รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 23
ระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

 

หลักการและเหตุผล
หม้อน้ำ (Boiler)เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม และโรงพยาบาล ฯลฯ เพื่อเป็นต้นกำลังทางความร้อนหรือเป็นต้นกำลังทางความดัน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ทั้งต่อสิ่งมีชีวิตและทรัพย์สิน หรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อม
การตรวจทดสอบหม้อน้ำ เป็นหน้าที่ของวิศวกรเครื่องกล ตามข้อกำหนดของสภาวิศวกร หน่วยงานรัฐ ทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ต่างก็ออกกฎหมายสอดคล้องกับข้อกำหนดของสภาวิศวกร แต่หม้อน้ำเป็นเครื่องจักรที่มีลักษณะเฉพาะ และมีอันตรายสูง ถ้าวิศวกรที่มีหน้าที่ตรวจทดสอบไม่ศึกษารายละเอียด เทคนิค ประสบการณ์ และความชำนาญเพียงพอ การตรวจทดสอบ ทั้งโครงสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็จะทำให้มีความเสี่ยงต่อวิศวกรเอง รวมไปถึงความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของสถานประกอบการด้วย
ดังนั้น หม้อน้ำ จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ขึ้นอยู่กับการควบคุมหม้อน้ำให้ทำงานอย่างคงที่สม่ำเสมอ มีการตรวจสอบเป็นระยะๆ ตามที่กำหนดไว้ คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน ร่วมกับสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย ตระหนักความสำคัญของความปลอดภัย จึงได้กำหนดจัดอบรมนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์
• เพื่อสร้างพื้นฐานและบรรทัดฐานการตรวจทดสอบหม้อน้ำตามหลักวิชาการ
• เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้วิศวกรรุ่นใหม่หรือยังขาดประสบการณ์ ให้เข้าใจหลักการและเทคนิคการตรวจหม้อน้ำ
• เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2563

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น. เทอร์โมไดนามิคส์ของระบบการผลิตไอน้ำ
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.15 น. ความรู้เกี่ยวกับหม้อน้ำและอันตรายจากหม้อน้ำ
วิทยากรโดย ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.15 น. การเชื่อมสำหรับหม้อน้ำและถังมีความดัน
วิทยากรโดย นายอรรถพร ฆารสมบูรณ์
14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 16.30 น. การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย
วิทยากรโดย นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563

09.00 – 10.30 น. การถ่ายเทความร้อน
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.15 น. ทฤษฎีการเผาไหม้
การใช้เชื้อเพลิง และการควบคุมมลภาวะ
วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.15 น. คุณสมบัติของน้ำ การควบคุมน้ำป้อนและน้ำในหม้อน้ำ และการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิดจากสภาพน้ำ
วิทยากรโดย นายชัชวาล บุญชู
14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 16.30 น. วัสดุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไอน้ำ (โลหะและฉนวน)
วิทยากรโดย นายกรณเสฏฐ์ ปิติอริยะนันท์

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563

09.00 – 10.00 น. เตรียมหม้อน้ำก่อนการตรวจทดสอบ
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.15 น. ขั้นตอนและวิธีการตรวจทดสอบหม้อน้ำ
วิทยากรโดย นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ / นายสายัณห์ ปานซัง
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 1415 น. การประหยัดพลังงานหม้อน้ำ การใช้ไอน้ำ และน้ำคอนเดนเสท
14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 16.30 น. การประเมินผลการตรวจทดสอบและจัดทำรายงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณวิศวกร
วิทยากรโดย นายวิชัย สถาปิตานนท์
16.30 – 17.30 น. สอบประเมินผลการอบรม

คณะวิทยากร

ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์

-ที่ปรึกษา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
-ที่ปรึกษา บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด
-ที่ปรึกษา บริษัท ไทย ไอโซวอลล์
-กรรมการผู้จัดการ บริษัท เยนเนอรัล คูล เอนจิเนียริ่ง จำกัด
-อดีตนายกสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย
-ประธานคณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายอรรถพร ฆารสมบูรณ์

วิศวกรเครื่องกล บริษัท อินตาคอน จำกัด
วิศวกรเครื่องกล บริษัท เทด้า จำกัด
วิศวกรเครื่องกล บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด
นักวิชาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน เป็นวิศวกรอิสระ
งานด้านสังคม คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท ยูโนแคล ประเทศไทย จำกัด
ปัจจุบัน ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลีเทค จำกัด (มหาชน)
งานด้านสังคม คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ

ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
งานด้านสังคม คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

นายชัชวาล บุญชู

ด้านการทำงาน อดีต ผู้ช่วย ผู้อำนวยการฝ่ายเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
งานด้านสังคม ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายกรณเสฏฐ์ ปิติอริยะนันท์

ด้านการทำงาน วิศวกร บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)
วิศวกรอาวุโส บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)
วิศวกรอาวุโส บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วุฒิวิศวร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สภาวิศวกร
วิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
API 510 Pressure Vessel Inspector
API 653 Above Ground Storage Tank Inspector
API 570 Piping Inspector
API 580 Risk Based Inspection
Certified Welding Inspector
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ Inspection โรงไฟฟ้าและโรงงานผลิต Olefin บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

นายสายัณห์ ปานซัง

ด้านการทำงาน วิศวกรระดับ 4-6
วิศวกรระดับ 7 หัวหน้าทีมวิศวกร
วิศวกรระดับ 9 หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาหม้อน้ำ
หัวหน้ากองหม้อน้ำ ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
งานด้านสังคม อดีต เลขานุการ คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน วสท.
ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน วสท.
เหรัญญิก สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

นายวิชัย สถาปิตานนท์

ด้านการทำงาน ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนโรงไฟฟ้า บริษัท ไออาร์ซี จำกัด (มหาชน)
งานด้านสังคม ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

09/07/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. /สมาคมหม้อน้ำฯ บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]
หรือสมัครผ่าน www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

07-9-10-ตรวจสอบหม้อน้ำ-รุ่นที่-23.pdf