อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
12 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62

การอบรมเรื่อง การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/2562
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
12 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62

12/12/19 โครงการอบรม หลักสูตร การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม รุ่นที่5

ห้องประชุม อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
13 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62

13/12/62 (ปิดรับสมัคร) หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 7

อาคาร วสท.
13 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 18

อาคาร วสท.
13 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62

สัมมนาและเยี่ยมชมโครงการ “Cellular Beam : How to Build and Project visit

ณ ห้องสัมมนา โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ และ เยี่ยมชมโครงการ อาคาร Cellular Beam ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม วิศวกรรมโยธา
14 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62

14-15/12/2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 17

อาคาร วสท.
14 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62

14-15/12/19 การอบรม หลักสูตร การประมาณราคางานระบบ รุ่นที่ 15

ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
14 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62

14/12/62 **ยกเลิก** อบรมและ Work Shop หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร สาขาโยธา จ.พิษณุโลก

ณ ห้อง EN 617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วสท
14 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62

ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 5 (เลื่อนเป็นวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562)

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
18 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62

18-20/12/19 โครงการอบรม หลักสูตร “การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข” รุ่นที่ 24

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
19 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62

การอบรมเรื่อง มาตรฐานสากล ISO 45001:2018 และ การตรวจติดตามภายใน ( ISO 45001:2018 Introduction & Internal Auditor ) รุ่นที่ 2 วันที่  19-20  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 (พฤหัสบดี-ศุกร์)

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
20 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม วันที่  20 ธันวาคม  พ.ศ.  2562  (ศุกร์)

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
21 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62

การอบรมเรื่อง พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Facility Management Fundamental) รุ่นที่ 5

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
21 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62

21-22/12/19 โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร การออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 20

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิศวกรรมโยธา
15 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63

การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 38

วิศวกรรมเครื่องกล
16 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 6

อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
17 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63

17/01/63 (ปิดรับสมัคร) หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 8

อาคาร วสท.
17 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63

17/01/63 อบรมและ Work Shop หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร สาขาโยธา จ.อุดรธานี

ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี วสท
18 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63

18-19/01/20 การอบรมและฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตร “สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น” รุ่นที่ 10

ห้องประชุม อาคารบุญสมสุวชิรัตน์ (อาคาร9) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิศวกรรมโยธา
22 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานสากล JCI กับงานระบบวิศวกรรมอาคาร รุ่นที่ 1

อาคาร วสท.
24 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63

24/01/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ "ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย" รุ่นที่ 4

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
25 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63

อบรม เรื่อง “เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินที่สามัญวิศวกรควรรู้”

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
25 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63

พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) รุ่นที่ 7

อาคาร วสท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
25 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63

การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง รุ่นที่ 9

อาคาร วสท วิศวกรรมเครื่องกล
30 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63

การอบรมเรื่อง การคำนวณแรงกันดินด้านข้างที่กระทำต่อระบบ Sheet Pile และการออกแบบ Sheet Pile   รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
05 ก.พ. 63 - 07 ก.พ. 63

หลักสูตรพัฒนาผู้ชำนาญการติดตั้ง เพิ่ม-ลด ความสูง ทาวเวอร์เครน (Tower Crane) ระดับ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. และที่โกดังทาวเวอร์เครน SUN JUPITOR คลองแปด วิศวกรรมเครื่องกล
06 ก.พ. 63 - 08 ก.พ. 63

การบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ (Project Management for Practitioners) รุ่นที่ 4

อาคาร วสท วิศวกรรมเครื่องกล
08 ก.พ. 63 - 09 ก.พ. 63

ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 22

อาคาร วสท วิศวกรรมเครื่องกล
21 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63

21/02/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 9

อาคาร วสท.
21 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63

21-23/02/2563การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 รุ่นที่1/2563

ชั้น 4 ห้องประชุม 1 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
21 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63

การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 33

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
28 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63

28-29/02/2563การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 1/2563

ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
06 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63

6-28/03/2563 การอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 49

อาคาร วสท.
13 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63

13/03/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ "ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย" รุ่นที่ 5

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
27 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63

27/03/63 อบรมและ Work Shop หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร สาขาโยธา จ.พระนครศรีอยุธยา

ณ ห้องประชุมแผนกช่างก่อสร้าง ชั้น 2 อาคารช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา วสท
25 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 1 ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
25 เม.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 (เรียนรวม 9 วิชา)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
02 พ.ค. 63 - 03 พ.ค. 63

อบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 2 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)          

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
09 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 3 คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
15 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63

15/05/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ "ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย" รุ่นที่ 6

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
16 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 4 กำลังวัสดุขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
23 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 5 ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
30 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 6 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
06 มิ.ย. 63 - 07 มิ.ย. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 7 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
13 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 8 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
20 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 9 ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.