รหัสอบรม:

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ร่วมกับ สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จัดอบรมหลักสูตร

เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1

(Basic Design of Lifting Equipment Class 1)

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

หลักการและเหตุผล :-

ปัจจุบันในประเทศไทยมีการใช้อุปกรณ์สำหรับการยกที่ทำกันขึ้นมาใช้งานกันเอง โดยไม่ได้ใช้หลักการทางด้านวิศวกรรมที่ถูกต้อง ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ช่วยยกที่ใช้สำหรับการยกกับปั้นจั่น/เครนนั้น ไม่ได้มีเพียงอุปกรณ์ช่วยยกมาตรฐาน เช่น ห่วงใส่สลัก (Shackle), ห่วงยก (Eye Bolt), โซ่ยก (Chain Sling) ที่ผลิตเป็นมาตรฐานและมีการใช้งานกันโดยทั่วไป แต่ยังมีอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีการออกแบบเฉพาะงาน เพื่อการยกเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เช่น คานสำหรับยกตู้คอนเทนเนอร์, Spreader bar, Lifting Beam และ หูยก ที่ใช้ในการยกชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ และมีลักษณะที่ยาวกว่าชิ้นงานประเภทอื่นๆ หรือจะเป็น C-Hook ที่มักจะใช้กันในการยกเหล็กแผ่นม้วน Coil ที่ช่วยทำการยกให้ง่ายขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

ในการออกแบบอุปกรณ์การยกที่ได้มาตรฐาน จำเป็นต้องอาศัยคณิตศาสตร์และความรู้ทางด้านวิศวกรรมในการออกแบบ ทำให้ต้องอาศัยทักษะในการออกแบบอย่างมาก เพราะหากไม่ออกแบบตามความรู้ด้านวิศวกรรมที่ถูกต้องอาจจะก่อห้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานได้ หรืออาจจะทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายจำนวนมากโดยไม่จำเป็น

ทาง วสท. ได้จัดให้มีหลักสูตรเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้จริง ในการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยก ประเภท Lifting beam, Spreader Bar, ถาดสำหรับรองรับน้ำหนัก และหูยก (Pad Eye, Lifting Lug)

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม :-

 • เพื่อสามารถคำนวณหาแรงที่กระทำ Spreader Bar, Pad Eye, ถาดรองรับน้ำหนักได้
 • เพื่อสามารถคำนวณหา Stress ต่างๆ ที่กระทำ Spreader Bar, Pad Eye, ถาดรองรับน้ำหนักได้
 • เพื่อสามารถออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการยก และสามารถใช้วิศวกรรมการตรวจสอบย้อนกลับ (Reverse Engineering) เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์การยกได้
 • เพื่อสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบ, คำนวณ, ตรวจสอบ และ Load Test ก่อนนำมาใช้จริงได้
 • เพื่อเรียนรู้มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยก เช่น ASME BTH1-2005

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม :-

 • วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
 • วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
 • ผู้ควบคุมการใช้งานเครน-งานเครื่องกล
 • ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครน-งานเครื่องกล
 • ช่างเทคนิค นายช่าง ปวช. ปวส., ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป
ฐานวาง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
09:00 – 12:00
 • พื้นฐานของแรง,ความเค้น, ความเครียด ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ช่วยยก
 • มาตรฐานการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกที่ใช้กับเครน ของ ASME การออกแบบ Pad Eye และ หูยก (Lifting Lug)
12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:00
 • การออกแบบ Spreader Bar, Lifting Beam, Lifting Bar
 • การออกแบบถาดสำหรับรองรับน้ำหนัก

พักรับประทานอาหารว่าง

10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น.

คณะวิทยากร

วันที่จัด

16/12/2017

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัด

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 01 ธ.ค. 60
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

พื้นฐานการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยก_R1.pdf