รหัสอบรม:

หัวข้อสัมมนา มหกรรมดาตาเซนเตอร์ 2019

Secured Data Center for Smart City

วันที่ 9-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

 หัวข้อสัมมนา

– รูปแบบ smart city สำหรับประเทศไทย

– การส่งเสริมการลงทุนดาตาเซนเตอร์ในประเทศไทย

– ความเชื่อมั่นในดาตาเซนเตอร์ของประเทศไทย

– What is trending in the data center industry

– ระบบอิเลคทรอนิคส์ซีเคียวริตี้ พร้อมซอฟแวร์บริหารจัดการ สำหรับงานดาตาเซนเตอร์”

– Emergency system for data center:

– Generator Set for data center

– Labeling system for data center

– Fire detection/ Fire alarm system for data center

– Fire suppression system

– Access control system for data center

– Environmental control system for data center

– Monitoring / Building automation system for data center (หรือ FMs )

– Water leakage detection system for data center

– Electrical system Management  for data center

– Structure Cabling system

– ระบบโทรคมนาคมสนับสนุนดาตาเซนเตอร์

– ความสำคัญและการทดสอบ Battery

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
9-05-2562

08.30-9:00 น.      ลงทะเบียน

09.00-09.15 น.    พิธีเปิด

กล่าวรายงาน โดย ดร.ธเนศ  วีระศิริ

นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กล่าวเปิดงาน Secured Data Center for Smart City

โดย  รัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

09.15-09.45 น.    บรรยายพิเศษเรื่อง“รูปแบบ smart city สำหรับประเทศไทย”

โดย  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

09.45-10.15 น.    การส่งเสริมการลงทุนดาตาเซนเตอร์ในประเทศไทย

โดย    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

10.15-10:45 น.  รับประทานอาหารว่าง

10:45-11.15        ความเชื่อมั่นในดาตาเซนเตอร์ของประเทศไทย

โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  แห่งชาติ (NECTEC)

11.15-11;45 น.    What is trending in the data center industry

โดย BICSI

11.45-12:45        รับประทานอาหารกลางวัน

12.45-13:00        Product Presentation 1

13.00-13:45 น     “ระบบอิเลคทรอนิคส์ซีเคียวริตี้ พร้อมซอฟแวร์บริหารจัดการ สำหรับงานดาตาเซนเตอร์”

(Electronic Security System with Video management software for Data Center)

– ระบบ IP camera พร้อมทั้งระบบบันทึก

– ระบบ Access Control เพื่อควบคุมการเข้าออก

– ระบบ Alarm Sensor สำหรับป้องกันผู้บุกรุก

– ระบบ Software บริหารจัดการ (VMS)

โดย    คุณราณี  สิทธิแก้ว ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายสินค้าซีเคียวริตีโซลูชั่น

บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

13:45-14:30 น.    Emergency system for data center:

– Business Continuity Planning: BCP

– Business Continuity Management (BCM)

โดย บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด

 

14:30-15:00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

15:00-15:15        Product Presentation 2

15.15-15:45 น.    Generator Set for data center

คุณธวัช  มีชัย (ประสานงานผู้บรรยาย/ออกบูธ…Cat/ Cummins)

15:45-16:30 น.   Labeling system for data center

โดย   บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด

16.30-17.00 น.    Fire detection/ Fire alarm system for data center

โดย  บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย)

10-05-2562

09.00-09.30 น.    Fire suppression system

โดย บริษัท อิมพีเรียลไฟร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด

09.30-10.00 น.    Access control system for data center

โดย   บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จํากัด

10.00-10.30 น.    Environmental control system for data center

***โดย        คุณธวัช  มีชัย (ประสานงานผู้บรรยาย/ออกบูธ)

10.30-11.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

11.00-11.15        Product Presentation 3

11.15-11:45 น.    Monitoring / Building automation system for data center (หรือ FMs )

โดย   รศ.ดร.มนตรี  วิบูลยรัตน์ (ประสานงานผู้บรรยาย/ออกบูธ)

11.45-12:15 น.    โดย DELTA

12.15-13:15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:15-13:30        Product Presentation 4

13:30-14:00 น.    Water leakage detection system for data center

โดย Vertiv (Thailand) Co., Ltd )

14:00-14.45 น.    Electrical system Management  for data center

โดย   คุณพัฒนพงศ์ เพชร์แก้วณา บริษัท ซไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

14.45-15:00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

15:00-15:15        Product Presentation 5

15.15-15:45 น.    Structure Cabling system

โดย   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

15.45-16:15 น.    ระบบโทรคมนาคมสนับสนุนดาตาเซนเตอร์

AIS / TRUE

16.15-16:45 น.    ความสำคัญและการทดสอบ Battery

โดย   บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

16.45 -17.00 น.         สรุปความเห็น-คำถาม

17.00 น.         จับรางวัล

คณะวิทยากร

วันที่จัด

09/05/2019

สถานที่จัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร