รหัสอบรม:

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4

วิชาที่ 2 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)

ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563   เวลา 9.00 – 16.00 น.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ด้านงานก่อสร้าง-ต่อเติม
 2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนหรือร่วมกับวิศวกรโยธาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการก่อสร้าง
 4. เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา
 5. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านก่อสร้าง ตลอดจนนำปัญหาทางวิศวกรรมที่ เกิดขึ้นนำมาเป็นหัวข้อในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไป

เนื้อหา

 • คุณสมบัติเบื้องต้นของดิน
 • ความสัมพันธ์น้ำหนัก – ปริมาตรของดิน
 • การจำแนกชนิดของดิน
 • หน่วยแรงประสิทธิผล(Effective stress)
 • ฐานรากของอาคารและการตรวจสอบ
 •  อื่นๆ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
15-16 สิงหาคม 2563   

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.    บรรยาย วิชาที่ 2 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)

โดย  ดร.ธเนศ วีระศิริ

หมายเหตุ       พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ
 • นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่จัด

15/08/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นายช่าง (ปวช./ปวส.)
2. วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ
4. เจ้าของกิจการรับเหมาก่อสร้าง

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 14 ส.ค. 63
สมาชิก วสท. / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณรุ่งลาวรรณ์
โทร 0-2184-4600 ต่อ510
อีเมลล์ :[email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-EIT-Mini-Civil-4-update.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร