รหัสอบรม:

**ยกเลิกค่ะ **

โครงการอบรม หลักสูตร Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 23

วันที่ 9 – 10 สิงหาคม พ.ศ.2562 (ศุกร์ – เสาร์)

เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39 กรุงเทพฯ

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งทางด้านคุณภาพ ราคาและเวลานั้นขึ้นกับการบริหารสัญญาและการบริหารโครงการของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  การเริ่มต้นเตรียมการที่ดีตั้งแต่แรกก่อนการก่อสร้างเสมือน ทำให้การก่อสร้างสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วครึ่งหนึ่ง ซึ่งสามารถลดความขัดแย้ง ข้อผิดพลาดและความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี และความปลอดภัยในการก่อสร้างในที่สุด

ด้วยเหตุดังกล่าว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดการฝึกอบรมเรื่อง  Contract Administration & Project Management ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ ในการก่อสร้าง

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ผู้จัดการโครงการ
  2. วิศวกรหัวหน้างานและผู้ควบคุมงาน
  3. เจ้าของกิจการ
  4. ผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

รายละเอียดการอบรม

  • ลงทะเบียน เวลา 08.30 – 09.00 น.
  • พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ30 – 14.45 น.
  • พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

 

การบริหารสัญญา การบริหารโครงการ
1.   กระบวนการก่อนเซ็นสัญญา 1.        เป้าหมายในการบริหารโครงการ
1.1         เอกสารก่อนเซ็นสัญญา 2.        วงจรของโครงการ
1.2          การประชุมก่อนเซ็นสัญญา 3.        บทบาทของผู้จัดการโครงการ
2.     การเซ็นสัญญา 4.        การวางแผนโครงการ
3.     Kick Off Meeting 4.1        การวางผังองค์กรของโครงการ
4.     เงื่อนไขในสัญญา 4.2        การประชุมเริ่มต้นโครงการ
4.1        สิ่งที่ควรรู้ในการบริหารสัญญา 4.3        การจัดการเวลาของโครงงาน
4.2        รูปแบบทั่วไปของสัญญา 4.4        การจัดทำงบประมาณ
4.3        ขอบเขตงาน 4.5        ตารางการเบิกจ่ายเงิน
4.4        การระบุราคาในสัญญา 4.6        เงินสดหมุนเวียน
4.5        เงื่อนไขการจ่ายเงิน 4.7        การวางกลยุทธ์ในการทำงาน
4.6        เงินประกันผลงาน (Retention) 5.        การควบคุมโครงการ
4.7        หลักประกันสัญญา 5.1        การควบคุมงานออกแบบ
4.8        การเปลี่ยนแปลงงาน 5.2        การควบคุมงานจัดซื้อ
4.9        การขยายเวลาสัญญางาน 5.3        การควบคุมงานก่อสร้าง
4.10     บทปรับ 5.4        การควบคุมสถานะการเงิน
5.   การปิดสัญญา 5.5        การควบคุมค่าใช้จ่าย
5.1         สรุปงานเพิ่ม งานลด 6.        การปิดโครงการ
5.2         สรุปค่าปรับ และการขยายเวลาสัญญางาน 6.1        สรุป Deficiency List
5.3         เอกสารสำคัญในการปิดสัญญา 6.2        การส่ง Final Document
6.3        กำหนดวันรับมอบงานงวดสุดท้าย
6.4        กำหนดจำนวนวันต่อสัญญา (ถ้ามี)
6.5        กำหนดวันเริ่มและสิ้นสุดรับประกันความชำรุดบกพร่อง

 

คณะวิทยากร

9-10/8/19 โครงการอบรม หลักสูตร Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 23
นายสงคราม  ทองนพคุณ

รองกรรมการผู้จัดการ   บริษัท  อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

วันที่จัด

09/08/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุมอาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 02 ส.ค. 62
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร