รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์เรื่อง

การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 15

ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 ณ เวลา 09.00-12.30 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ฟรี!!  คู่มือการจัดทำรายละเอียดโครงสร้างเหล็ก

หลักการและเหตุผล

ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่แรงงานช่างก่อสร้างมีความขาดแคลน ผู้รับเหมาและผู้ประกอบการในธุรกิจก่อสร้างหลายรายจึงมีความจำเป็นต้องปรับตัว หันมาก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูปที่ผลิตสำเร็จมาพร้อมประกอบที่หน้างานให้มากยิ่งขึ้น ระบบโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการนำมาใช้เป็นโครงสร้างสำเร็จรูปดังกล่าวนี้คือ โครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) ที่มีการนำสลักเกลียว (Bolt & Nut) มาช่วยในการต่อประกอบชิ้นส่วนโครงสร้าง เพื่อทดแทนการเชื่อม (Welding) ที่หน้างาน อันจะสามารถลดจำนวนคนงานและระยะเวลาดำเนินการที่หน้างานให้สั้นลง นอกจากนี้ยังสามารถจะช่วยลดความผิดพลาดจากการดำเนินงานของช่างก่อสร้าง (Human Error) อันเป็นการบูรณาการงานก่อสร้างเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดแก่เจ้าของงานอย่างสูงสุด

อย่างไรก็ดี ปัญหาและอุปสรรคสำคัญของวิศวกรโยธาในการออกแบบโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป คือ การออกแบบจุดต่อ(Connection)ให้สามารถรับและถ่ายแรงได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและเอื้ออำนวยให้ช่างก่อสร้างสามารถทำงานได้โดยง่ายนั้น มีรายละเอียดและขั้นตอนการพิจารณาที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อน การสัมมนาในหัวข้อ “การออกแบบจุดต่อและการผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป” นี้ นอกจากจะนำเสนอถึงพฤติกรรมการวิบัติของข้อต่อและขั้นตอนการออกแบบเพื่อรองรับต่อการวิบัติของจุดต่อในทุกมิติ (ทุก Failure Mode) แล้ว เนื้อหาของงานสัมมนายังครอบคลุมถึงวิธีการทำแบบรายละเอียดสำหรับชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตในโรงงาน รวมไปจนถึงการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำแบบจำลองโครงสร้างสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้าง การจัดทำรายละเอียดชิ้นส่วนเพื่อขึ้นรูปในโรงงาน และการบริหารจัดการการผลิตระบบลีน (Lean) ที่ต้องพยายามลดความสูญเปล่า (Waste) เพื่อให้เกิดคุณค่า (Value) อันเป็นการลดต้นทุนในการผลิต

สมัครเข้าอบรม click >> https://forms.gle/g67pxLeWCgWMztJRA

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม click >>https://1th.me/zM7n2

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
9 ธันวาคม 2564

8.30 – 9.00 น.            ลงทะเบียนเข้าห้องสัมมนาผ่านโปรแกรมZOOM ตามที่เจ้าหน้าที่ส่งลิ้งค์ให้

9.00 – 12.30 น.           ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้าง และการทำ Connection detail

 • ภาพรวมงานโครงสร้างเหล็ก
 • มาตรฐานการออกแบบ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ในงานโครงสร้างเหล็กของประเทศไทย
 • กระบวนการงานก่อสร้าง(Construction workflow)
 • กระบวนการในการทำ connection detail
 • กระบวนการงานขึ้นรูป (fabrication process)
10 ธันวาคม 2564

8.30 – 9.00 น.            ลงทะเบียนเข้าห้องสัมมนาผ่านโปรแกรมZOOM ตามที่เจ้าหน้าที่ส่งลิ้งค์ให้

9.00 – 12.30 น.           ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้าง และการทำ Connection detail

                                      วิธีการและขั้นตอนในการทำแบบรายละเอียดโครงสร้างเหล็ก

 • การทำ Detail เพื่อความประหยัด และความปลอดภัย
 • กรณีศึกษาและตัวอย่าง Connection detail ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
 • เทคโนโลยีการทำ Steel detailing ในอนาคต
11 ธันวาคม 2564

8.30 – 9.00 น.            ลงทะเบียนเข้าห้องสัมมนาผ่านโปรแกรมZOOM ตามที่เจ้าหน้าที่ส่งลิ้งค์ให้

9.00 – 12.30 น.           ความรู้พื้นฐาน

 • Materials ที่ใช้ในการออกแบบและสภาวะจำกัด (limit State) ที่เกี่ยวข้อง
 • การออกแบบจุดต่อรับแรงในแนวแกน
 • ตัวอย่างการคำนวณ

                             จุดต่อรับแรงเฉือน

 • ประเภทของจุดต่อรับแรงเฉือน ลักษณะเฉพาะ และวิธีการเลือกใช้งาน
 • สภาวะจำกัดในการออกแบบจุดต่อรับแรงเฉือนประเภทต่างๆ
 • ตัวอย่างการคำนวณ
12 ธันวาคม 2564

8.30 – 9.00 น.            ลงทะเบียนเข้าห้องสัมมนาผ่านโปรแกรมZOOM ตามที่เจ้าหน้าที่ส่งลิ้งค์ให้

9.00 – 12.30 น.           จุดต่อรับโมเมนต์ดัด

 • ประเภทของจุดต่อรับแรงดัด
 • สภาวะจำกัดของจุดต่อรับแรงดัด
 • ตัวอย่างการคำนวณ

สภาวะจำกัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบจุดต่อ

 • สภาวะจำกัดที่เกี่ยวข้องกับแรงประเภทที่กระทำเป็นจุด (Concentrated Load)
 • สภาวะจำกัดที่เกี่ยวข้องกับจุดต่อรับแรงดัด (Column Side Limit State)
 • การออกแบบ Stiffener
 • ตัวอย่างการคำนวณ

คณะวิทยากร

คุณณัฐพล สุทธิธรรม
วิทยากร : ผศ.ดร. อภินัติ อัชกุล

วันที่จัด

09/12/2021

สถานที่จัด

ออนไลน์ผ่านระบบZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วิศวกร
2.สถาปนิก
3.นายช่าง
4.ผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 08 ธ.ค. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทร.02-184-4660-9 ต่อ 538
อีเมลล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นผับการอบรมออกแบบจุดต่อ-รุ่นที่15-Online.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร