รหัสอบรม:

สมัครที่นี่

หรือทางลิ้งค์   https://docs.google.com/forms/d/1_3R3RoIYfwTvFaLgPIqB_YCACUNHLoFdTO2VrA9tOS4/edit

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice)
สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 34
ระหว่างวันที่  3-4 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00-16.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล
การบริหารโครงการเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในองค์กรเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่มี การทำงานในลักษณะที่เป็นโครงการ เช่น โครงการก่อสร้าง โครงการด้านงานวิศวกรรมต่าง ๆ ดังนั้น องค์กรที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และด้านวิศวกรรมดังกล่าว จำเป็นต้องปรับตัวให้สามารถแข่งขั้นได้
หัวใจสำคัญอย่างหนึ่ง คือประยุกต์หลักการด้านการบริหารโครงการ (Project Management) อย่างถูกต้อง ซึ่งเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ วางแผนงานภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด ต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และปฏิสัมพันธ์กับผู้ทำงานทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการทุกกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมโดยเฉพาะด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และด้านวิศวกรรมรับทราบและเข้าใจหลักการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวางแผนโครงการได้ (Project Baseline Schedule)
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบหลักการในการติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring and Control) รวมทั้งประเด็นสำคัญของการจัดการด้านบุคลากรโครงการ
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีการอภิปรายในกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ผู้เข้าอบรม และวิทยากร เพื่อให้สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย
• ผู้บริหารโครงการ (Project Manager) หรือหัวหน้าโครงการ (Project Leader)
• ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการงาน (Project Team Member)
• เจ้าของระบบงาน และผู้ใช้ระบบงาน (Users)
• ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
หัวข้อการอบรม

• Project Management Overview(ภาพรวมของการบริหารโครงการ)
• คำนิยามและวัตถุประสงค์ของการบริหารโครงการ
• การเปรียบเทียบระหว่างการทำงานทั่วไปและการทำงานเป็นโครงการ
• Project Life Cycle (วัฎจักรโครงการ)
• ลักษณะและพฤติกรรมทั่วไปของโครงการ
• Feasibility Study (การศึกษาความเป็นไปได้)
• หลักการสำคัญของการศึกษาในเรื่องของความเป็นไปได้
• ผลประโยชน์ที่คุ้มค่า และวิธีการคำนวณ
• Project Evaluation (การติดตามและประเมินผลโครงการ)
• แนวคิดในการประเมินผลทั้งระหว่างและหลังโครงการเสร็จและ Workshop
• Project Planning (การวางแผนโครงการ)
• คำถามสำคัญในการวางแผนงาน
• การจัดแบ่งงานเป็นโครงสร้าง (WBS) และ Workshop
• หลักการ GANTT Chart และ CPM
• หลักการปรับเวลาแผนงานภายใต้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดและกรณีศึกษา
• แนวคิดการประเมินความเสี่ยง
• กลไกสำคัญที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จ
• Project Monitoring (การติดตามเฝ้าระวังโครงการ)
• ความหมายของการเฝ้าระวัง และติดตามงาน
• การควบคุม(Control)เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงและหลักการในการควบคุม
• การคำนวณและวิเคราะห์หาผลการดำเนินงาน (Earned Value Analysis)
• Project Organization (การจัดองค์กรโครงสร้าง)
• Theory of Human Behavior (ทฤษฎีบุคลากร)
• หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ / บุคคลในโครงการ
• สาเหตุของความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการในการบริหารงานบุคคล
• กรณีศึกษาด้านบุคลากร

คณะวิทยากร

ดร.สุทธิ ภาษีผล

ประวัติด้านการทำงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
– รองผู้อำนวยการโครงการวิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– อาจารย์พิเศษ สอนวิชาการบริหารงานก่อสร้าง การบริหารคุณภาพ และการบริหารโครงการในหลักสูตรมหาบัณฑิตให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง เช่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ม.ธรรมศาสตร์ นิด้า, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.อัสสัมชัญ
– ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารระดังสูงขององค์กร ในด้านกลยุทธ์การบริหารองค์กร การบริหารกระบวนการและการเปลี่ยนแปลงระบบมาตรฐาน ISO 9000 และการบริหารโครงการ
– เป็นวิทยากรับเชิญในการอบรม สัมมนา ให้กับองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน

วันที่จัด

03/11/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 510
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร