รหัสอบรม:

 ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม  รุ่นที่ 9
ระหว่างวันที่  8-9  พฤษภาคม   2564
ณ  ห้องประชุม  อาคาร  วสท.
จัดโดย   คณะกรรมการสาขาเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

 

หลักการและเหตุผล

ฮีทปั๊ม เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้สามารถใช้พลังงานทางเลือก(จากแหล่งความร้อนศักยภาพต่ำ)มาใช้งานที่อุณหภูมิสูงขึ้นได้ฮีทปั๊ม สามารถให้ความร้อนได้ 3-7 เท่าของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ช่วยให้ได้ความร้อนในราคาที่ถูกกว่าการใช้เชื้อเพลิงทุกชนิด นอกจากนี้ยังได้ความเย็นเป็นผลพลอยได้ โรงแรมในปัจจุบันจึงใช้น้ำร้อนที่ผลิตจากฮีทปั๊มแทนการใช้หม้อน้ำ โรงงานอุตสาหกรรมก็เช่นกันสามารถใช้ฮีทปั๊มในขบวนการผลิตที่ใช้ความร้อนและความเย็นได้

สำหรับอาคารและโรงงานสามารถใช้ฮีทปั๊มลดต้นทุนการผลิต และลดมลพิษจากการใช้เชื้อเพลิงได้ ช่วยลดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจโดยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยทำให้ประเทศชาติสามารถลดการพึ่งพาการนำเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ และช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะมีผลต่อสภาพแวดล้อมและปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

นอกจากนี้การใช้ฮีทปั๊มยังสามารถใช้เป็นมาตรการประหยัดพลังงานของอาคารและโรงงานที่ต้องประหยัดพลังงานตาม   พรบ.อนุรักษ์พลังงาน การพิจารณาให้คะแนนของ  LEED  และมาตรฐานทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อีกด้วย

วสท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีฮีทปั๊ม จึงจัดหลักสูตรนี้เพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบระบบของอาคารและโรงงาน ผู้จัดการพลังงานและคณะกรรมการพลังงานของอาคารและโรงงาน ที่ปรึกษาการประหยัดพลังงาน นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ได้มีความเข้าใจในการทำงานของฮีทปั๊ม วิธีการใช้งาน และการคำนวณการประหยัดพลังงาน เพื่อให้ใช้  ฮีทปั๊มได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในหลักการทำงานและการใช้งานฮีทปั๊มในงานอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างโครงการประหยัดพลังงานที่ใช้ฮีทปั๊มได้
  3. เพื่อเผยแพร่และถ่ายโอนองค์ความรู้จากวิทยากรไปสู่ผู้เข้าร่วมการอบรม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
8 พฤษภาคม 2564

08.30 – 09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.          Øบทนำสู่การใช้ฮีทปั๊ม

-หลักการทำงานของฮีทปั๊ม

-ประเภทของฮีทปั๊ม

-ฮีทปั๊มในต่างประเทศ ประเภทการใช้ ขนาดของตลาด การสนับสนุนและการพัฒนา

-ความแตกต่างของฮีทปั๊มกับเครื่องปรับอากาศ

-เปรียบเทียบค่าความร้อนของเชื้อเพลิง

-เปรียบเทียบการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง

                                    Øการทำน้ำร้อนสำหรับอาคาร

-การใช้ฮีทปั๊มทำน้ำร้อนโรงแรม การเลือกประเภทฮีทปั๊ม

-เกณฑ์การออกแบบระบบน้ำร้อนโรงแรม

-การคำนวณขนาดของฮีทปั๊มและถังเก็บน้ำร้อน

-การเดินท่อระบบน้ำร้อนของฮีทปั๊ม

-การเลือกวัสดุและฉนวน

-การใช้ความเย็น

-ตัวอย่างการใช้ฮีทปั๊มในโรงแรม

Øการทำน้ำร้อนในงานอุตสาหกรรม

-การพิจารณาขบวนการผลิต

-การเลือกขนาดและประเภทฮีทปั๊ม

-การประเมินราคาและระยะเวลาคุ้มทุน

-ตัวอย่างการใช้ฮีทปั๊มในระบบสีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

-ตัวอย่างการใช้ฮีทปั๊มทำน้ำร้อนเติมหม้อไอน้ำ

-ตัวอย่างการใช้ฮีทปั๊มมอบแห้งยา

9 พฤษภาคม 2564

08.30 – 09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.          Øระบบ Hybrid แผงแสงอาทิตย์ และฮีทปั๊ม

-ระบบทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์ และข้อจำกัด
-ทำไมต้อง Hybrid

-การออกแบบระบบ Hybrid
-การประมาณราคาและระยะเวลาคุ้มทุนของโครงการ

Øการใช้ฮีทปั๊มควบคุมความชื้นงานปรับอากาศ

-หลักการควบคุมความชื้น                                 -การใช้ฮีทปั๊มควบคุมความชื้น

-การประเมินราคาและระยะเวลาคุ้มทุน                -ตัวอย่างการใช้ฮีทปั๊มควบคุมความชื้น

ØWORKSHOP

-ยก Case Study จากผู้เข้าร่วมการอบรมแบ่งออกเป็นอาคารและโรงงาน

ให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

คณะวิทยากร

วิทยากร           นายปรเมธ    ประเสริฐยิ่ง  วุฒิวิศวกร(เครื่องกล) วก.485
ประวัติการศึกษา
วศบ.(เกียรตินิยม) เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2515-2518
วศม. เครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2519-2521

ผลงานและประสบการณ์
วิศวกรออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบท่อและดับเพลิ’ง อากาศอัด ก๊าซทางการแพทย์
ที่ปรึกษาพลังงาน โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย  โครงการมีส่วนร่วม โครงการ SME โครงการคูปองนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮีทปั๊มสำหรับอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และงานอบแห้ง

วันที่จัด

08/05/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวแสงดาว การะภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร