห้องอบรม BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท. วสท
07 ต.ค. 66 - 07 ต.ค. 66

7/10/2566 - การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า รุ่นที่ 18

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
27 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66

**27-10-66** การอบรมออนไลน์ มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 12

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM วิศวกรรมอุตสาหการ
28 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66

***28-10-2566*** การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา รุ่นที่ 16

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วิศวกรรมอุตสาหการ
29 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66

การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses) รุ่นที่ 3 (วิชาที่ 7) หมวดที่ 4-2 ระบบของไหลในท่อรับแรงดัน หรือสุญญากาศ ME-PP02 เครื่องสูบน้ำ พัดลม และระบบอัดอากาศ รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
11 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66

***11-12/11/2566*** วิศวกรรมพลังงาน ด้านเทคนิคและการจัดการพลังงาน รุ่นที่ 4

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท วิศวกรรมเครื่องกล
12 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66

การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses) รุ่นที่ 3 (วิชาที่ 8) หมวดที่ 5 ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ME-FP เครื่องสูบน้ำดับเพลิง การดับเพลิงด้วยสารสะอาดและโฟม

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
17 พ.ย. 66 - 17 พ.ย. 66

17/11/2566 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 27

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
18 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66

**18-19-11-2566** การอบรมออนไลน์เรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM รุ่นที่ 8

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
18 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66

18/11/2566 การอบรมเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกมือสาวและรอกโยกตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 6

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
24 พ.ย. 66 - 24 พ.ย. 66

24/11/2565 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย” รุ่นที่ 16

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
24 พ.ย. 66 - 24 พ.ย. 66

***24/11/2566*** การอบรมออนไลน์เรื่อง มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยง ในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 12

ผ่านระบบ Zoom วิศวกรรมอุตสาหการ
25 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66

**25-11-2566** การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance รุ่นที่ 5

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
15 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66

**15-12-2566** การอบรมออนไลน์เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 11 (ตามมาตราฐานใหม่ วสท. เท่านั้น)

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM วิศวกรรมอุตสาหการ
17 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66

17/12/2566-การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses) รุ่นที่ 3 (วิชาที่ 9) ME-EN01 มาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล